Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
15. september 2017
E-005767-17
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Josef Weidenholzer (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Alfred Sant (S&D) , Laura Ferrara (EFDD) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Eleonora Evi (EFDD) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sylvie Guillaume (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Norica Nicolai (ALDE) , Elena Valenciano (S&D) , Claude Rolin (PPE) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Andrejs Mamikins (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL) , Ana Gomes (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Nicola Caputo (S&D) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Julie Ward (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) , Mady Delvaux (S&D) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Dietmar Köster (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , José Inácio Faria (PPE)

 Zadeva:  Izvršitev sklepov o premestitvi št. 2015/1523 in št. 2015/1601 pred datumom izteka roka (26. septembra 2017)
 Odgovor(i) 

Sodišče Evropske unije je v sodbi z dne 6. septembra 2017 zavrnilo pritožbi Slovaške in Madžarske na premestitev ter navedlo, da je „pomanjkanje sodelovanja nekaterih držav članic“ glavni razlog za majhno število premestitev prosilcev za mednarodno zaščito.

Dokument z naslovom Relocation not Procrastination (Premeščanje, ne obotavljanje), ki ga je objavil Evropski svet za begunce in izgnance (ECRE), navaja, da politični in pravni odpor pri premeščanju prosilcev za mednarodno zaščito sega „od restriktivnih namer, ki so jih izrazile nekatere države članice, pa do resne zamude pri zagotavljanju prostorov ter obdelavi in posredovanju ponudb Italije in Grčije“.

Približuje se datum izteka roka (26. september 2017) za izvršitev sklepov o premestitvi št. 2015/1523 in št. 2015/1601.

1. Ali namerava Komisija sprožiti dodatne postopke za ugotavljanje kršitev zoper države članice, ki ne spoštujejo dogovora?

2. Ali namerava Komisija preučiti vračanje v skladu z dublinsko uredbo v Italijo in Grčijo ter nameniti prednost solidarnostnim elementom vračanja?

3. Predsednik Juncker je septembra 2015 napovedal stalni mehanizem premestitev v sklopu dublinskega sistema, Parlament pa je maja 2017 pozval Komisijo, naj za obdobje pred reformo tega sistema predstavi nov predlog v zvezi s tem. Zakaj je komisar Avramopoulos izjavil, da Komisija ne namerava podajati novih predlogov za premestitve?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 28. september 2017Pravno obvestilo