Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
14 Οκτωβρίου 2009
P-5093/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Κατασκευή εργοστασίου εξόρυξης χρυσού με τη χρήση κυανίου στο κέντρο της πόλης Κιρτζάλι στη Βουλγαρία
 Απάντηση/απαντήσεις 

Υπό ποίες συνθήκες χορηγήθηκε άδεια για την κατασκευή - παρά τις διαμαρτυρίες πολιτών - εργοστασίου εξόρυξης χρυσού με τη χρήση κυανίου στο κέντρο πόλης με πληθυσμό άνω των 160.000 κατοίκων; Πολλά μέλη της εκλογικής μας περιφέρειας μας έχουν επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι αυτό το εργοστάσιο έχει αρχίσει να επεξεργάζεται μετάλλευμα χρησιμοποιώντας τεχνολογία κυανίου στο κέντρο της πόλης Κιρτζάλι (νότια Βουλγαρία) - μια ήσυχη και όμορφη πόλη με καλά αναπτυγμένη τουριστική βιομηχανία. Το εργοστάσιο βρίσκεται λιγότερο από 1.000 μέτρα από κτίρια κατοικιών και οι κάτοικοι αναρωτούνται κατά πόσον αυτή η γειτνίαση μπορεί να θέσει απρόβλεπτους κινδύνους στην υγεία τους και στις ζωές τους.

Πέρα από το ζήτημα του κατά πόσον είναι δικαιολογημένο από ηθική ή ανθρώπινη πλευρά να κατασκευασθεί ένα τέτοιο εργοστάσιο τόσο κοντά σε διαμερίσματα και οικίες, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ερώτημά μας όσον αφορά την εκ μέρους των κρατών μελών εφαρμογή της οδηγίας 96/82/ΕΚ(1) για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, και ειδικότερα την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη διατήρηση των κατάλληλων αποστάσεων μεταξύ εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την οδηγία και κατοικημένων περιοχών, περιοχών δημόσιας χρήσης και περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ευαισθησίας ή ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας κυανίου σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε αστικές περιοχές και τη διαχείριση αποβλήτων από εξορυκτικές βιομηχανίες σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/ΕΚ(2);

Αναμένουμε μια απάντηση σχετικά με το πώς παρακολουθούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και του αστικού περιβάλλοντος στην ΕΕ, ειδικά στις περιπτώσεις όπου κρούεται ο κώδωνας κινδύνου όπως συμβαίνει στο Κιρτζάλι.

Υπάρχει ένα φράγμα πολύ κοντά στη βιομηχανική εγκατάσταση στο Κιρτζάλι και ο Άρδας ποταμός ρέει διαμέσου της πόλης και συνεχίζει τη ροή του στην Ελλάδα. Το Κιρτζάλι βρίσκεται σε μια περιοχή σεισμικής δραστηριότητας και η μονάδα αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων, αν και ανακαινισμένη, είναι πολλών δεκαετιών.

Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασυνοριακής ρύπανσης;

Δεν θα ήταν καταλληλότερο να μεταφερθεί η παραγωγή εκτός της πόλης όπου η μόλυνση του νερού, του εδάφους και της ατμόσφαιρας δεν θέτει απειλή, και να κατασκευασθούν οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις τρέχουσες αντισεισμικές απαιτήσεις;

(1)ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
(2)ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: BGΕΕ C 10 E, 14/01/2011
ΕΕ C 10 E, 14/01/2011
Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου