Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - September 2016
EPUB EPUB   PDF PDF
VSEBINA
STVARNO KAZALO
KORISTNE INFORMACIJE

PRILOGA IX : Register za preglednost

A.    Določbe o izvajanju člena 11(5) do (8)

Edini člen : Izkaznice za vstop

1.   Dolgoročna izkaznica za vstop je plastična kartica s fotografijo imetnika, njegovim imenom in priimkom ter imenom družbe, organizacije ali osebe, za katero imetnik dela.

Imetniki morajo izkaznico za vstop ves čas in v vseh prostorih Parlamenta nositi na vidnem mestu. V nasprotnem primeru se jim izkaznica za vstop lahko odvzame.

Izkaznice za vstop se po obliki in barvi razlikujejo od dovolilnic za občasne obiskovalce.

2.   Izkaznice za vstop se lahko podaljšajo le, če imetniki izpolnjujejo obveznosti iz člena 11(6).

Vsaka pritožba, ki je podprta s stvarnimi dejstvi in sodi na področje uporabe pravil ravnanja, priloženih sporazumu o vzpostavitvi registra za preglednost(1), se naslovi na skupni sekretariat registra za preglednost. Generalni sekretariat Parlamenta pošlje sklepe o izbrisu iz registra kvestorjem, ki odločijo o odvzemu izkaznice za vstop.

Kvestorji s sklepi, s katerimi obvestijo o odvzemu ene ali več izkaznic za vstop, pozovejo imetnike ali subjekte, katere zastopajo ali za njih delajo, naj vrnejo navedene izkaznice za vstop v Parlament v 15 dneh od obvestila o sklepu.

3.   Izkaznice za vstop v nobenem primeru ne dajejo imetnikom pravice do udeležbe na sejah Parlamenta ali njegovih teles, ki so zaprte za javnost, in v tem primeru ne dopuščajo izjem od pravil glede dostopa, ki veljajo za vse druge državljane Unije.

B.    Sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o registru za preglednost za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU(2)

Evropski parlament in Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: stranki sporazuma) –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 11(1) in (2), Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 295, in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (skupaj v nadaljnjem besedilu: Pogodbe),

ker oblikovalci evropske politike pri svojem delu niso izolirani od civilne družbe, temveč s predstavniškimi združenji in civilno družbo vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog,

ker sta stranki Sporazuma pregledali register za preglednost (v nadaljnjem besedilu: register), ki je bil dne 23. junija 2011 vzpostavljen v skladu z odstavkom 30 Sporazuma med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o vzpostavitvi registra za preglednost za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU(3),

STA SKLENILA NASLEDNJI SPORAZUM:

I.    Načela, na katerih temelji register

1.    Vzpostavitev in upravljanje registra ne vplivata na cilje Evropskega parlamenta, navedene v njegovi resoluciji z dne 8. maja 2008 o pripravi okvira za dejavnosti zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah Evropske unije(4) in sklepu z dne 11. maja 2011 o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Parlamentom in Komisijo o skupnem registru za preglednost(5), in tudi ne posegata vanje.

2.    Pri upravljanju registra se upoštevajo splošna načela prava Unije, vključno z načeloma sorazmernosti in nediskriminacije.

3.    Pri upravljanju registra se upošteva pravica poslancev Evropskega parlamenta, da svoj poslanski mandat opravljajo brez omejitev.

4.    Upravljanje registra ne posega v pristojnosti ali posebne pravice strank Sporazuma oziroma ne vpliva na njune zadevne organizacijske pristojnosti.

5.    Stranki Sporazuma si prizadevata podobno obravnavati vse subjekte, ki opravljajo podobne dejavnosti, in omogočiti, da bi za registracijo organizacij in samozaposlenih oseb, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU, veljali enaki pogoji.

II.    Struktura registra

6.    Register vsebuje:

(a)   določbe o področju njegove uporabe, o dejavnostih iz registra, opredelitvah, spodbudah in izjemah;

(b)   oddelke za registracijo (Priloga 1);

(c)   informacije, ki se zahtevajo od registracijskih zavezancev, vključno z zahtevami glede finančnih razkritij (Priloga 2);

(d)   pravila ravnanja (Priloga 3);

(e)   mehanizme za opozarjanje in pritožbe ter ukrepe, ki se uporabijo v primeru nespoštovanja pravil ravnanja, da se vidi ločnica med postopki za opozarjanje in preiskavo in postopki za obravnavo pritožb (Priloga 4);

(f)   smernice za izvajanje določb registra s praktičnimi informacijami za registracijske zavezance.

III.    Področje uporabe registra

Zajete dejavnosti

7.    V področje uporabe registra so vključene vse dejavnosti – z izjemo tistih iz odstavkov 10 do 12 – katerih cilj je neposredno ali posredno vplivati na oblikovanje ali izvajanje politik ter postopke odločanja institucij EU, ne glede na to, kje se izvajajo in kateri komunikacijski kanal ali komunikacijsko sredstvo se uporablja, na primer zunanje izvajanje, mediji, pogodbe s poklicnimi posredniki, možganski trusti, platforme, forumi, kampanje in javne pobude.

Za namene tega sporazuma pomeni „neposredni vpliv“ vpliv z neposrednim stikom ali komunikacijo z institucijami EU ali druga dejanja, ki sledijo takim ravnanjem, „posredni vpliv“ pa pomeni vpliv z uporabo posrednih dejavnikov, kot so mediji, javno mnenje, konference ali družabni dogodki, namenjeni institucijam EU.

Te dejavnosti zajemajo predvsem:

–   vzpostavljanje stikov s člani in njihovimi asistenti, uradniki ali drugimi uslužbenci institucijah EU;

–   pripravo, razpošiljanje in posredovanje pisem, informativnega gradiva ali dokumentov za razpravo oziroma o stališčih;

–   organizacijo dogodkov, srečanj, promocijskih dejavnosti, konferenc ali družabnih dogodkov, za katere so vabila prejeli člani in njihovi asistenti, uradniki ali drugi uslužbenci institucij EU, in

–   prostovoljne prispevke in sodelovanje na uradnih posvetovanjih ali razpravah o načrtovani zakonodaji EU ali drugih pravnih aktih ter drugih odprtih posvetovanjih.

