Дневен ред
Страсбургпонеделник, 10 март 2014 г. - четвъртък, 13 март 2014 г. 318k

  Понеделник, 10

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2012 г.

A7-0137/2014

CONTMarian-Jean Marinescu

Срок

Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г.

A7-0073/2014

FEMMInês Cristina Zuber

Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал)

A7-0112/2014

 ***I

AGRISergio Paolo Francesco Silvestris

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

  Втoрник, 11

Разисквания08:30 - 11:50

Срок

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари

A7-0077/2012

 ***I

ECONBurkhard Balz

Срок

Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

A7-0392/2013

 ***I

BUDGIvailo Kalfin

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия)

A7-0003/2014

 ***I

TRANEva Lichtenberger

Статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси

A7-0143/2014

 ***I

ECONDerk Jan Eppink

Подновяване на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между ЕО и САЩ

A7-0126/2014

 ***

ITREAmalia Sartori

Протокол от Нагоя относно достъпа до генетични ресурси

A7-0061/2014

 ***

ENVISandrine Bélier

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания

A7-0158/2014

BUDGFrédéric Daerden

Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал)

A7-0112/2014

 ***I

AGRISergio Paolo Francesco Silvestris

Адаптиране, считано от 1 юли 2011 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

A7-0165/2014

 ***I

JURIDagmar Roth-Behrendt

Адаптиране, считано от 1 юли 2012 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

A7-0164/2014

 ***I

JURIDagmar Roth-Behrendt

Срок

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Сърбия

A7-0116/2014

 ***II

INTAIuliu Winkler

Срок

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари

A7-0077/2012

 ***I

ECONBurkhard Balz

Срок

Информация, придружаваща паричните преводи

A7-0140/2014

 ***I

ECON, LIBEMojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope

Срок

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

A7-0150/2014

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Срок

Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

A7-0392/2013

 ***I

BUDGIvailo Kalfin

Генетични ресурси

A7-0263/2013

 ***I

ENVISandrine Bélier

Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

A7-0210/2013

 ***I

TRANWerner Kuhn

Документите за регистрация на превозни средства

A7-0199/2013

 ***I

TRANVilja Savisaar-Toomast

Проверки на търговски превозни средства

A7-0207/2013

 ***I

TRANOlga Sehnalová

Срок

Статистиката за железопътния транспорт

A7-0002/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Електронното фактуриране при обществените поръчки

A7-0004/2014

 ***I

IMCOBirgit Collin-Langen

Срок

Структура на земеделските стопанства и изследване на земеделските производствени методи

A7-0111/2014

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Срок

Стоки, получени от преработката на селскостопански продукти

A7-0260/2013

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Срок

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2012 г.

A7-0137/2014

CONTMarian-Jean Marinescu

Срок

Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г.

A7-0073/2014

FEMMInês Cristina Zuber

Срок

Преразглеждане на Eвропейската система за финансов надзор

A7-0133/2014

ECONSven Giegold

Срок

Публичен достъп до документите за периода 2011 - 2013 г.

A7-0148/2014

LIBESophia in 't Veld

Срок

Дейността на комисията по петиции през 2013 г.

A7-0131/2014

PETIJarosław Leszek Wałęsa

Срок

Градинарството

A7-0048/2014

AGRIAnthea McIntyre

Срок

Премахване на изтезанията в световен мащаб

A7-0100/2014

AFETVéronique De Keyser

Срок

Саудитска Арабия

A7-0125/2014

AFETAna Gomes

Разисквания15:00 - 23:00

Общо разискване - Защита на личните данни

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

A7-0402/2013

 ***I

LIBEJan Philipp Albrecht

Срок

Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления

A7-0403/2013

 ***I

LIBEDimitrios Droutsas

Срок

Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС

A7-0139/2014

LIBEClaude Moraes

Срок

Европейска прокуратура

A7-0141/2014

 

LIBESalvatore Iacolino

Срок

Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция

Срок

Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник

A7-0124/2014

 ***I

IMCOHans-Peter Mayer

Срок

Флуорсъдържащи парникови газове

A7-0240/2013

 ***I

ENVIBas Eickhout

Срок

Свободно движение на работници

A7-0386/2013

 ***I

EMPLEdit Bauer

  Cряда, 12

КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ08:30 - 11:50

Подготовка за заседанието на Европейския съвет (20-21 март 2014 г.)

Срок

Инвазия на Русия в Украйна

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС

A7-0117/2014

AFETBoris Zala

Противоракетен щит за Европа

A7-0109/2014

AFETSampo Terho

Европейския риболовен сектор в контекста на споразумението за свободна търговия между ЕС и Тайланд

A7-0130/2014

PECHGabriel Mato Adrover

Европейското гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти

A7-0127/2014

CULTSantiago Fisas Ayxela

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

A7-0402/2013

 ***I

LIBEJan Philipp Albrecht

Защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)

A7-0152/2014

 ***

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Споразумение между ЕС и Азербайджан за улесняване на издаването на визи

A7-0155/2014

 ***

LIBEMariya Gabriel

Споразумение между ЕС и Азербайджан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

A7-0154/2014

 ***

LIBEMariya Gabriel

Хуманитарен ангажимент на въоръжените неправителствени формирования по отношение на закрилата на децата

A7-0160/2014

DEVEJudith Sargentini

Срок

Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните междупарламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи

Срок

Предоставяне на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“

Срок

Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления

A7-0403/2013

 ***I

LIBEDimitrios Droutsas

Срок

Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст)

A7-0095/2014

 ***I

TRANMarian-Jean Marinescu

Срок

Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване

A7-0098/2014

 ***I

TRANDavid-Maria Sassoli

Срок

Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник

A7-0124/2014

 ***I

IMCOHans-Peter Mayer

Срок

Флуорсъдържащи парникови газове

A7-0240/2013

 ***I

ENVIBas Eickhout

Срок

Свободно движение на работници

A7-0386/2013

 ***I

EMPLEdit Bauer

Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

A7-0277/2013

 ***I

ENVIAndrea Zanoni

Срок

Статистика за външната търговия с трети страни (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия)

A7-0042/2014

 ***I

INTAVital Moreira

Програмата „Коперник“

A7-0027/2014

 ***I

ITREVittorio Prodi

Европейската агенция за ГНСС

A7-0364/2013

 ***I

ITREAmalia Sartori

Срок

Оценка и определяне на приоритетите в отношенията между ЕС и държавите от Източното партньорство

A7-0157/2014

AFETPaweł Robert Kowal

Срок

Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС

A7-0139/2014

LIBEClaude Moraes

Срок

Оценка на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава

A7-0122/2014

LIBEKinga Göncz

Срок

Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят

A7-0057/2014

CULTSabine Verheyen

Срок

Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г.

A7-0107/2014

PETINikolaos Salavrakos

Срок

Европейска прокуратура

A7-0141/2014

 

LIBESalvatore Iacolino

Срок

Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция

Срок

Стратегията на ЕС относно Арктика

Разисквания15:00 - 23:00

Общо разискване - Роля и действия на Тройката

Срок

Ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната

A7-0149/2014

ECONOthmar Karas, Liem Hoang Ngoc

Срок

Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната

A7-0135/2014

EMPLAlejandro Cercas

Срок

Приоритети на ЕС за 25-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека

Срок

Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза

A7-0103/2014

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Срок

Програма на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г.

A7-0315/2013

 ***I

ECONTheodor Dumitru Stolojan

Радиооборудване

A7-0316/2013

 ***I

IMCOBarbara Weiler

  Четвъртък, 13

Разисквания08:30 - 11:50

Европейски бизнес центрове в Азия

O-000005/2014

КомисиятаINTA

Срок

Общи насоки за бюджета за 2015 г. — Раздел III

A7-0159/2014

BUDGEider Gardiazábal Rubial

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

A7-0022/2014

 ***I

LIBESylvie Guillaume

Международна конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби

A7-0166/2014

 ***

ENVICarl Schlyter

Срок

Ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната

A7-0149/2014

ECONOthmar Karas, Liem Hoang Ngoc

Срок

Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната

A7-0135/2014

EMPLAlejandro Cercas

Срок

Общи разпоредби - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“

A7-0021/2014

 ***I

LIBELorenzo Fontana

Срок

Фонд „Вътрешна сигурност“ (полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи)

A7-0026/2014

 ***I

LIBESalvatore Iacolino

Срок

Фонд „Вътрешна сигурност“ (външни граници и визи)

A7-0025/2014

 ***I

LIBEMarian-Jean Marinescu

Срок

Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза

A7-0103/2014

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Срок

Програма на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г.

A7-0315/2013

 ***I

ECONTheodor Dumitru Stolojan

Радиооборудване

A7-0316/2013

 ***I

IMCOBarbara Weiler

Срок

Общи насоки за бюджета за 2015 г. — Раздел III

A7-0159/2014

BUDGEider Gardiazábal Rubial

Срок

Инвазия на Русия в Украйна

Срок

Прилагане на Договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент

A7-0120/2014

AFCOPaulo Rangel

Срок

Ролята на вещните права, собствеността и създаването на благосъстояние по отношение на премахването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие

A7-0118/2014

DEVENirj Deva

Срок

Съгласуваност на политиките за развитие

A7-0161/2014

DEVECharles Goerens

Срок

Приоритети на ЕС за 25-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека

Срок

Риболов на скумрия в североизточната част на Атлантическия океан

Разисквания15:00 - 16:00

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава - максимум един час (член 122 от Правилника за дейността)

Срок

Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная"

Срок

Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление

Срок

Сигурност и трафик на хора в Синай

Време за гласуване 16:00 - 17:00
(след приключване на предходните разисквания)

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 12 март 2014 г.Правна информация