Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΤρίτη 17 Απριλίου 2012 - Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 275k

  Τρίτη 17

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Προθεσμία

Η κατάσταση στο Μαλί

Η κατάσταση στη Συρία

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Βιρμανία

Στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

  Τετάρτη 18

Συζητήσεις09:00 - 09:50

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Ώρα των ερωτήσεων09:50 - 11:20

Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)

Ψηφοφορίες11:30 - 12:00

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία

A7-0139/2012

 ***

AFETElmar Brok

Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (έγκριση)

A7-0065/2012

 ***

AFCOPaulo Rangel

Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (διαβούλευση)

A7-0064/2012

 *

AFCOPaulo Rangel

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

A7-0084/2012

REGINuno Teixeira

Προθεσμία

Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Προθεσμία

Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

A7-0071/2012

AFETAnneli Jäätteenmäki

Προθεσμία

Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας

A7-0079/2012

AFETTomasz Piotr Poręba

Πανηγυρική συνεδρίαση12:00 - 12:30

Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία

Συνέχιση ψηφοφοριών που ακολουθείται από επεξηγήσεις ψήφου12:30 - 14:00

Συζητήσεις15:00 - 21:00

Μέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδίως εντός της Ευρωζώνης

Προθεσμία

Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής

Προθεσμία

Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προθεσμία

Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Προθεσμία

Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Προθεσμία

Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

  Πέμπτη 19

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 11:50

Προθεσμία

Συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών (φάκελοι PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Εμπορία ανθρώπων

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ - Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

A7-0082/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λιβερίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

A7-0081/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Προθεσμία

Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

Γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών

Προθεσμία

Συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών (φάκελοι PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Προθεσμία

Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Προθεσμία

Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Προθεσμία

Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Βιομετρικά διαβατήρια

O-000052/2012

ΕπιτροπήPPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE

O-000065/2012

ΕπιτροπήALDE

O-000100/2012

ΕπιτροπήECR

Oριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ

O-000070/2012

ΣυμβούλιοPPE, S&D, ECR, ALDE

O-000071/2012

ΣυμβούλιοGUE/NGL

Τι είναι τα "τοπικά παραγόμενα τρόφιμα";

O-000046/2012

ΕπιτροπήPPE, S&D

Η κατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα

Συζητήσεις21:00 - 23:00

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2012: χρηματοδότηση του ITER

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

  Παρασκευή 20

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Γυναίκες και κλιματική αλλαγή

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Προθεσμία

Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Προθεσμία

Αναθεώρηση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2012: χρηματοδότηση του ITER

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

Εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

A7-0057/2012

CULTLászló Tőkés

Μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος

A7-0083/2012

ITRESilvia-Adriana Ţicău

Προθεσμία

Η κατάσταση στο Μαλί

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Βιρμανία

Προθεσμία

Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προθεσμία

Επιπτώσεις που έχει στην παράδοση της βοήθειας η αποκεντρωμένη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής

A7-0056/2012

DEVEFilip Kaczmarek

Προθεσμία

Γυναίκες και κλιματική αλλαγή

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Προθεσμία

Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Προθεσμία

Αναθεώρηση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου