Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Σεπτέμβριος 2016
EPUB EPUB   PDF PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ IV : ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 116 : Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

1.   Οι ευρωπαίοι πολίτες, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την καταστατική έδρα τους σε κράτος μέλος έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και βάσει των ειδικών διατάξεων που περιέχονται στον παρόντα Κανονισμό.

Στο μέτρο του δυνατού, επιτρέπεται η πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Για λόγους πληροφόρησης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δημοσιεύεται κατά τον ίδιο τρόπο με τον παρόντα Κανονισμό.(1)

2.   Για τους σκοπούς της πρόσβασης στα έγγραφα, ως έγγραφο του Κοινοβουλίου νοείται οποιοδήποτε περιεχόμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 το οποίο συντάσσεται ή παραλαμβάνεται από υπαλλήλους του Κοινοβουλίου υπό την έννοια του Τίτλου I Κεφάλαιο 2 του παρόντος Κανονισμού από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου, καθώς και από τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου.

Έγγραφα που συνέταξαν μεμονωμένοι βουλευτές ή πολιτικές ομάδες θεωρούνται έγγραφα του Κοινοβουλίου όσον αφορά τους όρους της πρόσβασης στα έγγραφα, εφόσον και μόνο έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Το Προεδρείο θεσπίζει κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί η καταχώριση όλων των απαραίτητων εγγράφων του Κοινοβουλίου.

3.   Το Κοινοβούλιο τηρεί μητρώο των εγγράφων του. Μέσω του μητρώου παρέχεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, άμεση πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφα και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες εγγράφων. Το μητρώο συμπεριλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, στοιχεία αναφοράς για τα άλλα έγγραφα του Κοινοβουλίου.

Οι κατηγορίες των εγγράφων στα οποία επιτρέπεται άμεση πρόσβαση περιέχονται σε κατάλογο που εγκρίνεται από το Προεδρείο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Ο εν λόγω κατάλογος δεν περιορίζει το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες του καταλόγου· τα έγγραφα αυτά διατίθενται μετά από γραπτή αίτηση.

Το Προεδρείο μπορεί να θεσπίσει κανόνες, σύμφωνους προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, σχετικά με τις λεπτομέρειες της πρόσβασης, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Το Προεδρείο προσδιορίζει τις αρχές που είναι αρμόδιες για την επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) και εγκρίνει αποφάσεις σχετικά με τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις (άρθρο 8 του ανωτέρω κανονισμού) και τις αιτήσεις για ευαίσθητα έγγραφα (άρθρο 9 του ανωτέρω κανονισμού).

5.   Η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει αντιπροσώπους του Κοινοβουλίου στη διοργανική επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

6.   Η εποπτεία της επεξεργασίας των αιτήσεων για πρόσβαση στα έγγραφα ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις Αντιπροέδρους.

7.   Η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου συντάσσει, βάσει πληροφοριών που παρέχονται από το Προεδρείο και άλλες πηγές, την ετήσια έκθεση που προβλέπει το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και την υποβάλλει στην Ολομέλεια.

Επίσης, η αρμόδια επιτροπή εξετάζει και αξιολογεί τις εκθέσεις που εγκρίνονται από άλλα θεσμικά και άλλα όργανα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ανωτέρω κανονισμού.

(1)Βλ. παράρτημα XIV.
Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2016Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου