Дневен ред
Брюкселсряда, 9 май 2012 г. - четвъртък, 10 май 2012 г. 273k

  Cряда, 9

Разисквания15:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Бъдещето на Европа

Срок

Роумингът в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

A7-0149/2012

 ***I

ITREAngelika Niebler

Резултати от посещението на делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Сицилия и Лампедуза.

Срок

Приложимото право към извъндоговорни задължения ( Рим II )

A7-0152/2012

JURICecilia Wikström

Срок

Търговската и инвестиционна стратегия на ЕС за Южното Средиземноморие след революциите на Арабската пролет

A7-0104/2012

INTANiccolò Rinaldi

Срок

Патентоване на основни биологични процеси

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 10

Разисквания08:30 - 11:20

Общи разисквания - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година (43 доклада)

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Раздел III, Комисия

A7-0098/2012

CONTChristofer Fjellner

Срок

Специални доклади на Европейската сметна палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията за 2010 г.

A7-0102/2012

CONTChristofer Fjellner

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски парламент

A7-0120/2012

CONTBogusław Liberadzki

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие

A7-0100/2012

CONTMartin Ehrenhauser

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Съвет

A7-0095/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Съд на ЕС

A7-0088/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Сметна палата

A7-0091/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски икономически и социален комитет

A7-0092/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Комитет на регионите

A7-0090/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски омбудсман

A7-0089/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски надзорен орган по защита на данните

A7-0093/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС

A7-0103/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз

A7-0125/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

A7-0129/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски полицейски колеж (СЕПОЛ)

A7-0119/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Агенция на Общността за контрол на рибарството

A7-0130/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност

A7-0124/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

A7-0123/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция по химикалите

A7-0126/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за околната среда

A7-0105/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски орган за безопасност на храните

A7-0106/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2010 г.: Европейски институт за равенство между половете

A7-0132/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция по лекарствата

A7-0107/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

A7-0134/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за морска безопасност

A7-0137/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

A7-0136/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска железопътна агенция

A7-0118/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска фондация за обучение

A7-0135/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

A7-0117/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

A7-0131/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

A7-0116/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Евроюст

A7-0128/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска полицейска служба (Европол)

A7-0111/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права

A7-0122/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз

A7-0133/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за ГНСС

A7-0127/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: ARTEMIS - Вградени компютърни системи

A7-0109/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: „Чисто небе“ - Аеронавтика и околна среда

A7-0115/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2010 г.: Съвместно предприятие ENIAC

A7-0112/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

A7-0110/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)

A7-0108/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия

A7-0113/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Съвместно предприятие SESAR

A7-0114/2012

CONTMonica Luisa Macovei

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:30 - 13:30

Защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на Европейската общност

A7-0140/2012

 ***I

INTAVital Moreira

Ограничения върху вноса на определени стоманени продукти от Русия

A7-0085/2012

 ***I

INTARobert Sturdy

Електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

A7-0087/2012

 ***

JURIZbigniew Ziobro

Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Corneliu Vadim Tudor

A7-0151/2012

JURICecilia Wikström

Бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателните услуги в ЕС

A7-0094/2012

TRANPhilip Bradbourn

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Раздел III, Комисия

A7-0098/2012

CONTChristofer Fjellner

Срок

Специални доклади на Европейската сметна палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията за 2010 г.

A7-0102/2012

CONTChristofer Fjellner

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски парламент

A7-0120/2012

CONTBogusław Liberadzki

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие

A7-0100/2012

CONTMartin Ehrenhauser

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Съвет

A7-0095/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Съд на ЕС

A7-0088/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Сметна палата

A7-0091/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски икономически и социален комитет

A7-0092/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Комитет на регионите

A7-0090/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски омбудсман

A7-0089/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски надзорен орган по защита на данните

A7-0093/2012

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС

A7-0103/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз

A7-0125/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

A7-0129/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски полицейски колеж (СЕПОЛ)

A7-0119/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Агенция на Общността за контрол на рибарството

A7-0130/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност

A7-0124/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

A7-0123/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция по химикалите

A7-0126/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за околната среда

A7-0105/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски орган за безопасност на храните

A7-0106/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2010 г.: Европейски институт за равенство между половете

A7-0132/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция по лекарствата

A7-0107/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

A7-0134/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за морска безопасност

A7-0137/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

A7-0136/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска железопътна агенция

A7-0118/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска фондация за обучение

A7-0135/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

A7-0117/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

A7-0131/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

A7-0116/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Евроюст

A7-0128/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска полицейска служба (Европол)

A7-0111/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права

A7-0122/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз

A7-0133/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за ГНСС

A7-0127/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: ARTEMIS - Вградени компютърни системи

A7-0109/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: „Чисто небе“ - Аеронавтика и околна среда

A7-0115/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2010 г.: Съвместно предприятие ENIAC

A7-0112/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

A7-0110/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)

A7-0108/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия

A7-0113/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Съвместно предприятие SESAR

A7-0114/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Срок

Защита на финансовите интереси на Европейския съюз - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2010 г.

A7-0121/2012

CONTZigmantas Balčytis

Срок

Роумингът в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

A7-0149/2012

 ***I

ITREAngelika Niebler

Срок

Износ и внос на опасни химикали

A7-0015/2012

 ***I

ENVIDan Jørgensen

Срок

Изменение на членове 87а и 88 от Правилника за дейността на Европейския парламент

A7-0072/2012

AFCOCarlo Casini

Срок

Приложимото право към извъндоговорни задължения ( Рим II )

A7-0152/2012

JURICecilia Wikström

Срок

Търговската и инвестиционна стратегия на ЕС за Южното Средиземноморие след революциите на Арабската пролет

A7-0104/2012

INTANiccolò Rinaldi

Срок

Патентоване на основни биологични процеси

Срок

Морското пиратство

Последно осъвременяване: 9 май 2012 г.Правна информация