Jednací řád Evropského parlamentuZnění, které vstoupí v platnost dne 2. července 2019PDF
8. volební období - březen 2019
EPUB EPUB   PDF PDF
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VE VÝBORU

Článek 54 : Postup s přidruženými výbory

1.   Pokud je Konferenci předsedů postoupena otázka příslušnosti v souladu s článkem 201a a Konference předsedů se na základě přílohy V jednacího řádu domnívá, že záležitost spadá téměř stejnou měrou do působnosti dvou nebo více výborů nebo že různé části dané záležitosti spadají do působnosti dvou nebo více výborů, použije se článek 53 spolu s níže uvedenými ustanoveními:

-   dotčené výbory se společně dohodnou na časovém harmonogramu;

-   zpravodajové se vzájemně informují a snaží se dohodnout se na zněních, která předkládají výborům, a na jejich postoji k pozměňovacím návrhům;

-   dotčení předsedové výborů a zpravodajové jsou vázáni zásadou řádné a loajální spolupráce; společně určí části textu, které spadají do jejich výlučné nebo sdílené působnosti, a dohodnou se na přesných podmínkách své spolupráce; pokud není dosaženo dohody o vymezení působnosti, předloží se věc na žádost jednoho ze zúčastněných výborů Konferenci předsedů; Konference předsedů může rozhodnout o otázce jejich působnosti nebo o tom, že se uplatní postup společných schůzí výborů podle článku 55; Konference předsedů přijímá své rozhodnutí postupem a ve lhůtě podle článku 201a.

-   příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy přidruženého výboru, pokud se týkají záležitostí, které náleží do výlučné působnosti tohoto přidruženého výboru; jestliže příslušný výbor nedbá výlučné působnosti tohoto přidruženého výboru, může uvedený přidružený výbor předložit tyto pozměňovací návrhy přímo v plénu; jestliže příslušný výbor nepřijme pozměňovací návrhy, jež náleží do sdílené působnosti příslušného výboru a přidruženého výboru, může přidružený výbor tyto pozměňovací návrhy předložit přímo v plénu;

-   v případě dohodovacího řízení o návrhu musí být v delegaci Parlamentu zpravodaj z každého přidruženého výboru.

Rozhodnutí Konference předsedů použít postup s přidruženými výbory se použije ve všech fázích daného postupu.

Práva související s postavením „příslušného výboru“ jsou vykonávána hlavním příslušným výborem. Při výkonu těchto práv musí hlavní příslušný výbor vzít v úvahu výsady přidruženého výboru. Zejména musí hlavní příslušný výbor dodržovat povinnost ctít zásadu loajální spolupráce, pokud jde o časový harmonogram a právo přidruženého výboru určit pozměňovací návrhy, které se předloží plénu v oblasti jeho výlučné působnosti.

2.   Postup uvedený v tomto článku se nepoužije na doporučení, která přijímá příslušný výbor podle článku 99.

Poslední aktualizace: 25. března 2019Právní upozornění