Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
16 март 2012 г.
E-002933/2012
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Sophia in „t Veld (ALDE) , Антония Първанова (ALDE) , Françoise Castex (S&D) , Véronique Mathieu (PPE) , Norbert Neuser (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) и Jean Lambert (Verts/ALE)

 Относно: Небезопасни аборти в Европейския съюз
 Отговор(и) 

В неотдавнашно проучване, публикувано в медицинското списание „The Lancet“(1), се установява, че 49 % от всички аборти в света не са безопасни. Това означава, че аборт се извършва от лица без необходимите умения или при условия, които са под равнището на минималните медицински стандарти, или и двете. В друго проучване Световната здравна организация определя небезопасните аборти в световен мащаб като „предотвратима пандемия“, предвид факта, че всяка година се осъществяват 20 милиона небезопасни аборта(2). В рамките на Европейския съюз процентите стойности за небезопасни аборти са много различни — почти няма такива аборти в държавите членки, където услугите по извършване на аборт са законни и достъпни, а в държавите от Източна Европа техният дял е до 13 %. На всеки 1000 жени в Източна Европа се падат общо извършени 43 аборта, 5 от които не са безопасни.

Счита ли Комисията небезопасните аборти за риск за здравето? Каква е оценката на Комисията на този предотвратим проблем за общественото здраве в рамките на ЕС и съседните му държави?

Счита ли Комисията, че сексуалното и репродуктивното здраве са неразделна част от политиките в областта на общественото здраве? Може ли Комисията да разясни дали предложеният регламент за създаване на програма „Здраве за растеж“ за периода 2014—2020 г. (COM(2011)709), по-специално целта за „подобряване на достъпа на гражданите до по-качествено и по-сигурно здравно обслужване“, обхваща и здравното обслужване във връзка със сексуалното и репродуктивното здраве, включително безопасни и законни аборти? Планира ли Комисията да допълни провежданите национални политики в областта на здравето, които не предоставят достатъчно високо равнище на закрила от небезопасни аборти(3)? Ако не, защо?

Споделя ли Комисията заключението на статията в „The Lancet“, че да се предостави достъп до безопасен и законен аборт и да се постави край на темите табу относно сексуалното и репродуктивно здраве е от основно значение за намаляването на общия брой на абортите?

(1)http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61786-8/abstract
(2)http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/lancet_4.pdf
(3)Член 168, параграф 1 от ДФЕС.

Език, на който е внесен въпросът: ENОВ C 240 E от 21/08/2013
Последно осъвременяване: 30 март 2012 г.Правна информация