Дневен ред
Страсбургпонеделник, 3 февруари 2014 г. - четвъртък, 6 февруари 2014 г. 307k

  Понеделник, 3

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз

A7-0017/2014

 ***I

JURIBernhard Rapkay

Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси

A7-0319/2013

 ***I

EMPLSari Essayah

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

  Втoрник, 4

Разисквания09:00 - 11:20

Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление

A7-0281/2013

 ***I

JURIMarielle Gallo

Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара

A7-0344/2012

 ***I

ECONArlene McCarthy

ГЛАСУВАНЕ11:30 - 12:00

Включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес

A7-0467/2013

 ***I

INTAVital Moreira

Участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес

A7-0466/2013

 *

INTAVital Moreira

Преминаване към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС

A7-0036/2014

 ***I

ECONSharon Bowles

Споразумение от Кейп Таун от 2012 г. относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 г. за сигурността на риболовните кораби

A7-0040/2014

 ***

TRANWerner Kuhn

29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.)

A7-0055/2014

JURIEva Lichtenberger

Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми

A7-0067/2014

JURIBernhard Rapkay

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жьобро

A7-0045/2014

JURICecilia Wikström

Срок

Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз

A7-0017/2014

 ***I

JURIBernhard Rapkay

Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси

A7-0319/2013

 ***I

EMPLSari Essayah

Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление

A7-0281/2013

 ***I

JURIMarielle Gallo

Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара

A7-0344/2012

 ***I

ECONArlene McCarthy

Срок

Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура

A7-0323/2013

 ***I

ITREAdina-Ioana Vălean

Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер ЛЕНЕ - Германия)

A7-0050/2014

 

CONTInés Ayala Sender

Срок

Сметна палата

A7-0014/2014

CONTInés Ayala Sender

Срок

Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност - по-добро законотворчество

A7-0056/2014

JURISajjad Karim

Срок

Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност

A7-0009/2014

LIBEUlrike Lunacek

Срок

Прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики

A7-0474/2013

IMCORobert Rochefort

Срок

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието

A7-0442/2013

JURITadeusz Zwiefka

Срок

Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи

A7-0019/2014

REGIElisabeth Schroedter

Срок

Малки земеделски стопанства

A7-0029/2014

AGRICzesław Adam Siekierski

Срок

Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС

A7-0024/2014

IMCOPablo Arias Echeverría

Срок

Жените мигранти без документи в Европейския съюз

A7-0001/2014

FEMMNorica Nicolai

Срок

Стоманодобивната промишленост в Европа

A7-0028/2014

ITREAndrás Gyürk

Тържествено заседание12:00 - 12:30

Обръщение на Джорджо Наполитано, президент на Италия

Продължение на гласуването, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:00

Разисквания15:00 - 23:00

Срок

Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки

A7-0478/2013

 ***I

ECONElisa Ferreira

Срок

Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС

A7-0053/2014

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Необходимост от бързо приемане на широкообхватен данък върху финансовите сделки

Срок

Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката

A7-0047/2014

ENVI, ITREAnne Delvaux, Konrad Szymański

Срок

Спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

A7-0468/2013

 ***I

PECHIsabelle Thomas

  Cряда, 5

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети

A7-0020/2014

 ***I

TRANGeorges Bach

Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел сезонна работа

A7-0428/2013

 ***I

LIBEClaude Moraes

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел сезонна работа

A7-0428/2013

 ***I

LIBEClaude Moraes

Внос на атлантически едроок тон (Thunnus obesus)

A7-0475/2013

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Протокол между Европейския съюз и Република Габон за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство

A7-0049/2014

 ***

PECHJoão Ferreira

Отношенията между ЕС, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга

A7-0054/2014

 *

DEVERicardo Cortés Lastra

Застраховане срещу природни и причинени от човека бедствия

A7-0005/2014

ECONSampo Terho

Консултация с Европейския икономически и социален комитет относно структурата и организацията на социалния диалог в контекста на истински икономически и паричен съюз

График на месечните сесии на Парламента през 2015 г.

Назначаване на заместник-председател на надзорния съвет на Европейската централна банка

A7-0086/2014

 

ECONSharon Bowles

Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията

A7-0060/2014

 ***

ECONGeorge Sabin Cutaş

Срок

Споразумения на ЕС за сътрудничество във връзка с прилагането на политиката в областта на конкуренцията — перспективи

Оправомощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие

A7-0041/2014

 ***

INTADavid Martin

Срок

Договор за търговията с оръжие

Срок

Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС

A7-0053/2014

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Срок

Спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

A7-0468/2013

 ***I

PECHIsabelle Thomas

Съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

A7-0255/2012

 ***I

IMCOZuzana Roithová

Взривни вещества за граждански цели

A7-0256/2012

 ***I

IMCOZuzana Roithová

Везни с неавтоматично действие

A7-0257/2012

 ***I

IMCOZuzana Roithová

Електромагнитна съвместимост

A7-0258/2012

 ***I

IMCOZuzana Roithová

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

A7-0259/2012

 ***I

IMCOZuzana Roithová

Асансьори и предпазни устройства за асансьори

A7-0260/2012

 ***I

IMCOZuzana Roithová

Обикновени съдове под налягане

A7-0261/2012

 ***I

IMCOZuzana Roithová

Средства за измерване

A7-0376/2012

 ***I

IMCOZuzana Roithová

Срок

Обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети

A7-0020/2014

 ***I

TRANGeorges Bach

Срок

Производство по несъстоятелност

A7-0481/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne

Срок

Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката

A7-0047/2014

ENVI, ITREAnne Delvaux, Konrad Szymański

Разисквания15:00 - 23:00

Срок

Положението в Украйна

Ролята на Европа в Централноафриканската република

Срок

Положението в Сирия

Приток на сирийски бежанци на българските граници

Срок

Положението в Египет

Срок

Среща на върха ЕС—Русия

Предполагаеми действия за отблъскване на плавателен съд с бежанци от брега на Гърция (Фармакониси), довели до смъртни случаи

  Четвъртък, 6

Разисквания08:30 - 11:00

Срок

Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените

O-000029/2014

КомисиятаFEMM

Срок

NAIADES II: програма за действие за подпомагане на транспорта пo вътрешни водни пътища

O-000016/2014

КомисиятаTRAN

Разисквания11:00 - 11:50

Еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Срок

Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки

A7-0478/2013

 ***I

ECONElisa Ferreira

Срок

Предложение за резолюция, съгласно член 88, параграф 2 относно проекта на регламент на Комисията относно страната или мястото на произход на прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици

Срок

Препоръка за решение, в съответствие с член 87а, параграф 4, от Правилника за дейността, относно Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № …/..от 28.8.2013 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции

Срок

Препоръка за решение, в съответствие с член 88, параграф 4, буква г) и член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността, за повдигане на възражения спрямо проекта на Регламент (ЕС) №.../... за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013—2020 година

Срок

Положението в Украйна

Срок

Положението в Сирия

Срок

Положението в Египет

Срок

Среща на върха ЕС—Русия

Срок

Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 г.

Срок

Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония за 2013 г.

Срок

Доклад за напредъка на Черна гора за 2013 г.

Срок

Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените

Срок

NAIADES II: програма за действие за подпомагане на транспорта пo вътрешни водни пътища

Разисквания15:00 - 16:00

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава - максимум един час (член 122 от Правилника за дейността)

Срок

Положението в Тайланд

Срок

Право на образование в Приднестровския регион

Срок

Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф

Време за гласуване 16:00 - 17:00
(след приключване на предходните разисквания)

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 5 февруари 2014 г.Правна информация