Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2017
EPUB EPUB   PDF PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ IV : ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 116 : Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

1.   Οι ευρωπαίοι πολίτες, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την καταστατική έδρα τους σε κράτος μέλος έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου γίνεται υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στο μέτρο του δυνατού, επιτρέπεται η πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2.   Για τους σκοπούς της πρόσβασης στα έγγραφα, ως έγγραφο του Κοινοβουλίου νοείται οποιοδήποτε περιεχόμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 το οποίο συντάσσεται ή παραλαμβάνεται από υπαλλήλους του Κοινοβουλίου υπό την έννοια του Τίτλου I Κεφάλαιο 2 του παρόντος Κανονισμού από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου, καθώς και από τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καθεστώτος των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγγραφα που συνέταξαν μεμονωμένοι βουλευτές ή πολιτικές ομάδες θεωρούνται έγγραφα του Κοινοβουλίου όσον αφορά τους όρους της πρόσβασης στα έγγραφα, εφόσον και μόνο έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Το Προεδρείο θεσπίζει κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί η καταχώριση όλων των απαραίτητων εγγράφων του Κοινοβουλίου.

3.   Το Κοινοβούλιο τηρεί ιστότοπο με δημόσιο μητρώο των εγγράφων του. Μέσω του ιστοτόπου του δημόσιου μητρώου του Κοινοβουλίου παρέχεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, άμεση πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφα και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες εγγράφων. Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Κοινοβουλίου συμπεριλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, στοιχεία αναφοράς για τα άλλα έγγραφα του Κοινοβουλίου.

Οι κατηγορίες των εγγράφων στα οποία επιτρέπεται άμεση πρόσβαση μέσω του ιστοτόπου του δημοσίου μητρώου του Κοινοβουλίου περιέχονται σε κατάλογο που εγκρίνεται από το Προεδρείο και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του δημοσίου μητρώου του Κοινοβουλίου. Ο εν λόγω κατάλογος δεν περιορίζει το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες του καταλόγου· τα έγγραφα αυτά μπορούν να καταστούν διαθέσιμα μετά από γραπτή αίτημα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Το Προεδρείο θεσπίζει κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Το Προεδρείο προσδιορίζει τις αρχές που είναι αρμόδιες για την επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) και για την έγκριση αποφάσεων σχετικά με τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις (άρθρο 8 του ανωτέρω κανονισμού) και σχετικά με τις αιτήσεις για πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα (άρθρο 9 του ανωτέρω κανονισμού).

5.   Η εποπτεία της επεξεργασίας των αιτήσεων για πρόσβαση στα έγγραφα ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις Αντιπροέδρους.

6.   Το Προεδρείο εγκρίνει την ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

7.   Η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου εξετάζει τακτικά τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και υποβάλλει στην Ολομέλεια έκθεση με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της.

Επίσης, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να εξετάζει και αξιολογεί τις εκθέσεις που εγκρίνονται από άλλα θεσμικά και άλλα όργανα σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

8.   Η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει αντιπροσώπους του Κοινοβουλίου στη διοργανική επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουνίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου