Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
14 Δεκεμβρίου 2009
P-6374/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Claude Turmes (Verts/ALE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Μπαρόζο ΙΙ - ποιος είναι αρμόδιος για τη συνέχεια που δίδεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια (ΕΠΔ)
 Απάντηση/απαντήσεις 

Στις «Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή» που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο ο Πρόεδρος Μπαρόζο δήλωσε τη δέσμευσή του στη «διαφάνεια και τη δημοκρατική απόδοση λογαριασμών» και υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι «να δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης διαφάνειας στον τρόπο λήψης αυτών των αποφάσεων». Αυτό δηλώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δεσμευθεί να δώσει αποτελεσματική συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια (ΕΠΔ), συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών να αυξηθεί η διαφάνεια όσον αφορά την προώθηση συμφερόντων (lobbying).

Στη νέα ομάδα προτεινομένων Επιτρόπων το χαρτοφυλάκιο για τη Διοίκηση, τον Έλεγχο και την Καταπολέμηση της Απάτης του Επιτρόπου Kallas, που είναι κινητήρια δύναμη πίσω από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια, διαμοιράστηκε μεταξύ τριών Επιτρόπων: Šemeta, Šefčovič και Lewandowski. Εντούτοις, σε κανέναν από αυτούς δεν φαίνεται να έχει ανατεθεί σαφής ευθύνη να προαγάγει τη διαφάνεια όσον αφορά τις ομάδες προώθησης συμφερόντων και τις άλλες μορφές συνέχειας που δίδεται στην ΕΠΔ.

Στη με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου επιστολή του προς τον Πρόεδρο Μπαρόζο, ο Επίτροπος Kallas τόνιζε ότι θα ήθελε να διατυπώσει τη σύσταση «να συνεχιστεί η τεχνική εργασία της Γενικής Γραμματείας με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου στις εβδομάδες και στους μήνες που έπονται, καθώς και να αναθέσετε σαφή πολιτική ευθύνη για την προώθηση αυτού του ζητήματος στην επόμενη Επιτροπή».

Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή Μπαρόζο II ότι θα δώσει αποτελεσματική συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια; Θα αναθέσει με σαφήνεια την ευθύνη σε έναν αρμόδιο Επίτροπο, ο οποίος να έχει ισχυρή εντολή να προαγάγει αυτής της ατζέντας; Ποιος θα είναι αυτός; Εάν όχι, πώς θα διαμοιράσει τις ευθύνες;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 10 E, 14/01/2011
ΕΕ C 10 E, 14/01/2011
Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιανουαρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου