Дневен ред
Страсбургпонеделник, 24 февруари 2014 г. - четвъртък, 27 февруари 2014 г. 310k

  Понеделник, 24

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Срок

Обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Срок

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Срок

Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Срок

Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

  Втoрник, 25

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ09:00 - 11:50

Общо разискване - Европейски семестър

Срок

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г.

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Срок

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Управление на единния пазар

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Тадеуш Цимански

A7-0099/2014

JURIDimitar Stoyanov

Държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност

A7-0046/2014

 ***I

PECHMaria do Céu Patrão Neves

Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (членове 290 и 291 от ДФЕС)

A7-0011/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (член 290 от ДФЕС)

A7-0480/2013

 ***I

JURIJózsef Szájer

Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (член 290 от ДФЕС)

A7-0010/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Назначаване на член на Сметната палата - Оскар ХЕРИКС (Австрия)

A7-0128/2014

 *

CONTInés Ayala Sender

Срок

Изменение на член 136 от Правилника за дейността относно присъствието на членовете на ЕП на пленарни заседания

A7-0038/2014

AFCOGerald Häfner

Срок

Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Срок

Марката на Общността

A7-0031/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Срок

Законодателства на държавите членки относно марките (преработен текст)

A7-0032/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Срок

Обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Срок

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Срок

Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Срок

Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се

A7-0183/2013

 ***I

EMPLEmer Costello

Биоциди

A7-0354/2013

 ***I

ENVIMatthias Groote

Срок

Борба с насилието над жени

A7-0075/2014

FEMMAntonyia Parvanova

Срок

Делегиране на законодателни правомощия и упражняване на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

A7-0435/2013

JURIJózsef Szájer

Срок

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г.

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Срок

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Управление на единния пазар

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

Срок

Растителна селекция

A7-0044/2014

AGRIMarit Paulsen

Разисквания15:00 - 23:00

Общо разискване - Железопътен пакет

Срок

Единно европейско железопътно пространство

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Срок

Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Срок

Оперативна съвместимост на железопътната система

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Срок

Безопасност на железопътния транспорт

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Срок

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Срок

Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Докладване на събития в гражданското въздухоплаване

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Срок

Застрахователно посредничество

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г.

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Трансевропейски телекомуникационни мрежи

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Срок

Достъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор

A7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

  Cряда, 26

Разисквания08:30 - 11:20

Срок

Общо европейско право за продажбите

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Прилагането на „Гаранцията за младежта“,

Отношенията между ЕС и Швейцария

ГЛАСУВАНЕ11:30 - 12:00

Политика на сближаване

A7-0081/2014

REGIVilja Savisaar-Toomast

Оптимизирано развитие на потенциала на най-отдалечените региони

A7-0121/2014

REGIYounous Omarjee

Оценка на финансите на Съюза

A7-0068/2014

CONTMichael Theurer

Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

A7-0482/2013

 ***I

TRANPhilippe De Backer

Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕО и Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, с изключение на член 49, параграф 3 от него

A7-0463/2013

 ***

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕО и Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, по отношение на член 49, параграф 3 от споразумението

A7-0119/2014

 ***

LIBERenate Weber

Насоки за политиките за заетост на държавите членки

A7-0470/2013

 ***

EMPLPervenche Berès

Обща система на данъка върху добавената стойност

A7-0090/2014

 *

ECONIvo Strejček

Изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане

A7-0113/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Срок

Изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1  януари  2014 г.

A7-0144/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане

A7-0093/2014

 

AFETAna Gomes

Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕО и Индонезия, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане

Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕО и Индонезия по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане

A7-0115/2014

 ***

LIBEAna Gomes

Споразумение между ЕС и Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

A7-0097/2014

 ***

LIBERenate Sommer

Препоръка за решение - Удължаване на действието на член 147 от Правилника за дейността на ЕП до края на осмия парламентарен мандат

Срок

Изменение на член 166 (окончателно гласуване) и член 195, параграф 3 (гласуване в комисия) от Правилника за дейността на Парламента

A7-0035/2014

AFCOCarlo Casini

Срок

Единно европейско железопътно пространство

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Срок

Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Срок

Оперативна съвместимост на железопътната система

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Срок

Безопасност на железопътния транспорт

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Срок

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Срок

Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Докладване на събития в гражданското въздухоплаване

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Срок

Разгръщане на бордовата система eCall

A7-0106/2014

 ***I

IMCOOlga Sehnalová

Срок

Застрахователно посредничество

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г.

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Трансевропейски телекомуникационни мрежи

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Срок

Достъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор

A7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

Срок

Общо европейско право за продажбите

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия

A7-0276/2013

 ***I

ENVILinda McAvan

Срок

Дългосрочно финансиране на европейската икономика

A7-0065/2014

ECONWolf Klinz

Срок

Сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете

A7-0071/2014

FEMMMary Honeyball

Срок

Стимулиране на развитието чрез отговорни стопански практики

A7-0132/2014

DEVEJudith Sargentini

Тържествено заседание12:00 - 12:30

Обръщение на Милош Земан, президент на Чешката република

Продължение на гласуването, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:00

Разисквания15:00 - 23:00

Срок

Положението в Украйна

Срок

Положението в Ирак

Срок

Употребата на въоръжени безпилотни самолети

Срок

Основните права в Европейския съюз през 2012 г.

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Архипелагът Свалбард и неговите рибни запаси

O-000001/2014

КомисиятаPECH

  Четвъртък, 27

Разисквания08:30 - 11:50

Срок

Положението във Венецуела

Последиците от неблагоприятните метеорологични условия в редица държави членки

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT)

A7-0059/2014

IMCOMorten Løkkegaard

Европейска заповед за разследване в наказателноправната област

A7-0477/2013

 ***I

LIBENuno Melo

Визови изисквания за граждани на трети страни

A7-0104/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС

A7-0043/2014

 ***

INTAYannick Jadot

Контрол на лица на външните граници

A7-0082/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

A7-0373/2013

 ***I

LIBEMariya Gabriel

Срок

Положението в Украйна

Срок

Положението в Ирак

Срок

Употребата на въоръжени безпилотни самолети

Срок

Основните права в Европейския съюз през 2012 г.

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Срок

Европейска заповед за арест

A7-0039/2014

LIBESarah Ludford

Срок

Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС

Срок

Положението във Венецуела

Срок

Бъдещето на визовата политика на ЕС

Срок

Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените

A7-0070/2014

PECH, FEMMDolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda

Срок

Такси за възпроизвеждане за лично ползване

A7-0114/2014

JURIFrançoise Castex

Последно осъвременяване: 26 февруари 2014 г.Правна информация