Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
18 Οκτωβρίου 2000
P-3343/00
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Ursula Schleicher (PPE-DE) προς την Επιτροπή

 Θέμα:  L-Kυστεΐνη από ανθρώπινα μαλλιά
 Απάντηση/απαντήσεις 

Η L-κυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή διαφόρων καλλυντικών προϊόντων. Η L-κυστεΐνη παράγεται με πολλούς τρόπους: μέσω ζύμωσης στη Γερμανία, μέσω σύνθεσης και βιομετατροπής στην Ιαπωνία, από πούπουλα κοτόπουλων στη Γαλλία και μέσω υδρόλυσης ανθρώπινων μαλλιών στην Κίνα. Η L-κυστεΐνη που παράγεται από ανθρώπινα μαλλιά είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για τα καλλυντικά προϊόντα (76/768/ΕΟΚ)(1) περιλαμβάνει κατάλογο των ουσιών που δεν πρέπει να περιέχονται στα καλλυντικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το νούμερο 416: κύτταρα, ιστοί ή προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει, μέσω της χορήγησης άδειας κατ' εξαίρεση, να επιτρέψει την παραγωγή L-κυστεΐνης από ανθρώπινα μαλλιά.

1. Έχει συνεκτιμήσει η Επιτροπή κατά την εξέταση της εν λόγω άδειας, εκτός από τις επιστημονικές και τις δεοντολογικές πτυχές του θέματος;

2. Είναι η Επιτροπή πληροφορημένη σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες συλλέγονται τα ανθρώπινα μαλλιά στη Κίνα;

3. Εξετάζεται το ενδεχόμενο παραγωγής L-κυστεΐνης από ανθρώπινα μαλλιά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή υπάρχει η πρόθεση να εισάγεται από την Κίνα η L-κυστεΐνη που παράγεται κατ' αυτόν τον τρόπο;

(1)ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σελ. 169.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DEΕΕ C 136 E, 08/05/2001 (σελ. 224)
Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2001Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου