Euroopan parlamentin työjärjestys2. heinäkuuta 2019 voimaan tuleva versioPDF
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB EPUB   PDF PDF
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 7 : ISTUNTOASIAKIRJOJEN JULKISTAMINEN

194 artikla : Sanatarkat istuntoselostukset(1)

1.   Jokaisesta istunnosta laaditaan monikielisen asiakirjan muodossa sanatarkka istuntoselostus, jossa kaikki puheenvuorot esitetään alkuperäisellä virallisella kielellä.

2.   Puhemies voi poistattaa sanatarkoista selostuksista puheenvuorot, jotka on pidetty ilman ennalta myönnettyä lupaa tai joiden kesto ylittää jäsenelle myönnetyn puheajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta puhemiehen muuta järjestyksenpidollista toimivaltaa.

3.   Puhujat voivat tehdä oikaisuja kirjalliseen muotoon saatettuihin puheenvuoroihinsa viiden työpäivän kuluessa. Oikaisut on toimitettava tässä määräajassa pääsihteeristölle.

4.   Monikieliset sanatarkat istuntoselostukset julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden liitteenä ja niitä säilytetään parlamentin arkistossa.

5.   Ote sanatarkoista istuntoselostuksista käännetään mille tahansa viralliselle kielelle jäsenen pyynnöstä. Tarvittaessa käännös toimitetaan lyhyellä toimitusajalla.

(1)194 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin valiokuntiin joissa laaditaan sanatarkka istuntoselostus (ks. 209 artikla).
Päivitetty viimeksi: 25. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus