Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
19. syyskuuta 2011
E-008353/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 117 artikla
Antonio Cancian (PPE) , Alfredo Pallone (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Magdi Cristiano Allam (PPE) , Roberta Angelilli (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Sergio Berlato (PPE) , Vito Bonsignore (PPE) , Lara Comi (PPE) , Carlo Fidanza (PPE) , Salvatore Iacolino (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Clemente Mastella (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Mario Mauro (PPE) , Erminia Mazzoni (PPE) , Crescenzio Rivellini (PPE) , Aldo Patriciello (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Amalia Sartori (PPE) ja Marco Scurria (PPE)

 Aihe: Asetuksen (EU) N:o 204/2011 tulkinta
 Vastaus 

Useaan Välimeren eteläpuoliseen maahan vaikuttanut poliittinen kriisi on aiheuttanut vaikeita taloudellisia seurauksia suurille, keskikokoisille ja pienille eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat näissä valtioissa. Monet yritykset ovat joutuneet poistumaan Libyasta, Tunisiasta ja Egyptistä, kutsumaan takaisin työntekijänsä ja jättämään työmaansa, tehtaansa, välineistönsä ja velkansa. Tämä äkillinen vetäytyminen, jatkuva epävakaa tilanne ja tästä aiheutunut töiden jatkamisen mahdottomuus paikan päällä vaarantavat monen pk-yrityksen, joiden osuus bruttokansantuotteesta on monissa maissa 95 prosenttia, olemassaolon.

Erityisesti Libyan tilanteessa voidaan nähdä, että ennen kriisiä toimineiden yritysten kertyneitä saatavia ei ole maksettu ja että Gaddafin hallinnon ja Libyan valtion kanssa läheisissä suhteissa olleiden henkilöiden varat on jäädytetty.

EU on todennut neuvoston asetuksessa (EU) N:o 204/2011, että Gaddafin hallinnon kanssa läheisessä suhteessa olevien henkilöiden hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit jäädytetään (5 artikla). Tästä artiklasta poiketaan, kun on kyseessä tällaisten jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien käyttö humanitaarisia tarkoituksia varten, hallintokulut taikka säilyttämisestä aiheutuvat kulut. Mahdollisten poikkeusten osalta ei mainita kuitenkaan kertyneiden varojen maksamista tai Libyassa ennen kriisiä toimineille yrityksille ja yhtiöille koituneiden vahinkojen hyvittämistä.

Koska erityisesti pk-yritysten kertyneitä saatavia ja vahinkoja ei ole hyvitetty, EU:n ulkopuolisten maiden (Turkin, Kiinan, Brasilian ja niin edelleen) Libyassa toimivat yritykset korvaavat niiden toiminnan. Tämä aiheuttaa näille yrityksille ja yhtiöille sekä myös välillisesti EU:lle vakavaa vahinkoa, koska sillä on vähemmän työ- ja kauppasuhteita Libyan kanssa. Kyseessä on valtio joka on ollut ja on edelleen erittäin tärkeä Euroopan tulevaisuudelle.

Jotta edistetään yritysten ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten selviytymistä sekä niiden toiminnan käynnistämistä uudelleen Libyassa, mikä edistää myös jäsenvaltioiden kehitystä – mihin liittyy asetuksesta (EU) N:o 204/2011 johtuvien kunkin jäsenvaltion verolainsäädännön mukaisten velvoitteiden tilapäinen keskeyttäminen – katsooko neuvosto, että Libyan takavarikoitujen varojen vapauttaminen on mahdollista, jotta Libyassa ennen 15. helmikuuta 2011 toimineille yrityksille, yhtiöille ja luonnollisille henkilöille voidaan maksaa kertyneet saatavat ja hyvittää vahingot, jotka toimivaltaiset ministeriöt ovat jo eritelleet?

Kysymyksen alkukieli: ITEYVL C 154 E, 31/05/2012
Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2011Oikeudellinen huomautus