Правилник за дейността на Европейския парламент
Неокончателен вариант - 'януари 2017 г.
EPUB EPUB   PDF PDF
СЪДЪРЖАНИЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 3 - МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

Член 69в : Преговори преди първото четене в Парламента

1.   Когато дадена комисия приеме законодателен доклад съгласно член 49, тя може да реши, с мнозинство от своите членове, да започне преговори въз основа на този доклад.

2.   Решенията за започване на преговори се обявяват в началото на месечната сесия след тяхното приемане в комисия. До края на деня след обявяването на пленарно заседание членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма поставянето на гласуване на дадено решение на комисията за започване на преговори. Парламентът гласува по тези искания по време на същата месечна сесия.

Ако такова искане не бъде получено до изтичането на посочения в първа алинея краен срок, председателят уведомява за това Парламента. Ако такова искане е направено, председателят може, непосредствено преди гласуването, да даде думата на един оратор, изказващ се „за“, и на един оратор, изказващ се „против“. Всеки оратор може да направи изказване с продължителност от не повече от две минути.

3.   Ако Парламентът отхвърли решението на комисията за започване на преговори, проектът на законодателния акт и докладът на компетентната комисия се включват в дневния ред на следващата месечна сесия, а председателят определя краен срок за внасяне на изменения. Прилагат се разпоредбите на член 59, параграф 4.

4.   Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, определен в параграф 2, първа алинея, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори. Ако такова искане е било отправено, преговорите могат да започнат по всяко време, след като решението на комисията за започване на преговори бъде одобрено в Парламента.

Последно осъвременяване: 25 Януари 2017 г.Правна информация