Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Απριλίου 2003
P-1370/03
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Patricia McKenna (Verts/ALE) προς την Επιτροπή

 Θέμα:  Διασυνδέσεις Επιτρόπων με τον Όμιλο Bilderberg
 Απάντηση/απαντήσεις 

Οι επίτροποι Mario Monti, Erikki Liikanen, Pedro Solbes Mira, Günther Verheugen, Antonio Vitorino και Frederik Bolkestein συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε συνεδριάσεις του Ομίλου Bilderberg και είναι de facto μέλη αυτού του ομίλου, αφού ενημερώνονται για τις δραστηριότητές του. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Romano Prodi υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bilderberg, στη δεκαετία του '80, εποχή κατά την οποία ο Wim Duisenberg, πρόεδρος της ΕΚΤ, ήταν ταμίας της. Τρία μέλη της Επιτροπής είναι ή χρημάτισαν μέλη της Τριμερούς Επιτροπής: Mario Monti, Chris Patten και Pedro Solbes Mira.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει ποιοι επίτροποι θα συμμετάσχουν στις προσεχείς συνεδριάσεις του Ομίλου Bilderberg και της Τριμερούς, διευκρινίζοντας εάν θα παρακολουθήσουν εκ μέρους της Επιτροπής ή υπό προφανή ιδιωτική ιδιότητα και εάν θα τύχουν ημερήσιας αποζημίωσης και κάλυψης άλλων δαπανών σχετικών με αυτές τις συνεδριάσεις; Θα μπορούσε η Επιτροπή να διαβεβαιώσει ότι η ένταξη ως μελών των ανωτέρω αναφέρεται στη δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ως επιτρόπων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 268 E, 07/11/2003 (σελ. 192)
Τελευταία ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2003Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου