Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2014
Εκτυπώσιμη μορφή PDF 1238k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ IV : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 116  : Ώρα των ερωτήσεων

1.    Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων.

2.    Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου συνόδου να απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς την Επιτροπή.

3.    Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος αποφασίζει ως προς το παραδεκτό και τη σειρά με την οποία θα εξετασθούν. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμέσως στο συντάκτη της ερώτησης.

4.    Η ακολουθητέα διαδικασία για τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων αποτελεί αντικείμενο κατευθυντήριων γραμμών(1) .

5.    Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

(1)Βλ. παράρτημα II.
Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου