Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2014
Različica za tisk PDF 1137k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
KORISTNE INFORMACIJE

PRILOGA IX  : Register za preglednost

A.    Določbe o izvajanju člena 11(5) do (8)

Edini člen : Izkaznice za vstop

1.    Dolgoročna izkaznica za vstop je plastična kartica s fotografijo imetnika, njegovim imenom in priimkom ter imenom družbe, organizacije ali osebe, za katero imetnik dela.

Imetniki morajo izkaznico za vstop ves čas in v vseh prostorih Parlamenta nositi na vidnem mestu. V nasprotnem primeru se jim izkaznica za vstop lahko odvzame.

Izkaznice za vstop se po obliki in barvi razlikujejo od dovolilnic za občasne obiskovalce.

2.    Izkaznice za vstop se lahko podaljšajo le, če imetniki izpolnjujejo obveznosti iz člena 11(6).

Vsaka pritožba, ki je podprta s stvarnimi dejstvi in sodi na področje uporabe pravil ravnanja, priloženih sporazumu o vzpostavitvi registra za preglednost(1) , se naslovi na skupni sekretariat registra za preglednost. Generalni sekretariat Parlamenta pošlje sklepe o izbrisu iz registra kvestorjem, ki odločijo o odvzemu izkaznice za vstop.

Kvestorji s sklepi, s katerimi obvestijo o odvzemu ene ali več izkaznic za vstop, pozovejo imetnike ali subjekte, katere zastopajo ali za njih delajo, naj vrnejo navedene izkaznice za vstop v Parlament v 15 dneh od obvestila o sklepu.

3.    Izkaznice za vstop v nobenem primeru ne dajejo imetnikom pravice do udeležbe na sejah Parlamenta ali njegovih teles, ki so zaprte za javnost, in v tem primeru ne dopuščajo izjem od pravil glede dostopa, ki veljajo za vse druge državljane Unije.

B.    Sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o vzpostavitvi registra za preglednost za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU(2)

Evropski parlament in Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: stranki sporazuma) –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 11(1) in (2) navedene pogodbe, Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 295 navedene pogodbe, in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (skupaj v nadaljnjem besedilu: pogodbe),

ob upoštevanju, da oblikovalci evropske politike pri svojem delovanju niso izolirani od civilne družbe, temveč s predstavniškimi združenji in civilno družbo vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog –

STA SKLENILA NASLEDNJI SPORAZUM:

I.     Vzpostavitev registra za preglednost

1.     V skladu z zavezanostjo k preglednosti se stranki sporazuma dogovorita, da vzpostavita in upravljata skupni "register za preglednost" (v nadaljnjem besedilu: register), katerega namen je registracija in spremljanje organizacij ter samozaposlenih oseb, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU.

II.     Načela, na katerih temelji register

2.     Vzpostavitev in upravljanje registra temeljita na obstoječih sistemih registrov – Evropski parlament ga je vzpostavil in začel uporabljati leta 1996, Evropska komisija pa junija 2008 –, dopolnjenih z delom ustrezne skupne delovne skupine Evropskega parlamenta in Evropske komisije ter s prilagoditvami, ki izhajajo iz pridobljenih izkušenj in prispevkov interesnih skupin, zapisanih v sporočilu Evropske komisije z dne 28. oktobra 2009 z naslovom „Pobuda za preglednost v Evropi: register zastopnikov interesov, leto pozneje“(3) . Ta pristop ne vpliva na cilje Evropskega parlamenta, navedene v resoluciji Parlamenta z dne 8. maja 2008 o pripravi okvira za dejavnosti zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah Evropske unije, in tudi ne posega vanje(4) .

3.     Pri vzpostavitvi in upravljanju registra je treba upoštevati splošna načela prava Unije, vključno z načeloma sorazmernosti in nediskriminacije.

4.     Pri vzpostavitvi in upravljanju registra je treba upoštevati pravico poslancev Evropskega parlamenta, da parlamentarni mandat opravljajo brez omejitev, njihovim volivcem pa ne sme ovirati dostopa do prostorov Evropskega parlamenta.

5.     Vzpostavitev in upravljanje registra ne posega v pristojnosti ali posebne pravice strank sporazuma ali vpliva na njune zadevne organizacijske pristojnosti.

6.     Stranki sporazuma si prizadevata obravnavati podobno vse subjekte, ki opravljajo podobne dejavnosti, in omogočiti, da bi za registracijo organizacij in samozaposlenih oseb, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU, veljati enaki pogoji.

III.     Struktura registra

7.    Register vsebuje:

(a)    smernice registra:

-    področje uporabe registra, upravičene dejavnosti in izjeme;
-    oddelki za registracijo (Priloga 1);
-    podatki, ki se zahtevajo od registracijskih zavezancev, vključno z zahtevami glede finančnih razkritij (Priloga 2);

(b)    pravila ravnanja (Priloga 3);

(c)    mehanizem za pritožbe in ukrepe, ki se uporabijo v primeru ravnanja, ki ni skladno s pravili, vključno s postopkom za preiskavo in obravnavo pritožb (Priloga 4).

IV.     Področje uporabe registra

Zajete dejavnosti

8.     Področje uporabe registra zajema vse dejavnosti, razen tistih, ki so izvzete v delu IV, katerih cilj je neposredno ali posredno vplivati na oblikovanje ali izvajanje politik ter postopke odločanja institucij EU, ne glede na uporabljen komunikacijski kanal ali komunikacijsko sredstvo, npr. zunanje izvajanje, mediji, pogodbe s poklicnimi posredniki, možganski trusti, „platforme“, forumi, kampanje in javne pobude. Te dejavnosti med drugim vključujejo stike s člani, uradniki ali ostalim osebjem v institucijah EU, pripravo, razpošiljanje in posredovanje pisem, informativnega gradiva ali dokumentov za razpravo in dokumentov o stališčih, organizacijo dogodkov, srečanj ali promocijskih dejavnosti in družabnih dogodkov ali konferenc, za katere so vabila prejeli člani, uradniki ali ostalo osebje institucij EU. Vključeni so tudi prostovoljni prispevki in sodelovanje na uradnih posvetovanjih o predvideni zakonodaji EU ali drugih pravnih aktov ter drugih odprtih posvetovanjih.

9.     Od vseh organizacij in samozaposlenih oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi s področja uporabe registra, ne glede na njihov pravni status, se pričakuje registracija(5) .

Izvzete dejavnosti

10.     Iz področja uporabe registra so izvzete naslednje dejavnosti:

(a)    dejavnosti glede zagotavljanja pravnega in drugega strokovnega svetovanja, če so povezane z uveljavljanjem temeljne pravice stranke do nepristranskega sojenja, vključno s pravico do obrambe v upravnih postopkih, kot jih opravljajo pravniki ali kateri koli drugi zadevni strokovnjaki. V področje uporabe registra ne spadajo (ne glede na to, kdo pri njih sodeluje):svetovalne dejavnosti in stiki z javnimi organi, katerih namen je boljša obveščenost stranke o splošnem pravnem položaju, o njenem specifičnem pravnem položaju ali svetovanje o tem, ali je nek pravni ali administrativni ukrep v dani obliki zakonsko ustrezen ali dopusten; svetovanje stranki z namenom, da se ji pomaga zagotoviti skladnost njenih dejavnosti z zakonodajo; zastopanje v okviru spravnih postopkov ali postopkov mediacije, namenjenih reševanju spora brez sodnih ali upravnih organov.Ta pristop velja za vse poslovne sektorje v Evropski uniji in ni omejen zgolj na nekatere posebne postopke (konkurenca). Če so družba in njeni svetovalci vpleteni kot stranka v poseben pravni ali upravni primer, katera koli dejavnost, ki je neposredno povezana s tem primerom in ki ni namenjena spreminjanju obstoječega pravnega okvira, ne spada v področje uporabe registra;

(b)    dejavnosti socialnih partnerjev kot udeležencev v socialnem dialogu (sindikati, delodajalska združenja itd.), kadar delujejo v vlogi, ki jim je bila podeljena s pogodbami. To smiselno velja za vse subjekte, ki jim je bila s pogodbami podeljena institucionalna vloga;

(c)    dejavnosti, ki so odgovor na neposredno in individualizirano zahtevo institucije EU ali poslanca Evropskega parlamenta, kot so na primer ad hoc ali redni zahtevki za dejstva, podatke ali strokovna znanja in/ali individualizirana vabila na javne razprave ali na udeležbo pri delu posvetovalnih odborov ali na podobnih forumih.

Posebne določbe

11.     Register ne zadeva cerkva in verskih skupnosti. Vendar pa se pričakuje registracija predstavniških pisarn ali pravnih oseb, pisarn ali mrež, vzpostavljenih za njihovo predstavljanje pri stikih z institucijami EU, ter njihovih združenj.

12.     Register ne zadeva političnih strank. Vendar pa se pričakuje registracija vseh organizacij, ki jih stranke ustanovijo ali podpirajo in ki se ukvarjajo z dejavnostmi s področja uporabe registra.

13.     Register ne zadeva lokalnih, regionalnih in občinskih organov. Vendar pa se pričakuje registracija njihovih predstavniških pisarn ali pravnih oseb, pisarn ali mrež, vzpostavljenih za njihovo predstavljanje pri stikih z institucijami EU, ter njihovih združenj.

14.     Od mrež, platform ali drugih oblik skupnih dejavnosti, ki so brez pravnega statusa ali niso pravne osebe, vendar dejansko predstavljajo vir organiziranega vpliva ter se ukvarjajo z dejavnostmi s področja uporabe registra, se pričakuje registracija. V takih primerih bi morali njihovi člani med seboj določiti osebo, odgovorno za stike z upravo registra.

15.     Dejavnosti, ki jih je treba upoštevati pri izjavah o finančnih interesih v registru, so dejavnosti, ki so usmerjene na vse institucije EU, agencije in organe ter na njihove člane, uradnike in ostalo osebje. Te dejavnosti vključujejo tudi dejavnosti, usmerjene na organe držav članic, ki delujejo na ravni EU in so vključene v postopke odločanja EU.

16.     Evropske mreže, federacije, združenja ali platforme se spodbujajo k oblikovanju skupnih preglednih smernic za njihove člane, ki opredeljujejo dejavnosti iz področja uporabe registra. Pričakuje se, da bodo smernice objavili.

V.     Pravila, ki veljajo za registracijske zavezance

17.     Zadevne organizacije in posamezniki z registracijo:

-    soglašajo, da so podatki, ki jih posredujejo za vključitev v register, javni;

-    soglašajo, da bodo delovali v skladu s pravili ravnanja in po potrebi zagotovili besedilo katerega koli strokovnega kodeksa ravnanja, ki jih zavezuje;

-    jamčijo, da so podatki, ki so jih posredovali za vključitev v register, pravilni;

-    sprejmejo, da se bo vsaka pritožba proti njim obravnavala v skladu s pravili ravnanja, ki veljajo za ta register;

-    soglašajo, da se lahko proti njim izvajajo ustrezni ukrepi, ki se uporabljajo v primeru kršitve pravil ravnanja, in se zavedajo, da se v primeru neskladnosti s pravili ravnanja proti njim lahko izvedejo ukrepi iz Priloge 4;

-    upoštevajo, da bi lahko stranki sporazuma na zahtevo in v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije(6) razkrila korespondenco in druge dokumente o dejavnostih registracijskih zavezancev.

VI.     Ukrepi v primeru neskladnosti s pravili ravnanja

18.     Če ravnanje registracijskih zavezancev ali njihovih predstavnikov ni skladno s pravili ravnanja, se lahko po preiskavi, v kateri se v celoti spoštujeta načelo sorazmernosti in pravica do obrambe, uporabijo ukrepi, določeni v Prilogi 4, kot so začasna izključitev ali dokončni izbris iz registra in po potrebi odvzem izkaznic za vstop v Evropski parlament, ki so bile izdane zadevnim osebam oziroma njihovim podjetjem. Odločitev o uporabi takih ukrepih se lahko objavi na spletišču registra.

19.     Vsakdo lahko vloži pritožbo o domnevni neskladnosti s pravili ravnanja v skladu s postopkom iz Priloge 4, ki jo podpre z dokaznimi dejstvi.

VII.     Izvajanje

20.     Generalna sekretarja Evropskega parlamenta in Evropske komisije sta odgovorna za nadzor sistema in za vse glavne operativne vidike ter v soglasju sprejmeta ukrepe, potrebne za izvajanje tega sporazuma.

21.     Za izvajanje sistema bodo službe Evropskega parlamenta in Evropske komisije vzpostavile skupno operativno strukturo, imenovano „Skupni sekretariat registra za preglednost“. V sekretariatu bo skupina uradnikov iz Evropskega parlamenta in Evropske komisije, sestavljena na podlagi dogovora, ki ga bodo sklenile pristojne službe. Delovanje Skupnega sekretariata registra za preglednost bo usklajeval vodja oddelka v generalnem sekretariatu Evropske komisije. Naloge sekretariata bodo vključevale izvajanje ukrepov, ki bodo prispevali h kakovosti vsebine registra.

22.     Izdajanje in preverjanje dolgoročnih izkaznic za vstop v stavbe Evropskega parlamenta bo še vedno postopek, ki ga bo vodila navedena institucija. Take izkaznice se izdajo zgolj posameznikom, ki predstavljajo ali delajo za organizacijo, ki spada v področje registra, kadar so se te organizacije ali posamezniki registrirali. Vendar pa registracija ne pomeni samodejne pravice do take izkaznice.

23.     Kljub skupnemu upravljanju sistema sta stranki sporazuma svobodni pri neodvisni uporabi registra za svoje posebne namene, tudi za dodatne spodbude, kot so posredovanje informacij registracijskim zavezancem ob začetku javnih posvetovanj ali organizaciji dogodkov.

24.     Stranki sporazuma poskrbita za ustrezne projekte usposabljanja in notranjega obveščanja svojih članov in zaposlenih za boljšo ozaveščenost o skupnem registru in pritožbenem postopku.

25.     Stranki sporazuma sprejmeta ustrezne zunanje ukrepe za dvig ozaveščenosti o registru in spodbujanje njegove uporabe.

26.     Na spletišču Europa se redno objavljajo številni osnovni statistični podatki, pridobljeni iz podatkovne baze registra, in so dostopni prek uporabnikom prijaznega iskalnika. Javna vsebina podatkovne baze bo na zahtevo razpoložljiva v elektronski strojno čitljivi obliki.

27.     Po posvetovanju z interesnimi skupinami generalna sekretarja Evropskega parlamenta in Evropske komisije predata letno poročilo o delovanju registra pristojnima podpredsednikoma Evropskega parlamenta in Evropske komisije.

VIII.     Vključenost drugih institucij in organov

28.     Evropski svet in Svet sta vabljena, da se pridružita registru. Druge institucije, organi in agencije EU se spodbujajo k uporabi sistema kot referenčnega instrumenta pri odnosih z organizacijami in samozaposlenimi osebami, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU.

IX.     Končne določbe

29.     Prehod iz obstoječih registrov strank sporazuma na nov skupni register bo trajal dvanajst mesecev, prehodno obdobje pa se bo začelo z dnevom začetka uporabe skupnega registra. Organizacije in posamezniki, ki so trenutno registrirani v enem od obstoječih sistemov se pozovejo k obnovitvi registracije v skupnem registru.

Ko se bo register za preglednost začel uporabljati:

-    bodo registracijski zavezanci imeli možnost, da obstoječo registracijo prenesejo v skupni register na datum, ki ga bodo sami izbrali, vendar najpozneje do datuma ponovne registracije pri Evropski komisiji, oziroma za tiste, ki so registrirani zgolj pri Evropskem parlamentu, najpozneje do konca dvanajstmesečnega prehodnega obdobja od začetka uporabe;

-    bo vsaka nova registracija ali posodobitev obstoječih podatkov mogoča zgolj v skupnem registru.

30.     Skupni register se pregleda najpozneje dve leti po začetku uporabe.

Priloga 1:    Register za preglednost – Organizacije in samozaposlene osebe, ki so vključene v oblikovanje in izvajanje politik EU

Oddelek I - Poklicne svetovalne službe / odvetniške družbe / samozaposleni svetovalci

-    Pododdelek: Poklicne svetovalne službe

   Značilnosti / opombe: Družbe, ki na podlagi pogodbe izvajajo dejavnosti v zvezi z lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in odnosi z javnimi organi.

-    Pododdelek: Odvetniške družbe

   Značilnosti / opombe: Odvetniške družbe, ki na podlagi pogodbe izvajajo dejavnosti v zvezi z lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in odnosi z javnimi organi.

-    Pododdelek: Samozaposleni svetovalci

   Značilnosti / opombe: Samozaposleni svetovalci ali pravniki, ki na podlagi pogodbe izvajajo dejavnosti v zvezi z lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in odnosi z javnimi organi.

Oddelek II - Notranji lobisti in trgovinska / poklicna združenja

-    Pododdelek: Gospodarske družbe in skupine

   Značilnosti / opombe: Gospodarske družbe ali skupine gospodarskih družb (s pravnim statusom ali brez njega), ki za svoj račun izvajajo dejavnosti v zvezi z lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in odnosi z javnimi organi.

-    Pododdelek: Trgovinska, poslovna in poklicna združenja

-    Pododdelek: Sindikalne organizacije

-    Pododdelek: Druge podobne organizacije

___________________________________________________________________

Oddelek III - Nevladne organizacije

-    Pododdelek: Nevladne organizacije, platforme in mreže ter podobni

   Značilnosti / opombe: Neprofitne organizacije (s pravnim statusom ali brez njega), neodvisne od javnih organov, političnih strank ali gospodarskih organizacij. Vključuje fundacije, dobrodelne organizacije itd.

Oddelek IV - Možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove

-    Pododdelek: Možganski trusti in raziskovalne ustanove

   Značilnosti / opombe: Specializirani možganski trusti in raziskovalne ustanove, ki se ukvarjajo z dejavnostmi in politikami Evropske unije.

-    Pododdelek: Akademske ustanove

   Značilnosti / opombe: Ustanove, katerih osnovni namen je izobraževanje, ukvarjajo pa se tudi z dejavnostmi in politikami Evropske unije.

Oddelek V - Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti (Opomba: Register ne zadeva cerkva samih.)

-    Pododdelek: Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti

   Značilnosti / opombe: Pravne osebe, pisarne ali mreže, vzpostavljene za dejavnosti zastopanja.

Oddelek VI - Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne ali javno-zasebne subjekte itd. (Opomba: Register ne zadeva javnih organov samih.)

-    Pododdelek: Lokalni, regionalni in občinski organi (na podnacionalni ravni)

   Značilnosti / opombe: Pravne osebe, predstavniške pisarne, združenja ali mreže, vzpostavljene za zastopanje lokalnih, regionalnih in občinskih organov (na podnacionalni ravni).

-    Pododdelek: Drugi javni ali mešani subjekti itd.

   Značilnosti / opombe: Vključuje druge organizacije z javnim ali mešanim (javno-zasebnim) statusom.

Priloga 2:    Podatki, ki jih zagotovijo registracijski zavezanci

I. SPLOŠNI IN OSNOVNI PODATKI

-    naziv(i) organizacije, naslov, telefonska številka, naslov e-pošte, spletišče;

-    (a) identiteta osebe, pravno odgovorne za organizacijo, in (b) ime njenega direktorja ali izvršnega direktorja ali po potrebi najpomembnejše osebe za stike v zvezi z dejavnostmi iz registra; imena oseb, za katere se zaprosijo izkaznice za vstop v poslopja Evropskega parlamenta(7) ;

-    število oseb (člani, zaposleni itd.), ki so vključene v dejavnosti iz področja uporabe registra;

-    cilji / naloge – interesna področja – dejavnosti – države, v katerih se izvajajo dejavnosti – povezanost z mrežami – splošne informacije, ki spadajo v področje uporabe registra;

-    po potrebi: število članov (posameznikov ali organizacij).

II. POSEBNI PODATKI

A. DEJAVNOSTI

Glavni zakonodajni predlogi, s katerimi so se registracijski zavezanci ukvarjali v predhodnem letu, ki spadajo v področje uporabe registra za preglednost.

B. FINANČNI PODATKI

Vsi posredovani finančni podatki bi morali pokrivati celoletno obdobje delovanja in bi se morali nanašati na zadnje zaključeno finančno leto od datuma registracije ali ponovne registracije.

Dvojno štetje: dvojno štetje ni izključeno. Kljub izjavi o finančnih interesih, ki jo podajo poklicne svetovalne službe / odvetniške družbe / samozaposleni svetovalci o svojih strankah (seznam in preglednica), morajo te stranke tudi same vključiti te pogodbene dejavnosti v lastne izjave, da ne bi prišlo do podcenjevanja njihovih prijavljenih finančnih izdatkov.

-    Poklicne svetovalne službe / odvetniške družbe / samozaposleni svetovalci (oddelek I iz Priloge 1): podrobni podatki se morajo predložiti v zvezi s prometom, ki se nanaša na dejavnosti iz področja uporabe registra, ter relativna teža strank v skladu s spodnjo tabelo:

   Promet v eurih: 0 – 499 999 – Kategorije v eurih: 50 000
   Promet v eurih: 500 000 – 1 000 000 – Kategorije v eurih: 100 000
   Promet v eurih: > 1 000 000 – Kategorije v eurih: 250 000.

-    Notranji lobisti in trgovinska / poklicna združenja (oddelek II Priloge 1): predložiti se mora ocena stroškov dejavnosti iz področja uporabe registra.

-    Nevladne organizacije, možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove – organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti – organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne ali mešane subjekte itd. (oddelki III do VI iz Priloge 1): skupni proračun mora biti določen, vključno z razčlenitvijo glavnih virov financiranja.

Dodatno za vse registracijske zavezance: znesek in vir financiranja, prejetega od institucij EU v najbližjem zaključenem proračunskem letu glede na datum registracije ali obnovitve.

Priloga 3:    Pravila ravnanja

Registracijski zavezanci v odnosih z institucijami EU, njihovimi člani, uradniki in ostalim osebjem upoštevajo naslednje:

(a)    vedno se predstavijo z imenom in navedejo subjekt(e), za katere delajo ali katere predstavljajo; navedejo interese, cilje ali namene in po potrebi stranke ali člane, katere predstavljajo;

(b)    informacij ali odločitev ne smejo pridobiti ali poskušati pridobiti nepošteno, z nepotrebnim pritiskom ali neprimernim vedenjem;

(c)    vzdržati se morajo sklicevanja na uradni odnos z EU ali katero koli od njenih institucij v odnosih s tretjimi osebami; prav tako se ne smejo napačno predstavljati v zvezi z registracijo, da ne bi zavedli tretjih strani ali uradnikov ali ostalega osebja EU;

(d)    zagotovijo, da so podatki, ki jih navedejo ob registraciji in nato v okviru svojih dejavnosti iz področja uporabe registra, po njihovem najboljšem vedenju natančni, najnovejši in nezavajajoči;

(e)    tretjim stranem ne smejo prodajati kopij dokumentov, ki so jih pridobili od katere koli institucije EU;

(f)    ne smejo napeljevati članov institucij EU, uradnikov ali ostalega osebja EU, pomočnikov ali praktikantov omenjenih članov h kršitvam pravil in meril obnašanja, ki zanje veljajo;

(g)    če zaposlijo nekdanje uradnike ali ostalo osebje EU ali pomočnike ali praktikante članov institucij EU, upoštevajo, da so ti zaposleni dolžni spoštovati zanje veljavna pravila in zahteve po zaupnosti;

(h)    spoštujejo vsa pravila o pravicah in odgovornostih nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta in članov Evropske komisije;

(i)    obvestijo vsakogar, ki ga predstavljajo, o svojih obveznostih do institucij EU.

Posamezniki, ki predstavljajo ali delajo za subjekte, registrirane pri Evropskem parlamentu z namenom izdaje poimenske, neprenosljive izkaznice za vstop v poslopja Evropskega parlamenta, upoštevajo naslednje:

(j)    strogo spoštujejo določbe iz člena 9(8) in Priloge X(9) ter drugi odstavek člena Priloge I(10) Poslovnika Evropskega parlamenta;

(k)    zagotovijo, da je vsaka pomoč v smislu člena 2 Priloge I(11) Poslovnika Evropskega parlamenta vpisana v ustrezni register;

(l)    da bi se izognili morebitnim navzkrižjem interesov, pridobijo predhodno soglasje zadevnega poslanca ali poslancev Evropskega parlamenta v zvezi s katerim koli pogodbenim razmerjem ali zaposlitvijo pomočnika poslanca, ter nato to vpisati v register.

Priloga 4:    Postopek preiskave in obravnave pritožb

Stopnja 1: vložitev pritožbe

1.     Pritožbe se lahko vložijo z izpolnitvijo standardnega obrazca na spletišču registra. Obrazec vsebuje podatke o registracijskem zavezancu, proti kateremu se vloži pritožba, ime pritožnika in podatki za stik z njim ter podrobna vsebina pritožbe, vključno, načeloma, z dokumenti ali drugim gradivom, ki podpira pritožbo. Anonimne pritožbe ne bodo upoštevane.

2.     V pritožbi se navede ena ali več določb iz pravil ravnanja, ki so bile po navedbah pritožnika kršene. Pritožbe o podatkih, vpisanih v register, se štejejo kot obtožbe kršitve točke (d) pravil ravnanja(12) .

3.     Načeloma morajo pritožniki zagotoviti dokumente in/ali druge dokaze, ki podpirajo pritožbo.

Stopnja 2: sklep o upravičenosti

4.     Skupni sekretariat registra za preglednost:

(a)    preveri, ali je pritožba podprta z dovolj dokazi, v obliki dokumentov, dokazov ali osebnih izjav; za dopustnost dokaznega materiala je načeloma potrebno, da izvirajo iz obtožene organizacije ali iz dokumentov tretje strani;

(b)    na podlagi tega preverjanja odloči, ali je pritožba upravičena;

(c)    če meni, da je pritožba upravičena, registrira pritožbo in določi rok (20 delovnih dni) za sklep o utemeljenosti pritožbe.

5.     O odločitvi, da pritožba ni dopustna, se pritožnik pisno obvesti, v pismu pa se navedejo razlogi za takšno odločitev.Če se zdi pritožba upravičena, se razišče v skladu s postopkom, določenim v nadaljevanju.

Stopnja 3: preiskava

6.     Po registraciji pritožbe Skupni sekretariat registra za preglednost pisno obvesti registracijskega zavezanca o pritožbi zoper tega registracijskega zavezanca in njeni vsebini, ter ga pozove, naj v 10 delovnih dneh poda razlago, argumente ali druge elemente v svoj zagovor.

7.     Vse podatke, zbrane med preiskavo, preuči Skupni sekretariat registra za preglednost.

8.     Skupni sekretariat registra za preglednost lahko sklene zaslišati registracijskega zavezanca, proti kateremu je bila podana pritožba, ali pritožnika.

Stopnja 4: sklep o pritožbi

9.     Če se v preiskavi izkaže, da je pritožba neutemeljena, Skupni sekretariat registra za preglednost obe strani obvesti o tej odločitvi. Če je pritožba utemeljena, se zadevni registracijski zavezanec lahko začasno izključi iz registra, dokler se problem ne reši (glej odstavke 11 do 14 v nadaljevanju), ali se lahko proti njemu izvede vrsta ukrepov, od dolgoročne začasne izključitve do dokončnega izbrisa iz registra in po potrebi odvzema izkaznic za vstop v Evropski parlament (glej stopnji 6 in 7 v nadaljevanju).

Stopnja 5: ukrepi v primeru neskladnosti s pravili ravnanja

10.     Ukrepi, ki se lahko izvedejo v primeru neskladnosti s pravili ravnanja, segajo od začasne izključitve do izbrisa iz registra (glej tabelo v nadaljevanju).

11.     Če se ugotovi, da so podatki, vneseni v register, napačni ali nepopolni, se registracijskega zavezanca pozove, naj podatke v obdobju osmih tednov popravi, v tem času pa je začasno izključen iz registracije. Izkaznice za vstop v Evropski parlament, v primeru, da so bile izdane, se v tem obdobju ne odvzamejo.

12.     Če registracijski zavezanec podatke popravi v obdobju osmih tednov, določenem v odstavku 11, se njegova registracija ponovno aktivira. Če se registracijski zavezanec v obdobju osmih tednov, določenem v odstavku 11, ne odzove, se lahko proti njem izvede ukrep.

13.     Če registracijski zavezanec zaprosi za več časa za popravek podatkov v skladu z odstavkom 11 in prošnjo zadovoljivo utemelji, se obdobje začasne izključitve lahko podaljša.

14.     V primeru neskladnosti s pravili ravnanja iz drugih razlogov se registracija zadevnega registracijskega zavezanca začasno izključi za obdobje osmih tednov, v tem času pa Evropski parlament in Evropska komisija sprejmeta dokončen sklep o uvedbi morebitnih ukrepov.

15.     Vsak sklep za izbris registracijskega zavezanca iz registra vsebuje prepoved prihodnje registracije za obdobje enega ali dveh let.

