Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
29 Απριλίου 2004
E-1446/04
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Paul Lannoye (Verts/ALE) προς την Επιτροπή

Ερώτηση που καθίσταται άκυρη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 185 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 Θέμα: Σχέδιο HAARP και παρακολούθηση, εκ μέρους της Επιτροπής, του ψηφίσματος που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 1999

Στο ψήφισμά του της 28ης Ιανουαρίου 1999 για το περιβάλλον, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική (Α4-0005/1999)(1) το Κοινοβούλιο διαπίστωσε ότι σχέδιο HAARP χρησιμοποιούσε το περιβάλλον για στρατιωτικούς σκοπούς (αιτιολογική σκέψη ΙΗ), και ζητούσε το HAARP που αποτελεί θέμα παγκόσμιας ανησυχίας (παράγραφος 24), να αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης από την SΤΟΑ (ομάδα αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών) σε ό,τι αφορά την επίπτωσή του στο τοπικό και παγκόσμιο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία εν γένει.

Η παράγραφος 26 καλούσε, εξάλλου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία του προγράμματος HAARP για την Αρκτική Ευρώπη και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα των ερευνών της. Πέντε χρόνια αργότερα δεν γνωρίζω να υφίσταται μια παρόμοια έκθεση.

Η Επιτροπή θα μπορούσε να με ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει σχετικά;

(1)ΕΕ C 128, 7.5.1999, σελ. 92

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: FR 
Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουλίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου