Дневен ред
Страсбургпонеделник, 14 април 2014 г. - четвъртък, 17 април 2014 г. 349k

  Понеделник, 14

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

A7-0444/2013

 ***I

TRANCarlo Fidanza

Срок

Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността

A7-0256/2014

 ***I

TRANJörg Leichtfried

Срок

Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход

A7-0274/2014

 ***II

TRANJörg Leichtfried

Срок

Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност

A7-0258/2014

AFCORoberto Gualtieri

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

  Втoрник, 15

Разисквания08:30 - 11:50

Общо разискване - Банков съюз (КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ)

Срок

Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници

A7-0196/2013

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Срок

Системи за гарантиране на депозитите

A7-0216/2014

 ***II

ECONPeter Simon

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки

A7-0478/2013

 ***I

ECONElisa Ferreira

Защита на потребителите при услугите от общ интерес

A7-0163/2014

IMCOJosef Weidenholzer

Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища (отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета)

A7-0145/2014

 ***I

TRANCorien Wortmann-Kool

Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

A7-0241/2014

 ***I

IMCOAntónio Fernando Correia de Campos

Информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество

A7-0247/2014

 ***I

JURIFrancesco Enrico Speroni

Присъединяване на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане

A7-0214/2014

 *

ECONSławomir Nitras

Съвместно предприятие Shift2Rail

A7-0259/2014

 *

ITREJosefa Andrés Barea

Искане за защита на парламентарния имунитет на Александър Мирски

A7-0273/2014

JURIMarielle Gallo

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2012/007 IT/VDC Technologies

A7-0261/2014

BUDGFrédéric Daerden

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания)

A7-0260/2014

BUDGFrédéric Daerden

Срок

Системи за гарантиране на депозитите

A7-0216/2014

 ***II

ECONPeter Simon

Срок

Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

A7-0444/2013

 ***I

TRANCarlo Fidanza

Срок

Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността

A7-0256/2014

 ***I

TRANJörg Leichtfried

Срок

Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници

A7-0196/2013

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

A7-0125/2013

 ***I

ECONSven Giegold

Разплащателни сметки

A7-0398/2013

 ***I

ECONJürgen Klute

Основни информационни документи за инвестиционни продукти

A7-0368/2013

 ***I

ECONPervenche Berès

Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд

A7-0252/2013

 ***I

JURIAlexandra Thein

Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

A7-0482/2013

 ***I

TRANPhilippe De Backer

Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи

A7-0455/2013

 ***I

ITREEdit Herczog

Транспорт по вътрешните водни пътища

A7-0142/2014

 ***I

TRANCorien Wortmann-Kool

Срок

Селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави

A7-0217/2014

 ***I

AGRIEsther Herranz García

Научноизследователска и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието

A7-0076/2014

 ***I

ITREClaude Turmes

Малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност

A7-0077/2014

 ***I

ITREMiloslav Ransdorf

Европейска програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията

A7-0063/2014

 ***I

ITRENiki Tzavela

Програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“

A7-0064/2014

 ***I

ITREVicky Ford

Европейска заповед за запор на банкови сметки

A7-0227/2013

 ***I

JURIRaffaele Baldassarre

Оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи

A7-0006/2014

 ***I

JURIRaffaele Baldassarre

Срок

Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер

A7-0170/2014

 ***I

LIBESalvatore Iacolino

Срок

Съвместно предприятие „Чисто небе 2"

A7-0083/2014

 *

ITREChristian Ehler

Срок

Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“

A7-0092/2014

 *

ITRELambert van Nistelrooij

Съвместно предприятие SESAR

A7-0062/2014

 *

ITREBritta Thomsen

Срок

Съвместно предприятие "Инициатива за иновативни лекарства 2"

A7-0105/2014

 *

ITRETeresa Riera Madurell

Съвместното предприятие ECSEL

A7-0074/2014

 *

ITREPaul Rübig

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“

A7-0094/2014

 *

ITREVladko Todorov Panayotov

Срок

Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност

A7-0258/2014

AFCORoberto Gualtieri

Срок

Тристранна социална среща на върха за растеж и заетост

 

EMPLCsaba Őry

Срок

Преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие

A7-0254/2014

BUDGJean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin

Разисквания15:00 - 18:00

Срок

Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия

A7-0188/2014

 ***II

EMPLRia Oomen-Ruijten

Срок

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги

A7-0249/2013

 ***I

EMPLDanuta Jazłowiecka

Срок

Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта

A7-0072/2014

 ***I

EMPLFrédéric Daerden

ГЛАСУВАНИЯ 18:00 - 19:00
(устните обяснения на вот ще бъдат приети в сряда)

Срок

Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия

A7-0188/2014

 ***II

EMPLRia Oomen-Ruijten

Срок

Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита

A7-0162/2014

 ***I

ENVIMario Pirillo

Срок

Здравеопазване на животните

A7-0129/2014

 ***I

AGRIMarit Paulsen

Срок

Защитни мерки срещу вредителите по растенията

A7-0147/2014

 ***I

AGRIHynek Fajmon

Срок

Безопасността на потребителските продукти

A7-0355/2013

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Срок

Надзора на пазара на продукти

A7-0346/2013

 ***I

IMCOSirpa Pietikäinen

Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

A7-0303/2012

 ***I

ECONMarkus Ferber

Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО

A7-0306/2012

 ***I

ECONMarkus Ferber

Статистика, свързана с търговията

A7-0457/2013

 ***I

ECONHans-Peter Martin

Сетълмент на ценни книжа и централни депозитари на ценни книжа

A7-0039/2013

 ***I

ECONKay Swinburne

Морско оборудване

A7-0255/2013

 ***I

TRANDominique Riquet

Съоръжения под налягане

A7-0008/2014

 ***I

IMCOZuzana Roithová

Съдебни решения по граждански и търговски дела

A7-0052/2014

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Извадково изследване на работната сила

A7-0344/2013

 ***I

EMPLTatjana Ždanoka

Срок

Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване

A7-0300/2013

 ***I

TRANKeith Taylor

Срок

Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места

A7-0101/2014

EMPLAnthea McIntyre

Срок

Нови технологии и общодостъпни образователни ресурси

A7-0249/2014

CULTCătălin Sorin Ivan

Разисквания19:00 - 23:00

Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка

A7-0058/2014

 ***I

CULTMarie-Christine Vergiat

Срок

Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки

A7-0174/2014

 ***I

ENVIMargrete Auken

Срок

Наблюдение на морските външни граници

A7-0461/2013

 ***I

LIBECarlos Coelho

Срок

Прехвърляне на МПС

A7-0278/2013

 ***I

IMCOToine Manders

  Cряда, 16

Разисквания09:00 - 11:50

100 години от Първата световна война: Поуки за бъдещето на Европа

Срок

Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Защита на видовете от дивата флора и фауна

A7-0087/2014

 ***I

ENVIMatthias Groote

Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели

A7-0201/2014

 ***

PECHMaria do Céu Patrão Neves

Възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови

A7-0177/2014

 ***

PECHJarosław Leszek Wałęsa

Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Република Мадагаскар

A7-0178/2014

 ***

PECHCrescenzio Rivellini

Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Корея по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане

A7-0267/2014

 ***

LIBEHubert Pirker

Рамковото споразумение между Европейския съюз и Република Корея, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане

A7-0265/2014

 ***

AFETNorica Nicolai

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Черна гора (Протокол, отчитащ присъединяването на Република Хърватия)

A7-0192/2014

 ***

AFETCharles Tannock

Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза

A7-0191/2014

 ***

AFETKrzysztof Lisek

Разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови

A7-0262/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Режим на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови

A7-0263/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока му на прилагане

A7-0264/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Срок

Изменение на разпоредбите от Правилника за дейността относно времето за въпроси

A7-0123/2014

AFCOZita Gurmai

Изменение на член 90 от Правилника за дейността на ЕП относно международните споразумения

A7-0253/2014

AFCODavid Martin

Изменение на Правилника за дейността на ЕП с цел да се предвиди възможността за използване на електронни подписи

A7-0175/2014

AFCOGyörgy Schöpflin

Срок

Проект на коригиращ бюджет №1 към общия бюджет за 2014 г. - технически корекции, засягащи Европейския инвестиционен фонд, Хоризонт 2020 и съвместното предприятие Shift2Rail

A7-0276/2014

BUDGAnne E. Jensen

Срок

Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход

A7-0274/2014

 ***II

TRANJörg Leichtfried

Срок

Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г.

