Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 9 Μάϊος 2012 - Πέμπτη 10 Μάϊος 2012 277k

  Τετάρτη 9

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Το μέλλον της Ευρώπης

Προθεσμία

Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης

A7-0149/2012

 ***I

ITREAngelika Niebler

Συνέχεια στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας LIBE στην Σικελία και στην Λαμπεντούζα

Προθεσμία

Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)

A7-0152/2012

JURICecilia Wikström

Προθεσμία

Το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη

A7-0104/2012

INTANiccolò Rinaldi

Προθεσμία

Κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

  Πέμπτη 10

Συζητήσεις08:30 - 11:20

Κοινή συζήτηση - Απαλλαγή 2010 (43 εκθέσεις)

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή

A7-0098/2012

CONTChristofer Fjellner

Προθεσμία

Ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής 2010

A7-0102/2012

CONTChristofer Fjellner

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A7-0120/2012

CONTBogusław Liberadzki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

A7-0100/2012

CONTMartin Ehrenhauser

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Συμβούλιο

A7-0095/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Δικαστήριο

A7-0088/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο

A7-0091/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

A7-0092/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών

A7-0090/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

A7-0089/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

A7-0093/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ

A7-0103/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0125/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

A7-0129/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

A7-0119/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

A7-0130/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

A7-0124/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

A7-0123/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

A7-0126/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

A7-0105/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

A7-0106/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

A7-0132/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

A7-0107/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

A7-0134/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

A7-0137/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

A7-0136/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

A7-0118/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

A7-0135/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

A7-0117/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

A7-0131/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

A7-0116/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Eurojust

A7-0128/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010 : Europol

A7-0111/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0122/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)

A7-0133/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS

A7-0127/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: ARTEMIS - Ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών

A7-0109/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Clean Sky - Αεροναυτική και Περιβάλλον

A7-0115/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση ENIAC

A7-0112/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Κοινή Επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο (FCH)

A7-0110/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI)

A7-0108/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης

A7-0113/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση SESAR

A7-0114/2012

CONTMonica Luisa Macovei

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου11:30 - 13:30

Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

A7-0140/2012

 ***I

INTAVital Moreira

Περιορισμοί κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία

A7-0085/2012

 ***I

INTARobert Sturdy

Ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0087/2012

 ***

JURIZbigniew Ziobro

Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Corneliu Vadim Tudor

A7-0151/2012

JURICecilia Wikström

Το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και οι αεροπορικές υπηρεσίες στην ΕΕ

A7-0094/2012

TRANPhilip Bradbourn

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή

A7-0098/2012

CONTChristofer Fjellner

Προθεσμία

Ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής 2010

A7-0102/2012

CONTChristofer Fjellner

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A7-0120/2012

CONTBogusław Liberadzki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

A7-0100/2012

CONTMartin Ehrenhauser

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Συμβούλιο

A7-0095/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Δικαστήριο

A7-0088/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο

A7-0091/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

A7-0092/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών

A7-0090/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

A7-0089/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

A7-0093/2012

CONTInés Ayala Sender

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ

A7-0103/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0125/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

A7-0129/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

A7-0119/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

A7-0130/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

A7-0124/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

A7-0123/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

A7-0126/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

A7-0105/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

A7-0106/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

A7-0132/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

A7-0107/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

A7-0134/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

A7-0137/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

A7-0136/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

A7-0118/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

A7-0135/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

A7-0117/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

A7-0131/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

A7-0116/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Eurojust

A7-0128/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010 : Europol

A7-0111/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0122/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)

A7-0133/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS

A7-0127/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: ARTEMIS - Ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών

A7-0109/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Clean Sky - Αεροναυτική και Περιβάλλον

A7-0115/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση ENIAC

A7-0112/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Κοινή Επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο (FCH)

A7-0110/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI)

A7-0108/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης

A7-0113/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση SESAR

A7-0114/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Προθεσμία

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια Έκθεση 2010

A7-0121/2012

CONTZigmantas Balčytis

Προθεσμία

Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης

A7-0149/2012

 ***I

ITREAngelika Niebler

Προθεσμία

Εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων

A7-0015/2012

 ***I

ENVIDan Jørgensen

Προθεσμία

Τροποποίηση των άρθρων 87 α και 88 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

A7-0072/2012

AFCOCarlo Casini

Προθεσμία

Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)

A7-0152/2012

JURICecilia Wikström

Προθεσμία

Το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη

A7-0104/2012

INTANiccolò Rinaldi

Προθεσμία

Κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Προθεσμία

Θαλάσσια πειρατεία

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μάϊος 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου