Euroopan parlamentin työjärjestys2. heinäkuuta 2019 voimaan tuleva versioPDF
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB EPUB   PDF PDF
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA V : SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
LUKU 3 : PARLAMENTIN KYSYMYKSET

128 artikla : Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

1.   Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä voi esittää neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä ja pyytää ottamaan ne parlamentin esityslistalle.

Kysymykset annetaan kirjallisina puhemiehelle. Puhemies toimittaa ne viipymättä puheenjohtajakokoukselle.

Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset esityslistaluonnokseen 149 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen. Kysymykset, joita ei ole otettu parlamentin esityslistaluonnokseen kolmen kuukauden kuluessa niiden toimittamisesta, raukeavat.

2.   Komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle osoitetut kysymykset on toimitettava vastaanottajalle vähintään viikko ennen ja neuvostolle osoitetut kysymykset vähintään kolme viikkoa ennen sitä istuntoa, jonka esityslistalle ne otetaan.

3.   Edellä olevan 2 kohdan mukaisia määräaikoja ei sovelleta kysymyksiin, jotka koskevat yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, ja näihin kysymyksiin on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa, jotta parlamentin asianmukainen tiedonsaanti turvataan.

4.   Kysymyksen laatijoiden etukäteen nimeämä jäsen esittelee kysymyksen parlamentissa. Jos kyseinen jäsen ei ole paikalla, kysymys raukeaa. Vastaanottaja vastaa kysymykseen.

5.   Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–8 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Päivitetty viimeksi: 25. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus