Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
26. oktoober 2010
P-8952/2010
Kirjalikult vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 117
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 Teema: Võltsimisvastast võitlust käsitlev kaubandusleping ACTA - proportsionaalsuse põhimõte autoriõiguse vastastes väärtegudes
 Vastus(ed) 

Kui võtta nõuetekohaselt arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, saab kriminaalkaristuste ühtlustamist õigustada üksnes juhul, kui on olemas järgmised aspektid:

sarnasus kaitseobjektiga, mille suhtes on õigust rikutud,
äritegevus eesmärgiga saada kasumit,
tahtlus seoses rikutud õigusega.

Kas komisjon leiab, et autoriõiguse vastase väärteo definitsioon ACTA lepingus vastab eelpool sõnastatud proportsionaalsuse põhimõtte nõuetele?

Keel, milles küsimus esitati:: ENELT C 249 E, 26/08/2011
Viimane päevakajastamine: 4. november 2010Õigusalane teave