8.    Od vseh organizacij in samozaposlenih oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz registra, ki so že v teku ali so še v pripravi, se ne glede na njihov pravni status pričakuje registracija.

Do registracije postaneta upravičena tako posrednik kot njegova stranka za vsako dejavnost iz registra, ki jo posrednik opravlja po pogodbi ter ponuja pravne in druge strokovne nasvete. Ti posredniki prijavijo vse stranke s takimi pogodbami, pa tudi prihodek od dejavnosti zastopanja na stranko, kot je določeno v točki II.C.2.B Priloge 2. S to zahtevo stranke niso upravičene do izvzetja iz registracije in vključitve stroškov dejavnosti, dodeljene posredniku, v lastno oceno stroškov.

Dejavnosti, ki niso zajete

9.   Organizacija je upravičena do registracije le, če opravlja dejavnosti iz registra, ki privedejo do neposredne ali posredne komunikacije z institucijami EU. Organizacija, za katero se ugotovi, da ni upravičena do registracije, se lahko izbriše iz registra.

10.    Dejavnosti s področja pravnega in drugega strokovnega svetovanja niso zajete v register, če:

–   vključujejo svetovalne dejavnosti in stike z javnimi organi, katerih namen je boljša obveščenost strank o splošnem pravnem položaju, o njihovem specifičnem pravnem položaju ali svetovanje o tem, ali je določen pravni ali administrativni ukrep v skladu z obstoječim pravnim in regulativnim okoljem ustrezen ali dopusten;

–   vključujejo svetovanje strankam za pomoč pri zagotavljanju skladnosti njihovih dejavnosti z ustreznim pravom;

–   vključujejo analize in študije, pripravljene za stranke, o možnem vplivu zakonodajnih ali regulativnih sprememb glede njihovega pravnega položaja ali področja dejavnosti;

–   vključujejo zastopanje v okviru spravnih postopkov ali postopkov mediacije, namenjenih reševanju spora brez pravosodnih ali upravnih organov, ali

–   so povezane z uveljavljanjem temeljne pravice strank do poštenega sojenja, vključno s pravico do obrambe v upravnih postopkih, kot so dejavnosti, ki jih opravljajo pravniki ali drugi ustrezni strokovnjaki.

Kadar so gospodarske družbe in njihovi svetovalci kot stranke vključeni v poseben pravni ali upravni primer ali postopek, katera koli dejavnost, ki je s tem neposredno povezana in ni namenjena spreminjanju obstoječega pravnega okvira, ni zajeta v register. Ta pododstavek se uporablja za vse poslovne sektorje v Evropski uniji.

Naslednje dejavnosti na področju pravnega in drugega strokovnega svetovanja pa so zajete v register, če se namerava z njimi vplivati na institucije EU, njihove člane in njihove asistente ali uradnike ali druge uslužbence:

–   zagotavljanje podpore z zastopanjem oziroma mediacijo ali z zagotavljanjem svetovalnega gradiva, vključno z argumentacijo in njegovo pripravo, ter

–   zagotavljanje taktičnih ali strateških nasvetov, vključno z izpostavljanjem vprašanj, katerih obseg in čas sporočanja naj bi vplival na institucije EU, njihove člane in njihove asistente ali pa na njihove uradnike ali druge uslužbence.

11.    Dejavnosti socialnih partnerjev kot udeležencev v socialnem dialogu (sindikati, delodajalska združenja itd.) niso zajete v register, kadar ti socialni partnerji delujejo v vlogi, ki jim je bila dodeljena s Pogodbami. Ta odstavek se smiselno uporablja za vse subjekte, ki jim je bila s Pogodbami dodeljena institucionalna vloga.

12.    Dejavnosti, ki so odgovor na neposredne in posamezne zahteve institucije EU ali poslancev Evropskega parlamenta, kot so na primer ad hoc ali redni zahtevki za dejstva, podatke ali strokovna znanja, niso zajete v register.

Posebne določbe

13.    Register se ne uporablja za cerkve in verske skupnosti, pričakuje pa se registracija njihovih predstavniških pisarn ali pravnih oseb, pisarn ali mrež, vzpostavljenih za njihovo zastopanje pri stikih z institucijami EU, ter njihovih združenj.

14.    Register se ne uporablja za politične stranke, pričakuje pa se registracija vseh organizacij, ki jih stranke ustanovijo ali podpirajo in ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz registra.

15.    Register se ne uporablja za vladne službe držav članic, vlade tretjih držav, mednarodne medvladne organizacije in njihova diplomatska predstavništva.

16.    Od regionalnih javnih organov in njihovih predstavniških pisarn se registracija ne pričakuje, po želji pa se lahko registrirajo. Registracija pa se pričakuje od združenj oziroma mrež, vzpostavljenih za skupno zastopanje regij.

17.   Registracija se pričakuje od vseh podnacionalnih javnih organov, kot so lokalni in občinski organi ali mesta ali pa njihova predstavništva, združenja ali mreže, razen tistih iz odstavka 16.

18.    Registracija se pričakuje od mrež, platform in drugih oblik skupnih dejavnosti, ki so brez pravnega statusa oziroma niso pravne osebe, vendar dejansko predstavljajo vir organiziranega vpliva ter se ukvarjajo z dejavnostmi iz registra. Člani takih oblik skupnih dejavnosti imenujejo predstavnika, ki bo kot njihova kontaktna oseba odgovoren za stike s Skupnim sekretariatom registra za preglednost.

19.    Dejavnosti, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju upravičenosti do registracije, so dejavnosti, ki so (neposredno ali posredno) usmerjene na vse institucije, agencije in organe EU ter na njihove člane in njihove asistente, uradnike in druge uslužbence. Te dejavnosti ne vključujejo dejavnosti, usmerjenih na države članice, zlasti pa ne vključujejo tistih, ki so usmerjene na njihova stalna predstavništva pri Evropski uniji.

20.    Evropske mreže, federacije, združenja ali platforme se spodbuja k oblikovanju skupnih preglednih smernic za njihove člane, s katerimi se opredelijo dejavnosti iz registra. Pričakuje se, da bodo smernice objavili.

IV.    Pravila, ki se uporabljajo za registracijske zavezance

21.    Organizacije in posamezniki z registracijo:

–   soglašajo, da lahko informacije, ki jih posredujejo za vključitev v register, postanejo javne;

–   soglašajo, da bodo delovali v skladu s pravili ravnanja iz Priloge 3 in po potrebi zagotovili besedilo katerega koli kodeksa poklicnega r avnanja, ki jih zavezuje(6);

–   jamčijo, da so informacije, ki so jih posredovali za vključitev v register, pravilne, in soglašajo, da bodo v skladu z upravnimi zahtevami predložili dodatne in najnovejše informacije;

–   soglašajo, da se bosta vsako opozorilo ali pritožba v zvezi z njimi obravnavala v skladu s pravili ravnanja iz Priloge 3;

–   soglašajo, da se lahko zoper njih izvajajo ustrezni ukrepi, ki se uporabljajo v primeru nespoštovanja pravil ravnanja, določenih v Prilogi 3, in priznavajo, da se lahko v primeru nespoštovanja pravil ravnanja zoper njih izvedejo ukrepi iz Priloge 4;

–   upoštevajo, da bosta stranki Sporazuma na zahtevo in v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta(7)morda morali razkriti korespondenco in druge dokumente o dejavnostih registracijskih zavezancev.

V.    Izvajanje

22.    Za nadzor sistema in vse glavne operativne vidike sta odgovorna generalna sekretarja Evropskega parlamenta in Evropske komisije, ki v soglasju sprejmeta ukrepe, potrebne za izvajanje tega sporazuma.

23.    Upravljanje sistema je sicer skupno, vendar sta stranki Sporazuma svobodni pri uporabi registra za lastne posebne namene.

24.    Za izvajanje sistema službe Evropskega parlamenta in Evropske komisije vzdržujejo skupno operativno strukturo, imenovano Skupni sekretariat registra za preglednost. Skupni sekretariat registra za preglednost sestavlja skupina uradnikov Evropskega parlamenta in Evropske komisije, oblikovana na podlagi dogovora pristojnih služb. Delovanje Skupnega sekretariata registra za preglednost usklajuje vodja enote v generalnem sekretariatu Evropske komisije. Naloge Skupnega sekretariata registra za preglednost vključujejo oblikovanje smernic za izvajanje (v mejah tega sporazuma), ki bodo omogočile usklajeno razlago pravil s strani registracijskih zavezancev, in spremljanje kakovosti vsebine registra. Skupni sekretariat registra za preglednost razpoložljive upravne vire uporablja za izvajanje pregledov kakovosti vsebine registra, pri čemer registracijski zavezanci nosijo končno odgovornost za informacije, ki so jih predložili.

25.    Stranki Sporazuma organizirata ustrezne projekte usposabljanja in notranjega obveščanja svojih članov in uslužbencev za boljšo ozaveščenost o registru ter o postopkih za opozarjanje in pritožbenih postopkih.

26.    Stranki Sporazuma sprejmeta ustrezne zunanje ukrepe za dvig ozaveščenosti o registru in spodbujanje njegove uporabe.

27.    Na spletišču registra preglednosti Europa se redno objavljajo številni osnovni statistični podatki, pridobljeni iz podatkovne baze registra, ki so dostopni prek uporabnikom prijaznega iskalnika. Javna vsebina podatkovne baze je na voljo v elektronski, strojno čitljivi obliki.

28.    Generalna sekretarja Evropskega parlamenta in Evropske komisije predložita letno poročilo o upravljanju registra zadevnemu podpredsedniku Evropskega parlamenta oziroma zadevnemu podpredsedniku Evropske komisije. V letnem poročilu so stvarne informacije o registru, njegovi vsebini in razvoju, objavi pa se vsako leto za predhodno koledarsko leto.

VI.    Ukrepi, ki se uporabljajo za registracijske zavezance, ki spoštujejo pravila ravnanja

29.    Izkaznice za vstop v prostore Evropskega parlamenta se izdajo le posameznikom, ki zastopajo ali delajo za organizacije, ki spadajo v področje uporabe registra, in če so te organizacije ali posamezniki registrirani. Hkrati pa registracija ne pomeni samodejne upravičenosti do izkaznice za vstop. Za izdajanje in preverjanje dolgoročnih izkaznic za vstop v prostore Evropskega parlamenta tudi v prihodnje velja notranji postopek Parlamenta v njegovi lastni pristojnosti.

30.   Stranki Sporazuma v okviru svoje upravne pristojnosti zagotavljata spodbude za podporo registraciji v okviru, ki je bil vzpostavljen s tem sporazumom.

Med spodbudami Evropskega parlamenta za registracijske zavezance so lahko:

–   lažji dostop do prostorov Evropskega parlamenta, njegovih poslancev in njihovih asistentov, njegovih uradnikov in drugih uslužbencev;

–   dovoljenje, da se v njegovih prostorih organizirajo ali sogostijo dogodki;

–   poenostavljeno posredovanje informacij, vključno s posebnimi seznami prejemnikov e-pošte;

–   sodelovanje v vlogi govorcev na zaslišanjih v odborih;

–   pokroviteljstvo Evropskega parlamenta.

Med spodbudami Evropske komisije za registracijske zavezance so lahko:

–   ukrepi v zvezi s posredovanjem informacij registracijskim zavezancem ob začetku javnih posvetovanj;

–   ukrepi v zvezi s strokovnimi skupinami in drugimi svetovalnimi telesi;

–   posebni seznami prejemnikov e-pošte;

–   pokroviteljstvo Evropske komisije.

Stranki Sporazuma registracijske zavezance obvestita o posebnih spodbudah, ki so jim na voljo.

VII.    Ukrepi v primeru nespoštovanja pravil ravnanja

31.    Vsakdo lahko s pomočjo standardnega kontaktnega obrazca, ki je na voljo na spletišču registra, opozori na morebitno nespoštovanje pravil ravnanja iz Priloge 3 ali v zvezi s tem vloži pritožbo. Opozorila in pritožbe se obravnavajo v skladu s postopki iz Priloge 4.

32.    Mehanizem za opozarjanje je dopolnilno orodje pri pregledih kakovosti, ki ga v skladu z odstavkom 24 izvaja Skupni sekretariat registra za preglednost. Vsakdo lahko opozori na dejanske napake v zvezi z informacijami, ki so jih predložili registracijski zavezanci. Opozori se lahko tudi na neupravičene registracije.

33.    V primeru suma nespoštovanja pravil ravnanja s strani registracijskega zavezanca, ki ni dejanska napaka, lahko vsakdo vloži uradno pritožbo. Pritožbe se utemeljijo s konkretnimi dejstvi o domnevnem nespoštovanju pravil ravnanja.

Skupni sekretariat registra za preglednost preišče domnevno nespoštovanje pravil ravnanja, pri čemer ustrezno spoštuje načeli sorazmernosti in dobrega upravljanja. Če registracijski zavezanci ali njihovi zastopniki pravil namerno ne spoštujejo, se uporabijo ukrepi iz Priloge 4.

34.    Kadar Skupni sekretariat registra za preglednost v okviru postopkov iz odstavkov 31 do 33 ugotovi ponavljajoče se nesodelovanje, ponavljajoče se neprimerno vedenje ali resno nespoštovanje pravil ravnanja, se registracijski zavezanec za obdobje enega oziroma dveh let izbriše iz registra, v registru pa se naredi javni zaznamek, kot je določeno v Prilogi 4.

VIII.    Vključenost drugih institucij in organov

35.    Evropski svet in Svet sta vabljena, da se pridružita registru. Druge institucije, organe in agencije EU se spodbuja k uporabi okvira, vzpostavljenega s tem sporazumom, kot referenčnega instrumenta za odnose z organizacijami in samozaposlenimi osebami, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU.

IX.    Končne določbe

36.    Ta sporazum nadomesti sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo z dne 23. junija 2011, ki se ne uporablja več od dneva začetka uporabe tega sporazuma.

37.    Register se pregleda leta 2017.

38.    Ta sporazum začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Sporazum se uporablja od 1. januarja 2015.

Subjekti, ki so se do datuma veljavnosti tega sporazuma že registrirali, svojo registracijo v roku treh mesecev od tega datuma spremenijo tako, da bo ustrezala novim zahtevam iz tega sporazuma.

Priloga 1:    Register za preglednost – Organizacije in samozaposlene osebe, ki so vključene v oblikovanje in izvajanje politik EU

Oddelek I - Poklicne svetovalne službe / odvetniške pisarne / samozaposleni svetovalci

–   Pododdelek: Poklicne svetovalne službe

   Značilnosti / opombe: Podjetja, ki v imenu strank izvajajo dejavnosti v zvezi s svetovanjem in zastopanjem, lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in odnosi z javnimi organi.

–   Pododdelek: Odvetniške pisarne

   Značilnosti / opombe: Odvetniške pisarne, ki v imenu strank izvajajo dejavnosti v zvezi s svetovanjem in zastopanjem, lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in odnosi z javnimi organi.

–   Pododdelek: Samozaposleni svetovalci

   Značilnosti / opombe: Samozaposleni svetovalci ali pravniki, ki v imenu strank izvajajo dejavnosti v zvezi s svetovanjem in zastopanjem, lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in odnosi z javnimi organi. Ta pododdelek je za registracijo subjektov, ki vključujejo samo eno osebo.

Oddelek II - Notranji lobisti in trgovinska / poslovna / poklicna združenja

–   Pododdelek: Gospodarske družbe in skupine

   Značilnosti / opombe: Gospodarske družbe ali skupine gospodarskih družb (s pravnim statusom ali brez njega), ki za svoj račun izvajajo dejavnosti v zvezi s svetovanjem in zastopanjem, lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in odnosi z javnimi organi.

–   Pododdelek: Trgovinska in poslovna združenja

   Značilnosti / opombe: Organizacije (profitne ali neprofitne), ki zastopajo profitne gospodarske družbe ali mešane skupine in platforme.

–   Pododdelek: Sindikati in poklicna združenja

   Zastopanje interesov delavcev, zaposlenih, gospodarskih ali poklicnih dejavnosti.

–   Pododelek: Druge organizacije, vključno s:

–   profitnimi ali neprofitnimi subjekti, ki organizirajo dogodke;
–   mediji, povezanimi z interesnimi skupinami, ali raziskovalno usmerjeni subjekti, povezani z zasebnimi profitnimi interesi;
–   koalicijami ad hoc in začasnimi strukturami (s profitnim članstvom).

___________________________________________________________________

Oddelek III - Nevladne organizacije

–   Pododdelek: Nevladne organizacije, platforme in mreže, koalicije ad hoc, začasne strukture in druge podobne organizacije

   Značilnosti / opombe: Neprofitne organizacije (s pravnim statusom ali brez njega), ki so neodvisne od javnih organov ali gospodarskih organizacij. Vključuje fundacije, dobrodelne organizacije itd. Subjekti, ki imajo profitne elemente v svojem članstvu, se morajo registrirati v oddelku II.

Oddelek IV - Možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove

–   Pododdelek: Možganski trusti in raziskovalne ustanove

   Značilnosti / opombe: Specializirani možganski trusti in raziskovalne ustanove, ki se ukvarjajo z dejavnostmi in politikami Evropske unije.

–   Pododdelek: Akademske ustanove

   Značilnosti / opombe: Ustanove, katerih osnovni namen je izobraževanje, ukvarjajo pa se tudi z dejavnostmi in politikami Evropske unije.

Oddelek V - Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti

–   Pododdelek: Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti

   Značilnosti / opombe: Pravne osebe, pisarne, mreže ali združenja, vzpostavljeni za dejavnosti zastopanja.

Oddelek VI - Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne ali javno-zasebne subjekte itd.

–   Pododdelek: Regionalne strukture

   Značilnosti / opombe: Od regij in njihovih predstavniških pisarn se registracija ne pričakuje, po želji pa se lahko registrirajo. Registracija pa se pričakuje od združenj ali mrež, vzpostavljenih za skupno predstavljanje regij.

–   Pododdelek: Drugi podnacionalni javni organi

   Značilnosti / opombe: Registracija se pričakuje od vseh drugih podnacionalnih javnih organov, kot so mesta, lokalni in občinski organi, ali njihovih predstavniških pisarn in nacionalnih združenj ali mrež.

–   Pododdelek: Nadnacionalna združenja in mreže javnih regionalnih ali drugih podnacionalnih organov

–   Pododdelek: Drugi javni ali mešani subjekti, ustanovljeni z zakonom, katerih namen je delovanje v javnem interesu

   Značilnosti / opombe: Vključuje druge organizacije z javnim ali mešanim (javno-zasebnim) statusom.

Priloga 2:    Informacije, ki jih zagotovijo registracijski zavezanci

I. SPLOŠNE IN OSNOVNE INFORMACIJE

(a)   naziv(i) organizacije, naslov sedeža in po potrebi naslov v Bruslju, Luxembourgu ali Strasbourgu, telefonska številka, naslov e-pošte, spletišče;

(b)   ime osebe, pravno odgovorne za organizacijo, in ime njenega direktorja ali izvršnega direktorja ali po potrebi najpomembnejše osebe za stike v zvezi z dejavnostmi iz registra (tj. vodje za zadeve EU); imena oseb, ki jim je vstop v prostore Evropskega parlamenta dovoljen (8);

(c)   število oseb (člani, zaposleni itd.), ki so vključene v dejavnosti iz registra, in število oseb, ki imajo izkaznice za vstop v prostore Evropskega parlamenta, in čas, ki ga posamezna oseba porabi za te dejavnosti glede na naslednje časovne deleže za polni delovni čas: 25 %, 50 %, 75 % ali 100 %;

(d)   cilji / naloge – interesna področja – dejavnosti – države, v katerih se izvajajo dejavnosti – povezanost z mrežami – splošne informacije, ki spadajo v področje uporabe registra;

(e)   članstvo in po potrebi število članov (posameznikov in organizacij).

II. SPECIFIČNE INFORMACIJE

A. DEJAVNOSTI, ZAJETE V REGISTER

Zagotovijo se specifične podrobnosti o glavnih zakonodajnih predlogih ali politikah, na katere se nanašajo dejavnosti registracijskega zavezanca in ki so zajete v register. Lahko se navedejo druge posebne dejavnosti, kot so dogodki ali objave.

B. POVEZAVE Z INSTITUCIJAMI EU

(a)   članstvo v skupinah na visoki ravni, posvetovalnih odborih, strokovnih skupinah, drugih strukturah in platformah itd., ki jih podpira EU;

(b)   članstvo ali sodelovanje pri medskupinah ali industrijskih forumih itd. Evropskega parlamenta.

C. FINANČNE INFORMACIJE, POVEZANE Z DEJAVNOSTMI, ZAJETIMI V REGISTER

1. Vsi registracijski zavezanci predložijo:

(a)   oceno letnih stroškov, povezanih z dejavnostmi iz registra. Finančni podatki zajemajo celoletno obdobje delovanja in se nanašajo na zadnje zaključeno finančno leto na datum registracije ali letne posodobitve podatkov o registraciji;

   znesek in vir financiranja, prejetega od institucij EU v najbližjem zaključenem proračunskem letu glede na datum registracije ali letne posodobitve podatkov o registraciji. Informacije ustrezajo informacijam iz evropskega sistema finančne preglednosti(9).

2. Poklicne svetovalne službe / odvetniške pisarne / samozaposleni svetovalci (oddelek I Priloge 1) predložijo tudi:

(a)    promet, ki se nanaša na dejavnosti iz registra, v skladu s spodnjo tabelo:

   Letni promet za dejavnosti zastopanja v EUR: 0 – 99 999

   Letni promet za dejavnosti zastopanja v EUR: 100 000– 499 999

   Letni promet za dejavnosti zastopanja v EUR: 500 000 – 1 000 000

   Letni promet za dejavnosti zastopanja v EUR: > 1 000 000

(b)    seznam vseh strank, v imenu katerih se dejavnosti iz registra izvajajo. Prihodki strank za dejavnosti zastopanja se navedejo v skladu z naslednjo tabelo:

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 0 – 9 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 10 000 – 24 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR:25 000 – 49 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 50 000 – 99 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na strankonaleto v EUR: 100 000 – 199 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 200 000 – 299 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 300 000 – 399 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 400 000 – 499 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 500 000 – 599 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 600 000 – 699 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 700 000 – 799 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 800 000 – 899 999

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: 900 000 – 1 000 000

   Kategorije dejavnosti zastopanja na stranko na leto v EUR: > 1 000 000

(c) registracija se pričakuje tudi od strank. Kljub izjavi o finančnih interesih, ki jo podajo poklicne svetovalne službe / odvetniške pisarne / samozaposleni svetovalci o svojih strankah (seznam in preglednica), morajo te stranke podizvajalske dejavnosti tudi same vključiti v lastne izjave, da ne bi prišlo do prenizke ocene njihovih prijavljenih finančnih izdatkov.

3. Notranji lobisti in trgovinska / poslovna / poklicna združenja (oddelek II Priloge 1) predložijo tudi:

promet, ki se nanaša na dejavnosti iz registra, vključno z zneski, manjšimi od 10 000 EUR.

4. Nevladne organizacije, možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove, organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti, organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne ali mešane subjekte itd. (oddelki III do VI Priloge 1), predložijo tudi:

(a)   skupni proračun organizacije;

(b)   razčlenitev glavnih zneskov in virov financiranja.

Priloga 3:    Pravila ravnanja

Stranki Sporazuma menita, da bi morali v skladu s temi pravili ravnanja ravnati vsi zastopniki interesov, ki z njima enkrat ali večkrat sodelujejo, ne glede na to, ali so registrirani ali ne.

Registracijski zavezanci v odnosih z institucijami EU, njihovimi člani, uradniki in ostalim osebjem upoštevajo naslednje:

(a)   vedno se predstavijo z imenom, registracijsko številko in po potrebi navedejo subjekt(e), za katere delajo ali ki jih zastopajo; navedejo svoje interese, cilje ali namene in, kjer je primerno, stranke ali člane, ki jih zastopajo;

(b)   informacij ali odločitev ne smejo pridobiti ali poskušati pridobiti nepošteno, z nepotrebnim pritiskom ali neprimernim vedenjem;

(c)   v odnosih s tretjimi osebami se morajo vzdržati sklicevanja na uradni odnos z Evropsko unijo ali katero koli od njenih institucij; prav tako se ne smejo napačno predstavljati v zvezi z registracijo, da ne bi zavedli tretjih strani ali uradnikov ali drugih uslužbencev Evropske unije, ali brez izrecnega dovoljenja uporabljati logotipov institucij EU;

(d)   zagotovijo, da so informacije, ki jih navedejo ob registraciji in nato v okviru svojih dejavnosti iz registra, po njihovem najboljšem vedenju popolne, posodobljene in nezavajajoče; sprejmejo, da so vse posredovane informacije predmet pregleda, in soglašajo, da bodo v skladu z upravnimi zahtevami predložili dodatne in najnovejše informacije;

(e)   tretjim stranem ne smejo prodajati kopij dokumentov, ki so jih pridobili od institucij EU;

(f)   načeloma spoštujejo in ne ovirajo izvajanja in uporabe vseh pravil, kodeksov in praks dobrega upravljanja, ki so jih vzpostavile evropske institucije;

(g)   članov institucij EU, uradnikov ali drugih uslužbencev EU ali asistentov oziroma pripravnikov teh članov ne smejo napeljevati k nespoštovanju pravil in standardov obnašanja, ki se zanje uporabljajo;

(h)   če zaposlijo nekdanje uradnike ali druge uslužbence Evropske unije ali asistente ali pripravnike članov institucij EU, upoštevajo, da so ti zaposleni dolžni spoštovati zanje veljavna pravila in zahteve glede zaupnosti;

(i)   v primeru pogodbenega razmerja ali zaposlitve posameznika iz kroga sodelavcev poslancev Evropskega parlamenta pridobijo predhodno soglasje ustreznega poslanca ali poslancev;

(j)   spoštujejo vsa pravila o pravicah in odgovornostih nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta in članov Evropske komisije;

(k)   bvestijo vsakogar, ki ga zastopajo, o njegovih obveznostih do institucij EU;

Posamezniki, ki so registrirani pri Evropskem parlamentu z namenom izdaje poimenske in neprenosljive izkaznice za vstop v prostore Evropskega parlamenta:

(l)   izkaznico za vstop v prostore Evropskega parlamenta ves čas, ko se v njih nahajajo, nosijo na vidnem mestu;

(m)   strogo spoštujejo ustrezne določbe Poslovnika Evropskega parlamenta;

(n)   priznavajo, da je odločitev o prošnji za vstop v prostore Evropskega parlamenta izključna pravica Parlamenta in da registracija ne pomeni samodejne upravičenosti do izkaznice za vstop.

Priloga 4:    Postopki za opozarjanje ter za preučitev in obravnavo pritožb

I. OPOZORILA

Z uporabo standardnega kontaktnega obrazca, ki je na voljo na spletišču registra, lahko vsakdo opozori Skupni sekretariat registra za preglednost na informacije v registru in neupravičene registracije.

Opozorila v zvezi z informacijami iz registra se bodo obravnavala kot očitki nespoštovanja točke (d) pravil ravnanja iz Priloge 3(10). Skupni sekretariat registra za preglednost bo zadevnega registracijskega zavezanca pozval, naj informacije posodobi ali pa mu obrazloži, zakaj informacij ni treba posodobiti. Če zadevni registracijski zavezanec ne sodeluje, se lahko uporabijo ukrepi iz spodnje tabele ukrepov (vrstice 2 do 4).

II. PRITOŽBE

Stopnja 1: vložitev pritožbe

1.    Z izpolnitvijo standardnega obrazca, ki je na voljo na spletišču registra, lahko vsakdo vloži pritožbo pri Skupnem sekretariatu registra za preglednost. Obrazec vsebuje naslednje informacije:

(a)   ime registracijskega zaveznika, ki je predmet pritožbe;

(b)   ime in kontaktne podatke pritožnika;

(c)   podrobnosti o domnevnem nespoštovanju pravil ravnanja, vključno z morebitnimi dokumenti ali drugim podpornim gradivom, navedbo, ali je pritožnik utrpel škodo, in razloge za sum namernega nespoštovanja pravil ravnanja.

Anonimne pritožbe se ne obravnavajo.

2.   V pritožbi se navedejo določbe iz pravil ravnanja, ki po navedbah pritožnika niso bile spoštovane. Skupni sekretariat registra za preglednost lahko vsako pritožbo, pri kateri že na začetku ugotovi nedvomno nenamerno nespoštovanje pravil ravnanja, prekvalificira v „opozorilo“.

3.   Pravila ravnanja se uporabljajo izključno za odnose med zastopniki interesov in institucijami EU in se ne smejo uporabljati za urejanje razmerij med tretjimi stranmi ali med registracijskimi zavezanci.

Stopnja 2: dopustnost

4.   Ob prejemu pritožbe Skupni sekretariat registra za preglednost:

(a)   pritožniku v petih delovnih dneh potrdi prejem pritožbe;

(b)   odloči, ali pritožba sodi v področje uporabe registra, kot je določeno v pravilih ravnanja iz Priloge 3 in v stopnji 1;

(c)   preveri vse dokaze, ki podpirajo pritožbo, v obliki dokumentov, drugega gradiva ali osebnih izjav; načeloma materialne dokaze predloži ustrezni registracijski zavezanec ali pa se pridobijo prek dokumentov tretje strani ali javno dostopnih virov. Zgolj vrednostne sodbe pritožnika ne veljajo kot dokaz;

(d)   na podlagi analiz iz točk (b) in (c) odloči, ali je pritožba dopustna.

5.   Skupni sekretariat registra za preglednost pritožnika o odločitvi, da pritožba ni dopustna, obvesti pisno, pri čemer navede razloge za svojo odločitev.

6.    Skupni sekretariat registra za preglednost o odločitvi, da je pritožba dopustna, in o nadaljnjem postopku, ki je opisan v nadaljevanju, obvesti tako pritožnika kot ustreznega registracijskega zavezanca.

Stopnja 3: obravnava dopustne pritožbe – preučitev in začasni ukrepi

7.    Skupni sekretariat registra za preglednost zadevnega registracijskega zavezanca obvesti o vsebini pritožbe in določbah, ki domnevno niso bile spoštovane, ter ga hkrati pozove, da v 20 delovnih dneh v odgovor na pritožbo poda svoje stališče. Registracijski zavezanec lahko svoje stališče v tem časovnem roku podkrepi tudi z memorandumom reprezentativne poklicne organizacije, zlasti v primeru reguliranih poklicev ali organizacij, za katere velja kodeks poklicnega ravnanja.

8.    Pri neupoštevanju roka iz odstavka 7 se ustreznega registracijskega zavezanca začasno izbriše iz registra, dokler se sodelovanje ne nadaljuje.

9.    Skupni sekretariat registra za preglednost preuči vse informacije, zbrane med preiskavo, in lahko sklene zaslišati zadevnega registracijskega zavezanca, pritožnika ali pa oba.

10.    Če se med pregledom predloženega gradiva izkaže, da je bila pritožba neutemeljena, Skupni sekretariat registra za preglednost o svoji odločitvi obvesti ustreznega registracijskega zavezanca in pritožnika ter jo obrazloži.

11.    Če je pritožba utemeljena, se zadevnega registracijskega zavezanca začasno izbriše iz registra, dokler niso sprejeti ukrepi za odpravo nepravilnosti (glej stopnjo 4 v nadaljevanju), zoper njega pa se lahko zlasti v primeru nesodelovanja izvedejo tudi drugi ukrepi, vključno z dokončnim izbrisom iz registra in, kjer je primerno, z odvzemom izkaznic za vstop v prostore Evropskega parlamenta v skladu z njegovimi notranjimi postopki (glej stopnjo 5 in vrstice 2 do 4 v spodnji tabeli ukrepov).

Stopnja 4: obravnava dopustne pritožbe – rešitev

12.   Če se ugotovi, da je pritožba utemeljena, in če se prepoznajo problematična vprašanja, Skupni sekretariat registra za preglednost v sodelovanju z ustreznim registracijskim zavezancem sprejme vse potrebne ukrepe za rešitev teh vprašanj.

13.   Če registracijski zavezanec sodeluje, Skupni sekretariat registra za preglednost za vsak primer posebej določi razumen rok za dosego rešitve.

14.   Če se najde možna rešitev vprašanja in če registracijski zavezanec sodeluje pri izvajanju rešitve, se registracija registracijskega zavezanca ponovno aktivira, pritožbeni postopek pa zaključi. Skupni sekretariat registra za preglednost o svoji odločitvi obvesti ustreznega registracijskega zavezanca in pritožnika ter jo obrazloži.

15.   Če se najde možna rešitev težave in registracijski zavezanec ne sodeluje pri izvajanju te rešitve, se ga izbriše iz registra (glej vrstici 2 in 3 spodnje tabele ukrepov). Skupni sekretariat registra za preglednost o svoji odločitvi obvesti registracijskega zavezanca in pritožnika ter jo obrazloži.

16.   Če je za rešitev vprašanja potrebna odločitev tretje strani, vključno z organom v državi članici, se končna odločitev Skupnega sekretariata registra za preglednost odloži do sprejetja te odločitve.

17.   Če registracijski zavezanec v 40 delovnih dneh od obvestila o pritožbi iz odstavka 7 ne sodeluje, se uporabijo ukrepi za primer nespoštovanja pravil ravnanja (glej odstavke 19 do 22 stopnje 5 in vrstice 2 do 4 spodnje tabele).

Stopnja 5: obravnava dopustne pritožbe – ukrepi, ki se uporabijo v primeru nespoštovanja pravil ravnanja

18.   Če registracijski zavezanec nemudoma ukrepa, Skupni sekretariat registra za preglednost pritožnika in registracijskega zavezanca pisno obvesti o dejstvih in popravkih (glej vrstico 1 spodnje tabele ukrepov).

19.   Če se registracijski zavezanec ne odzove v 40-dnevnem roku, določenem v odstavku 17, se ga izbriše iz registra (glej vrstico 2 spodnje tabele ukrepov) in izgubi pravico do vseh spodbud v zvezi z registracijo.

20.   Če se ugotovi, da se je registracijski zavezanec neprimerno vedel, se ga izbriše iz registra (glej vrstico 3 spodnje tabele ukrepov), izgubi pa tudi pravico do vseh spodbud v zvezi z registracijo.

21.   V primerih iz odstavkov 19 in 20 se registracijski zavezanec lahko ponovno registrira, če je vzroke, ki so privedli do izbrisa, odpravil.

22.   Če se ugotovi, da se nesodelovanje ali neprimerno vedenje ponavljata in sta namerna, ali če se ugotovi resno nespoštovanje pravil ravnanja (glej vrstico 4 spodnje tabele ukrepov), Skupni sekretariat registra za preglednost ponovno registracijo glede na resnost primera prepove za eno oziroma dve leti.

23.   Skupni sekretariat registra za preglednost ustreznega registracijskega zavezanca in pritožnika obvesti o vseh ukrepih, sprejetih v skladu z odstavki 18 do 22 ali vrsticami 1 do 4 spodnje tabele ukrepov.

24.   Če sprejetje ukrepa Skupnega sekretariata registra za preglednost privede do dolgoročnega izbrisa iz registra (glej vrstico 4 spodnje tabele ukrepov), lahko registracijski zavezanec v 20 delovnih dneh po prejemu obvestila o ukrepu generalnima sekretarjema Evropskega parlamenta in Evropske komisije poda obrazloženo zahtevo za ponovno preučitev ukrepa.

25.   Po izteku 20-dnevnega roka ali po končni odločitvi generalnih sekretarjev se obvestita zadevna podpredsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije, v registru pa se naredi javni zaznamek o ukrepu.

26.   Če odločitev o prepovedi ponovne registracije za določeno časovno obdobje vključuje odvzem možnosti zaprositi za dovoljenje za vstop v prostore Evropskega parlamenta kot zastopnika interesov, generalni sekretar Evropskega parlamenta kolegiju kvestorjev predlaga, naj dovoli odvzem izkaznic za vstop v Evropski parlament zadevnim posameznikom za enako časovno obdobje.

27.   Skupni sekretariat registra za preglednost v svojih odločitvah o ukrepih, ki se uporabljajo v skladu s to prilogo, upošteva načeli sorazmernosti in dobrega upravljanja. Njegovo delovanje usklajuje vodja enote v generalnem sekretariatu Evropske komisije, deluje pa pod pristojnostjo generalnih sekretarjev Evropskega parlamenta in Evropske komisije, ki se ju ustrezno obvešča.

Tabela razpoložljivih ukrepov v primeru neskladnosti s pravili ravnanja

Vrsta nespoštovanja pravil ravnanja: 1. Kršitev pravil ravnanja, ki se nemudoma odpravi (18)

   Ukrep: Pisno obvestilo z navedbo neskladnosti in njenih popravkov

   Zaznamek ukrepa v registru: Ne

   Uradna odločitev o odvzemu pravice do vstopa v prostore Parlamenta: Ne

Vrsta nespoštovanja pravil ravnanja: 2. Nesodelovanje s Skupnim sekretariatom registra za preglednost (19 in 21)

   Ukrep: Izbris iz registra, odvzem izkaznic za vstop v prostore Evropskega parlamenta in izguba drugih spodbud

   Zaznamek ukrepa v registru: Ne

   Uradna odločitev o odvzemu pravice do vstopa v prostore Parlamenta: Ne

Vrsta nespoštovanja pravil ravnanja: 3. Neprimerno vedenje (20 in 21)

   Ukrep: Izbris iz registra, odvzem izkaznic za vstop v prostore Evropskega parlamenta in izguba drugih spodbud

   Zaznamek ukrepa v registru: Ne

   Uradna odločitev o odvzemu pravice do vstopa v prostore Parlamenta: Ne

Vrsta nespoštovanja pravil ravnanja: 4. Ponavljajoče se in namerno nesodelovanje ali ponavljajoče se neprimerno vedenje (22) in/ali resno nespoštovanje

   Ukrep: a) izbris iz registra za eno leto in uradni odvzem izkaznic za vstop v prostore Evropskega parlamenta (kot akreditirani zastopnik interesnih skupin); b) izbris iz registra za dve leti in uradni odvzem izkaznic za vstop v prostore Evropskega parlamenta (kot akreditirani zastopnik interesnih skupin)

   Zaznamek ukrepa v registru: Da (z odločitvijo generalnih sekretarjev Evropskega parlamenta in Evropske komisije)

   Uradna odločitev o odvzemu pravice do vstopa v prostore Parlamenta: Da (z odločitvijo kolegija kvestorjev)

(1)Glej Prilogo 3 k sporazumu v delu B te priloge.
(2)UL L 277, 19.9.2014, str. 11.
(3)UL L 191, 22.7.2011, str. 29.
(4)UL C 271 E, 12.11.2009, str. 48.
(5)UL C 377 E, 7.12.2012, str. 176.
(6)Kodeks poklicnega ravnanja, ki zavezuje registracijske zavezance, lahko nalaga obveznosti, ki so strožje od zahtev pravil ravnanja iz Priloge 3.
(7)Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).
(8)Registracijski zavezanci lahko ob koncu registracijskega postopka zaprosijo za vstop v prostore Evropskega parlamenta. Imena posameznikov, ki prejmejo izkaznice za vstop v prostore Evropskega parlamenta, se vnesejo v register. Registracija pa ne pomeni samodejne pravice do izkaznice za vstop.
(9)http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
(10)Točka (d) od zastopnikov interesov zahteva, da v svojih odnosih z institucijami EU, njihovimi člani, uradniki in drugimi uslužbenci „zagotovijo, da so informacije, ki jih navedejo ob registraciji in nato v okviru svojih dejavnosti iz registra, po njihovem najboljšem vedenju popolne, posodobljene in nezavajajoče;“ ter „sprejmejo, da so vse posredovane informacije predmet pregleda, in soglašajo, da bodo v skladu z upravnimi zahtevami predložili dodatne in najnovejše informacije“.
Zadnja posodobitev: 19. oktober 2016Pravno obvestilo