Stopnja 6: sklep o ukrepu, ki naj se izvede

16.     Osnutek sklepa o ukrepu, ki naj se izvede, sprejmejo pristojne službe Evropskega parlamenta in Evropske komisije skupaj ter ga posredujejo generalnima sekretarjema institucij za sprejetje končnega sklepa. O tem se obvestijo pristojni podpredsedniki Evropskega parlamenta in Evropske komisije.

17.     Skupni sekretariat registra za preglednost nemudoma obvesti obe strani (pritožnika in registracijskega zavezanca, proti kateremu je bila podana pritožba) o sprejetem ukrepu in ukrep izvede.

Stopnja 7: odvzem (če je potrebno) izkaznic za vstop v Evropski parlament

18.     Kadar sklep o izbrisu iz registra zahteva odvzem izkaznice ali izkaznic za vstop v Evropski parlament, ga Generalni sekretar Evropskega parlamenta posreduje pristojnemu kvestorju, katerega se pozove, naj odobri odvzem teh izkaznic v lasti zadevne organizacije ali posameznikov.

19.     Registracijski zavezanec se pozove k vračilu vseh ali nekaterih izkaznic EP v roku 15 dni.

Tabela razpoložljivih ukrepov v primeru neskladnosti s pravili ravnanja

Neskladnost 1: Nenamerna neskladnost, ki se nemudoma popravi

   Ukrep: Pisno obvestilo z navedbo neskladnosti in njenih popravkov

   Zaznamek ukrepa v registru: Ne

   Odvzem izkaznic za vstop v EP: Ne

Neskladnost 2: Namerna neskladnost s pravili, zaradi katere je treba spremeniti ravnanje ali popraviti podatke v registru v določenem roku

   Ukrep: Začasna izključitev do šestih mesecev ali dokler se ne zaključi zahtevani popravni ukrep v določenem roku

   Zaznamek ukrepa v registru: Da, za obdobje začasne izključitve

   Odvzem izkaznic za vstop v EP: Ne

Neskladnost 3: Vztrajna neskladnost s pravili (ravnanje se ne spremeni / podatki se ne popravijo v določenem roku)

   Ukrep: Izbris za eno leto

   Zaznamek ukrepa v registru: Da

   Odvzem izkaznic za vstop v EP: Da

Neskladnost 4: Resna, namerna neskladnost s pravili

   Ukrep: Izbris iz registra za dve leti

   Zaznamek ukrepa v registru: Da

   Odvzem izkaznic za vstop v EP: Da

(1)Glej Prilogo 3 k sporazumu v delu B te priloge.
(2)UL L 191, 22.7.2011, str. 29.
(3)KOM(2009)0612.
(4)UL C 271 E, 12.11.2009, str. 48.
(5)Od vlad držav članic, vlad tretjih držav, mednarodnih medvladnih organizacij in njihovih diplomatskih predstavništev se registracija ne pričakuje.
(6)UL L 145, 31.5.2001, str. 43.
(7)Registracijski zavezanci bodo pozvani, da posredujejo te podatke ob koncu registracijskega postopka za predložitev Evropskemu parlamentu. Imena posameznikov, ki so prejeli vstopne izkaznice, bodo nato samodejno vnesena v sistem na podlagi posodobitev, ki jih bo opravil Evropski parlament, ter informacij, ki bodo izhajale iz odločitve Evropskega parlamenta, da izkaznice izda. Registracija ne pomeni samodejne pravice do izkaznice za vstop v Evropski parlament.
(8)Zdaj člen 11.
(9)Zdaj Priloga IX.
(10)Zdaj člen 5 Priloge I Poslovnika.
(11)Zdaj člen 34(2) Poslovnika in točka (g) prvega pododstavka novega člena 4(2) Priloge I Poslovnika.
(12)Točka (d) zahteva od registracijskih zavezancev, da v svojih odnosih z institucijami EU, njihovimi člani, uradniki in ostalim osebjem „zagotovijo, da so informacije, ki jih navedejo ob registraciji in nato v okviru svojih dejavnosti iz področja uporabe registra, po njihovem najboljšem vedenju natančne, najnovejše in nezavajajoče;“.
Zadnja posodobitev: 18. junij 2014Pravno obvestilo