Regulamin Parlamentu EuropejskiegoWersja, która wejdzie w życie z dniem 2 lipca 2019 r.PDF
Ósma kadencja Parlamentu - marzec 2019
EPUB EPUB   PDF PDF
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK V : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH
VI.   Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   polityki gospodarczej i pieniężnej Unii, funkcjonowania Unii Gospodarczo- Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z właściwymi instytucjami i organizacjami);

2.   swobodnego przepływu kapitału i płatności (płatności transgraniczne, jednolity obszar płatniczy, bilansowanie płatności, polityka przepływu kapitału oraz udzielania i zaciągania pożyczek, kontrola przepływu kapitału pochodzącego z krajów trzecich, środki stymulujące eksport kapitału unijnego);

3.   międzynarodowego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z instytucjami i organizacjami finansowymi i walutowymi);

4.   uregulowań w zakresie konkurencji oraz pomocy państwowej i publicznej;

5.   przepisów podatkowych;

6.   wydawania przepisów i nadzorowania usług, instytucji i rynków finansowych, w tym także sprawozdawczości finansowej, audytu, zasad rachunkowości, ładu korporacyjnego i innych zagadnień prawa spółek dotyczących usług finansowych;

7.   odnośnej działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako części europejskiego zarządzania gospodarczego w strefie euro.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2019Informacja prawna