Дневен ред
Страсбургпонеделник, 11 юни 2012 г. - четвъртък, 14 юни 2012 г. 281k

  Понеделник, 11

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Търговски преговори на ЕС с Япония

Срок

Схема от общи тарифни преференции

A7-0054/2012

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Срок

Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

  Втoрник, 12

Разисквания09:00 - 11:50

Правно основание за механизма за оценка на Шенген

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията - Заявление EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - Обувки, подадено от Испания

A7-0189/2012

BUDGSalvador Garriga Polledo

Проект на коригиращ бюджет № 2/2012: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ във връзка с наводненията в Италия (Лигурия и Тоскана) през 2011 г.

A7-0181/2012

BUDGFrancesca Balzani

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС - наводнения в Лигурия и Тоскана

A7-0182/2012

BUDGJosé Manuel Fernandes

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2012/000 TA 2012 — техническа помощ по инициатива на Комисията

A7-0187/2012

BUDGJan Kozłowski

Срок

Сътрудничество за развитие с Латинска Америка

A7-0159/2012

DEVERicardo Cortés Lastra

Срок

Трансгранични доброволчески дейности в ЕС

A7-0166/2012

CULTMarco Scurria

Срок

Защита на критичната информационна инфраструктура — постигане на сигурност в световното кибернетично пространство

A7-0167/2012

ITREIvailo Kalfin

Срок

Сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници

A7-0168/2012

ITREEdit Herczog

Разисквания15:00 - 21:00

Срок

Специален представител на ЕС за правата на човека

A7-0174/2012

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Годишен доклад относно правата на човека

Срок

Преговори относно Договора на ООН за търговията с оръжие

Срок

Най-новите събития в Близкия Изток, включително положението в Сирия

Срок

Последващи действия след изборите в Демократична република Конго

Нова стратегия за Афганистан

Срок

Положението в Тибет

  Cряда, 13

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ09:00 - 11:20

Общи разисквания - Заседание на Европейския съвет - Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси

Подготовка за заседанието на Европейския съвет (28 и 29 юни 2012 г.)

Срок

Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси

ГЛАСУВАНЕ11:30 - 12:00

Назначаване на член на Сметната палата (Илиана Иванова - България)

A7-0188/2012

 *

CONTInés Ayala Sender

67-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации

A7-0186/2012

AFETAlexander Graf Lambsdorff

Срок

Схема от общи тарифни преференции

A7-0054/2012

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност

A7-0172/2012

 ***I

ECONJean-Paul Gauzès

Срок

Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната

A7-0173/2012

 ***I

ECONElisa Ferreira

Срок

Разширяване на географския обхват на операциите на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие

A7-0142/2012

 ***I

ECONSlavi Binev

Срок

Многогодишна финансова рамка и собствени ресурси

Срок

Търговски преговори на ЕС с Япония

Срок

Гвинея-Бисау

Срок

Судан и Южен Судан

Срок

Споразумение за търговия между ЕС, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга

Срок

Специален представител на ЕС за правата на човека

A7-0174/2012

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Срок

Преговори относно Договора на ООН за търговията с оръжие

Срок

Последващи действия след изборите в Демократична република Конго

Тържествено заседание12:00 - 12:30

Обръщение на Ollanta Humala, президент на Перу

Продължение на гласуването, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:00

Разисквания15:00 - 21:00

Европейски семестър

Срок

Бъдещето на Aкта за единния пазар

Срок

Бъдещето на европейското дружествено право

O-000110/2012

КомисиятаJURI

Срок

Към възстановяване и създаване на работни места

Срок

Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

A7-0339/2011

 ***I

ENVIJános Áder

Срок

Генитално осакатяване на жени

Срок

Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“

O-000101/2012

КомисиятаPPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD

  Четвъртък, 14

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели

A7-0059/2012

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия

A7-0145/2012

 ***I

PECHStruan Stevenson

Млекопроизводителите в Европа

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия

A7-0145/2012

 ***I

PECHStruan Stevenson

Срок

Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

A7-0339/2011

 ***I

ENVIJános Áder

Срок

Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели

A7-0059/2012

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Срок

Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС

Срок

Положението в Тибет

Срок

Бъдещето на Aкта за единния пазар

Срок

Бъдещето на европейското дружествено право

Срок

Към възстановяване и създаване на работни места

Срок

Генитално осакатяване на жени

Срок

Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“

Разисквания15:00 - 16:00

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава - максимум един час (член 122 от Правилника за дейността)

Срок

Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел

Срок

Случаи на безнаказаност във Филипините

Срок

Положението на етническите малцинства в Иран

Време за гласуване 16:00 - 17:00
(след приключване на предходните разисквания)

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 13 юни 2012 г.Правна информация