Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
21. maj 2012
E-005140/2012
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Renate Weber (ALDE) , Sonia Alfano (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) , Cecilia Wikström (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Nadja Hirsch (ALDE) , Gianni Vattimo (ALDE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Louis Michel (ALDE) og Jens Rohde (ALDE)

 Om: Direktiv om lagring af data
 Svar 

Adskillige nationale forfatningsdomstole (i Rumænien, Tyskland og Tjekkiet) har erklæret, at de nationale love til gennemførelse af direktiv 2006/24/EF om lagring af data var i strid med forfatningen.

I sin dom af 5. maj 2010 valgte den irske højesteret at henvise direktivet til EU‑Domstolen med henblik på en præjudiciel afgørelse, der skulle afgøre, om det krænkede de grundlæggende rettigheder i henhold til EU‑traktaterne, EMRK og chartret om grundlæggende rettigheder.

Den 18. april 2012 bekendtgjorde Kommissionen, at den ville indlede overtrædelsesprocedurer mod en række medlemsstater (Østrig, Tjekkiet, Tyskland og Rumænien), som ikke har gennemført direktivet i national lovgivning. Den har allerede indledt en overtrædelsesprocedure mod Sverige.

I april 2011 offentliggjorde Kommissionen en evalueringsrapport om direktivet, ifølge hvilken instrumentet var blevet gennemført på forskellig vis af medlemsstaterne, og at dette havde ført til betydelige forskelle med hensyn til formålsbegrænsning, adgang til data, lagringsperioder og databeskyttelse. I rapportens konklusion stod der, at Kommissionen ville fremsætte et forslag om revision af bestemmelserne om lagring af data. Det forventes, at forslaget bliver fremsat i juli 2012.

Kan Kommissionen oplyse om status for den sag, den irske højesteret har indledt?
Vil Kommissionen indlede nye overtrædelsesprocedurer mod andre medlemsstater, og i bekræftende fald mod hvilke?
Hvordan retfærdiggør Kommissionen sin beslutning om at køre en overtrædelsesprocedure, mens der verserer en retssag ved EU‑Domstolen og set i lyset af dens bekendtgørelse, baseret på resultaterne, som blev offentliggjort i evalueringsrapporten, af, at den ville fremsætte et forslag om revision af bestemmelserne om lagring af data?
Kan Kommissionen bekræfte, at den vil fremsætte et forslag i juli 2012, og kan den give nogen oplysninger om det planlagte indhold af den foreslåede revision?

Forespørgslens originalsprog: ENEFT C 167 E af 13/06/2013
Seneste opdatering: 12. juni 2012Juridisk meddelelse