Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
28. junij 2017
E-004312-17
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Heinz K. Becker (PPE) , Marian Harkin (ALDE) , Sofia Ribeiro (PPE) , Claude Rolin (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Renate Weber (ALDE) , Jana Žitňanská (ECR)

 Zadeva:  Prošnja Komisije odboru RAC pri agenciji ECHA glede omejitev poklicne izpostavljenosti
 Odgovor(i) 

Komisija je v svojem nedavnem pismu zaprosila za pomoč Odbor za oceno tveganja (RAC) pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), da bi ji pomagal oblikovati priporočila glede mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost nekaterim kemičnim snovem, zajetim v prihodnjih revizijah direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh (CMD–2004/37) in v direktivi o kemičnih snoveh (CAD–98/24).

S to prošnjo je Komisija obšla Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (SCOEL).

1. Komisija v pismu agenciji ECHA navaja, da so med odboroma znatna razhajanja, zaradi česar prihaja do različnih priporočil za isto snov. Ali meni, da je to zadovoljivo rešiti tako, da mejne vrednosti za nekatere kemične snovi pridobi od Odbora za oceno tveganja, druge pa od Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti?

2. Kako Komisija zagotavlja, da člani Odbora za oceno tveganja pridobijo znanstveno strokovno znanje in izkušnje, potrebne za predlaganje omejitev poklicne izpostavljenosti? Imajo namreč bolj splošno izobrazbo kot člani Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti, ki imajo specialistično znanstveno izobrazbo in izkušnje pri varstvu delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem.

3. Ali je Komisija v tej zadevi poprosila za pomoč pri visoki skupini mehanizma za znanstvene nasvete, katere naloga je pripraviti priporočila za boljše splošno sodelovanje med procesi oblikovanja politik v Komisiji in neodvisnimi znanstvenimi nasveti? Če ne, zakaj ne?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 17. julij 2017Pravno obvestilo