Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - September 2016
EPUB EPUB   PDF PDF
INNEHÅLL
 REGISTER
 UPPLYSNINGAR

INNEHÅLL
AvdelningI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV    
BilagorIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIX XX XXI

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 1: EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 1 : 
Europaparlamentet

Artikel 2 : 
Obundet mandat

Artikel 3 : 
Valprövning

Artikel 4 : 
Mandatets varaktighet

Artikel 5 : 
Immunitet och privilegier

Artikel 6 : 
Upphävande av immunitet

Artikel 7 : 
Fastställelse av immunitet och privilegier

Artikel 8 : 
Brådskande åtgärder av talmannen för att bekräfta immuniteten

Artikel 9 : 
Immunitetsförfaranden

Artikel 10 : 
Tillämpning av ledamotsstadgan

Artikel 11 : 
Ledamöternas ekonomiska intressen, ordningsregler, obligatoriskt öppenhetsregister och tillträde till parlamentet

Artikel 12 : 
Interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

Artikel 13 : 
Observatörer
KAPITEL 2: UPPDRAG

Artikel 14 : 
Tillfällig ordförande

Artikel 15 : 
Nomineringar och allmänna bestämmelser

Artikel 16 : 
Val av talman – öppningsanförande

Artikel 17 : 
Val av vice talmän

Artikel 18 : 
Val av kvestorer

Artikel 19 : 
Mandattid

Artikel 20 : 
Lediga poster

Artikel 21 : 
Entledigande
KAPITEL 3: ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 22 : 
Talmannens uppgifter

Artikel 23 : 
Vice talmännens uppgifter

Artikel 24 : 
Presidiets sammansättning

Artikel 25 : 
Presidiets uppgifter

Artikel 26 : 
Talmanskonferensens sammansättning

Artikel 27 : 
Talmanskonferensens uppgifter

Artikel 28 : 
Kvestorernas uppgifter

Artikel 29 : 
Utskottsordförandekonferensen

Artikel 30 : 
Delegationsordförandekonferensen

Artikel 31 : 
Offentlighet när det gäller presidiet och talmanskonferensen
KAPITEL 4: POLITISKA GRUPPER

Artikel 32 : 
Bildande av politiska grupper

Artikel 33 : 
De politiska gruppernas verksamhet och rättsliga ställning

Artikel 34 : 
Tvärpolitiska grupper

Artikel 35 : 
Grupplösa ledamöter

Artikel 36 : 
Fördelning av platser i plenisalen

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 1: LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 37 : 
Kommissionens arbetsprogram

Artikel 38 : 
Respekt för Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Artikel 39 : 
Kontroll av den rättsliga grunden

Artikel 40 : 
Delegering av lagstiftningsbefogenhet

Artikel 41 : 
Kontroll av ekonomisk förenlighet

Artikel 42 : 
Kontroll av respekten för subsidiaritetsprincipen

Artikel 43 : 
Parlamentets tillgång till handlingar och information till parlamentet

Artikel 44 : 
Parlamentets företrädare vid rådsmöten

Artikel 45 : 
Parlamentets initiativrätt enligt fördragen

Artikel 46 : 
Initiativ enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 47 : 
Behandling av lagstiftningstexter

Artikel 48 : 
Lagstiftningsförfaranden om initiativ som läggs fram av medlemsstater
KAPITEL 2: FÖRFARANDEN I UTSKOTTEN

Artikel 49 : 
Betänkanden som avser lagstiftning

Artikel 50 : 
Förenklat förfarande

Artikel 51 : 
Betänkanden som inte avser lagstiftning

Artikel 52 : 
Initiativbetänkanden

Artikel 53 : 
Utskottsyttranden

Artikel 54 : 
Förfarande med associerade utskott

Artikel 55 : 
Förfarande med gemensamma utskottssammanträden

Artikel 56 : 
Utarbetande av betänkanden
KAPITEL 3: FÖRSTA BEHANDLINGEN
I utskotten

Artikel 57 : 
Ändring av ett förslag till lagstiftningsakt

Artikel 58 : 
Kommissionens och rådets ståndpunkt vid ändringsförslag
I kammaren

Artikel 59 : 
Avslutande av första behandlingen

Artikel 60 : 
Förkastande av kommissionsförslag

Artikel 61 : 
Antagande av ändringar till ett kommissionsförslag
Uppföljning

Artikel 62 : 
Uppföljning av parlamentets ståndpunkt

Artikel 63 : 
Nytt hörande av parlamentet
KAPITEL 4: ANDRA BEHANDLINGEN
I utskotten

Artikel 64 : 
Översändande av rådets ståndpunkt

Artikel 65 : 
Förlängning av tidsfrister

Artikel 66 : 
Hänvisning till och förfarande i ansvarigt utskott
I kammaren

Artikel 67 : 
Avslutande av andra behandlingen

Artikel 68 : 
Avvisning av rådets ståndpunkt

Artikel 69 : 
Ändringsförslag till rådets ståndpunkt
KAPITEL 5: TREDJE BEHANDLINGEN
Förlikning

Artikel 70 : 
Sammankallande av förlikningskommittén

Artikel 71 : 
Delegationen till förlikningskommittén
I kammaren

Artikel 72 : 
Gemensamt utkast
KAPITEL 6: LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET – AVSLUTANDE

Artikel 73 : 
Interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden

Artikel 74 : 
Godkännande av ett beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar innan utskottet antar ett betänkande

Artikel 75 : 
Överenskommelse vid första behandlingen

Artikel 76 : 
Överenskommelse vid andra behandlingen

Artikel 77 : 
Krav i samband med utarbetande av lagstiftningsakter

Artikel 78 : 
Undertecknande av antagna rättsakter
KAPITEL 7: KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Artikel 79 : 
Ordinarie förfarande för fördragsändringar

Artikel 80 : 
Förenklat förfarande för fördragsändringar

Artikel 81 : 
Anslutningsfördrag

Artikel 82 : 
Utträde ur unionen

Artikel 83 : 
En medlemsstats åsidosättande av grundläggande principer

Artikel 84 : 
Parlamentets sammansättning

Artikel 85 : 
Fördjupat samarbete mellan medlemsstater
KAPITEL 8: BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 86 : 
Flerårig budgetram

Artikel 87 : 
Sammanträdeshandlingar

Artikel 88 : 
Behandling av budgetförslaget – första etappen

Artikel 89 : 
Finanspolitiskt trepartsmöte

Artikel 90 : 
Budgetförlikning

Artikel 91 : 
Slutgiltigt antagande av budgeten

Artikel 92 : 
Systemet med de provisoriska tolftedelarna

Artikel 93 : 
Ansvarsfrihet för kommissionen beträffande genomförandet av budgeten

Artikel 94 : 
Andra förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet

Artikel 95 : 
Parlamentets kontroll över genomförandet av budgeten
KAPITEL 9: INTERNA BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 96 : 
Parlamentets budgetberäkning

Artikel 97 : 
Förfarande för upprättandet av parlamentets budgetberäkning

Artikel 98 : 
Ekonomiska åtaganden och reglering av utgifter
KAPITEL 10: GODKÄNNANDEFÖRFARANDET

Artikel 99 : 
Godkännandeförfarandet
KAPITEL 11: ÖVRIGA FÖRFARANDEN

Artikel 100 : 
Yttranden i enlighet med artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 101 : 
Förfaranden som rör dialogen mellan arbetsmarknadens parter

Artikel 102 : 
Förfaranden för kontroll av frivilliga överenskommelser

Artikel 103 : 
Kodifiering

Artikel 104 : 
Omarbetning

Artikel 105 : 
Delegerade akter

Artikel 106 : 
Genomförandeakter och genomförandeåtgärder

Artikel 107 : 
Behandling genom förfarandet med associerade utskott eller förfarandet med gemensamma utskottssammanträden

AVDELNING III : YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 1: INTERNATIONELLA AVTAL

Artikel 108 : 
Internationella avtal

Artikel 109 : 
Förfaranden enligt artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller provisorisk tillämpning eller tillfälligt upphävande av internationella avtal eller fastställande av unionens ståndpunkt i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal
KAPITEL 2: UNIONENS EXTERNA REPRESENTATION OCH DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

Artikel 110 : 
Särskilda representanter

Artikel 111 : 
Internationell representation

Artikel 112 : 
Samråd med och underrättande av parlamentet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Artikel 113 : 
Rekommendationer inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Artikel 114 : 
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna

AVDELNING IV : ÖPPENHET OCH INSYN

Artikel 115 : 
Insyn i parlamentets verksamhet

Artikel 116 : 
Allmänhetens tillgång till handlingar

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA ORGAN
KAPITEL 1: NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 117 : 
Val av kommissionens ordförande

Artikel 118 : 
Val av kommissionen

Artikel 119 : 
Misstroendeförklaring mot kommissionen

Artikel 120 : 
Utnämning av domare och generaladvokater till Europeiska unionens domstol

Artikel 121 : 
Utnämning av revisionsrättens ledamöter

Artikel 122 : 
Utnämning av direktionsledamöter i Europeiska centralbanken
KAPITEL 2: UTTALANDEN

Artikel 123 : 
Uttalanden av kommissionen, rådet och Europeiska rådet

Artikel 124 : 
Förklaringar av kommissionens beslut

Artikel 125 : 
Uttalanden av revisionsrätten

Artikel 126 : 
Uttalanden av Europeiska centralbanken

Artikel 127 : 
Rekommendation om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken
KAPITEL 3: PARLAMENTSFRÅGOR

Artikel 128 : 
Frågor för muntligt besvarande med debatt

Artikel 129 : 
Frågestund

Artikel 130 : 
Frågor för skriftligt besvarande

Artikel 131 : 
Frågor till Europeiska centralbanken för skriftligt besvarande
KAPITEL 4: RAPPORTER FRÅN ANDRA INSTITUTIONER

Artikel 132 : 
Årsrapporter och andra rapporter från andra institutioner
KAPITEL 5: RESOLUTIONER OCH REKOMMENDATIONER

Artikel 133 : 
Resolutionsförslag

Artikel 134 : 
Rekommendationer till rådet

Artikel 135 : 
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer

Artikel 136 : 
Skriftliga förklaringar

Artikel 137 : 
Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Artikel 138 : 
Samråd med Regionkommittén

Artikel 139 : 
Begäran till EU-organ
KAPITEL 6: INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

Artikel 140 : 
Interinstitutionella avtal
KAPITEL 7: FÖRFARANDEN VID EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Artikel 141 : 
Förfaranden vid Europeiska unionens domstol

AVDELNING VI : FÖRBINDELSER MED NATIONELLA PARLAMENT

Artikel 142 : 
Utbyte av uppgifter samt kontakter och ömsesidiga resurser

Artikel 143 : 
Konferensen mellan parlamentariska organ för EU-frågor (Cosac)

Artikel 144 : 
Parlamentariska konferenser

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 1: PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 145 : 
Parlamentets valperiod, sessioner, sammanträdesperioder, sammanträden

Artikel 146 : 
Sammankallande av parlamentet

Artikel 147 : 
Plats för sammanträden

Artikel 148 : 
Deltagande i sammanträden
KAPITEL 2: PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 149 : 
Förslag till föredragningslista

Artikel 150 : 
Förfarande i kammaren utan ändringsförslag och debatt

Artikel 151 : 
Kortfattad redogörelse

Artikel 152 : 
Godkännande och ändring av föredragningslistan

Artikel 153 : 
Särskild debatt

Artikel 154 : 
Brådskande förfarande

Artikel 155 : 
Gemensam debatt

Artikel 156 : 
Tidsfrister
KAPITEL 3: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR PLENARSAMMANTRÄDEN

Artikel 157 : 
Tillträde till plenisalen

Artikel 158 : 
Språk

Artikel 159 : 
Övergångsbestämmelser

Artikel 160 : 
Utdelning av handlingar

Artikel 161 : 
Elektronisk hantering av handlingar

Artikel 162 : 
Fördelning av talartid samt talarlista

Artikel 163 : 
Anföranden på en minut

Artikel 164 : 
Personliga uttalanden
KAPITEL 4: ÅTGÄRDER VID LEDAMÖTERS ÖVERTRÄDELSE AV ORDNINGSREGLERNA

Artikel 165 : 
Omedelbara åtgärder

Artikel 166 : 
Påföljder

Artikel 167 : 
Internt förfarande för överklagande
KAPITEL 5: BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 168 : 
Beslutsförhet

Artikel 169 : 
Ingivande och framläggande av ändringsförslag

Artikel 170 : 
Ändringsförslags tillåtlighet

Artikel 171 : 
Omröstningar

Artikel 172 : 
Lika röstetal

Artikel 173 : 
Grundläggande principer för omröstningen

Artikel 174 : 
Omröstningsordning vid ändringsförslag

Artikel 175 : 
Behandling i utskott av ändringsförslag ingivna för behandling i plenum

Artikel 176 : 
Delad omröstning

Artikel 177 : 
Rösträtt

Artikel 178 : 
Omröstning

Artikel 179 : 
Slutomröstning

Artikel 180 : 
Omröstning med namnupprop

Artikel 181 : 
Elektronisk omröstning

Artikel 182 : 
Sluten omröstning

Artikel 183 : 
Röstförklaringar

Artikel 184 : 
Invändningar beträffande omröstningar
KAPITEL 6: PROCEDURFRÅGOR

Artikel 185 : 
Förslag som rör förfaranden

Artikel 186 : 
Ordningsfrågor

Artikel 187 : 
Avvisning av ett ärende som otillåtligt

Artikel 188 : 
Återförvisning till utskott

Artikel 189 : 
Avslutande av debatt

Artikel 190 : 
Uppskjutande av debatt och omröstning

Artikel 191 : 
Avbrytande eller avslutande av sammanträde
KAPITEL 7: DOKUMENTATION AV SAMMANTRÄDEN

Artikel 192 : 
Protokoll

Artikel 193 : 
Antagna texter

Artikel 194 : 
Fullständigt förhandlingsreferat

Artikel 195 : 
Audiovisuell upptagning av förhandlingar

AVDELNING VIII : UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1: UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER – TILLSÄTTNING OCH ANSVARSOMRÅDEN

Artikel 196 : 
Tillsättning av ständiga utskott

Artikel 197 : 
Tillsättning av särskilda utskott

Artikel 198 : 
Undersökningskommittéer

Artikel 199 : 
Utskottens och undersökningskommittéernas sammansättning

Artikel 200 : 
Suppleanter

Artikel 201 : 
Utskottens ansvarsområden

Artikel 202 : 
Utskott med ansvar för valprövning

Artikel 203 : 
Underutskott

Artikel 204 : 
Utskottspresidium

Artikel 205 : 
Utskottssamordnare och skuggföredragande
KAPITEL 2: UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER – ARBETSSÄTT

Artikel 206 : 
Utskottssammanträden

Artikel 207 : 
Protokoll från utskottssammanträden

Artikel 208 : 
Omröstningar i utskott

Artikel 209 : 
Bestämmelser för plenarsammanträden som även ska gälla utskottssammanträden

Artikel 210 : 
Frågestund i utskott

Artikel 211 : 
Offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ
KAPITEL 3: INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONER

Artikel 212 : 
Tillsättning av interparlamentariska delegationer och delegationernas uppgifter

Artikel 213 : 
Samarbete med Europarådets parlamentariska församling

Artikel 214 : 
Gemensamma parlamentarikerkommittéer

AVDELNING IX : FRAMSTÄLLNINGAR

Artikel 215 : 
Rätt att inge framställningar

Artikel 216 : 
Prövning av framställningar

Artikel 217 : 
Tillkännagivande av framställningar

Artikel 218 : 
Medborgarinitiativ

AVDELNING X : OMBUDSMANNEN

Artikel 219 : 
Val av ombudsmannen

Artikel 220 : 
Ombudsmannens verksamhet

Artikel 221 : 
Avsättning av ombudsmannen

AVDELNING XI : PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT

Artikel 222 : 
Generalsekretariat

AVDELNING XII : BEFOGENHETER GÄLLANDE POLITISKA PARTIER PÅ EUROPEISK NIVÅ

Artikel 223 : 
Talmannens befogenheter

Artikel 224 : 
Presidiets befogenheter

Artikel 225 : 
Ansvarigt utskotts och plenums befogenheter

AVDELNING XIII : TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN

Artikel 226 : 
Tillämpning av arbetsordningen

Artikel 227 : 
Ändring av arbetsordningen

AVDELNING XIV : DIVERSE BESTÄMMELSER

Artikel 228 : 
Unionens symboler

Artikel 229 : 
Oavslutade ärenden

Artikel 230 : 
Bilagor till arbetsordningen

Artikel 231 : 
Rättelser

BILAGA I
Uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter

BILAGA II
Genomförande av frågestund med kommissionen

BILAGA III
Kriterier för frågor för skriftligt besvarande enligt artiklarna 130 och 131

BILAGA IV
Riktlinjer och allmänna principer för att fastställa vilka frågor som ska tas upp på föredragningslistan till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer enligt artikel 135

BILAGA V
Förfarande för överläggningar om och antagande av beslut om beviljande av ansvarsfrihet

BILAGA VI
Ständiga utskotts ansvarsområden

I. : 
Utskottet för utrikesfrågor

II. : 
Utskottet för utveckling

III. : 
Utskottet för internationell handel

IV. : 
Budgetutskottet

V. : 
Budgetkontrollutskottet

VI. : 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

VII. : 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

VIII. : 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

IX. : 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

X. : 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

XI. : 
Utskottet för transport och turism

XII. : 
Utskottet för regional utveckling

XIII. : 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

XIV. : 
Fiskeriutskottet

XV. : 
Utskottet för kultur och utbildning

XVI. : 
Utskottet för rättsliga frågor

XVII. : 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

XVIII. : 
Utskottet för konstitutionella frågor

XIX. : 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

XX. : 
Utskottet för framställningar

BILAGA VII
Sekretessbelagda handlingar och känslig information

BILAGA VIII
Närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt

BILAGA IX
Öppenhetsregister

BILAGA X
Ombudsmannens ämbetsutövning

BILAGA XI
Villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas intressen

BILAGA XII
Överenskommelse mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG, om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG

BILAGA XIII
Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

BILAGA XIV
Förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar

BILAGA XV
Riktlinjer för tolkning av ordningsreglerna för ledamöterna

BILAGA XVI
Riktlinjer för godkännande av kommissionen

BILAGA XVII
Förfarande för beviljande av tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden

BILAGA XVIII
Samarbete för kommunikation om Europa

BILAGA XIX
Gemensam förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 13 juni 2007 om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget)

BILAGA XX
Uppförandekod för förhandlingar i det ordinarie lagstiftningsförfarandet

BILAGA XXI
Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen
Senaste uppdatering: 19 oktober 2016Rättsligt meddelande