A7-0275/2014

 ***II

CULTMarco Scurria

Срок

Приуловите на представители на разред китообразни

A7-0272/2014

 ***II

PECHRaül Romeva i Rueda

Срок

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги

A7-0249/2013

 ***I

EMPLDanuta Jazłowiecka

Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка

A7-0058/2014

 ***I

CULTMarie-Christine Vergiat

Срок

Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки

A7-0174/2014

 ***I

ENVIMargrete Auken

Срок

Наблюдение на морските външни граници

A7-0461/2013

 ***I

LIBECarlos Coelho

Срок

Прехвърляне на МПС

A7-0278/2013

 ***I

IMCOToine Manders

Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна

A7-0124/2013

 ***I

INTAPaweł Zalewski

Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС

A7-0053/2014

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Срок

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации

A7-0140/2013

 ***I

AFCOMarietta Giannakou

Финансирането на европейските политически партии

A7-0200/2013

 ***I

BUDGIngeborg Gräßle

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза

A7-0108/2014

 ***I

BUDGIngeborg Gräßle

Срок

Емисии на въглероден диоксид от морския транспорт

A7-0080/2014

 ***I

ENVITheodoros Skylakakis

Инвазивни чужди видове

A7-0088/2014

 ***I

ENVIPavel Poc

Техническо изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

A7-0171/2014

 ***I

ENVIVladimir Urutchev

Срок

Борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред

A7-0251/2014

 ***I

CONT, LIBEIngeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент

A7-0246/2014

CONTCătălin Sorin Ivan

Правото на разследване на Европейския парламент

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

Срок

Отношенията между Европейския парламент и националните парламенти

A7-0255/2014

AFCOCarlo Casini

Разисквания15:00 - 18:00

Общо разискване - Собствени ресурси

Срок

Система на собствените ресурси

A7-0271/2014

 *

BUDGAnne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

Срок

Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз

A7-0270/2014

BUDGAnne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси

A7-0269/2014

 ***

BUDGAnne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

Срок

Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства

A7-0268/2014

 *

BUDGAnne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

A7-0078/2014

 ***I

REGIRosa Estaràs Ferragut

Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС

O-000050/2014

СъветаBUDG

O-000051/2014

КомисиятаBUDG

O-000053/2014

СъветаDEVE

O-000054/2014

КомисиятаDEVE

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот18:00 - 19:00

Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси

A7-0269/2014

 ***

BUDGAnne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

Срок

Система на собствените ресурси

A7-0271/2014

 *

BUDGAnne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

Срок

Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства

A7-0268/2014

 *

BUDGAnne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

Срок

Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз

A7-0270/2014

BUDGAnne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

Срок

Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта

A7-0072/2014

 ***I

EMPLFrédéric Daerden

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

A7-0078/2014

 ***I

REGIRosa Estaràs Ferragut

Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд

A7-0156/2014

 ***I

BUDGEider Gardiazábal Rubial

Европейска агенция по лекарствата (извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба)

A7-0476/2013

 ***I

ENVILinda McAvan

Срок

Макрофинансова помощ за Република Тунис

A7-0110/2014

 ***I

INTAVital Moreira

Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море

A7-0102/2014

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право

A7-0018/2014

 ***I

LIBEAnthea McIntyre

Мед

A7-0440/2013

 ***I

ENVIJulie Girling

Европейски фонд за морско дело и рибарство

A7-0282/2013

 ***I

PECHAlain Cadec

Срок

Европейски полицейски колеж

A7-0146/2014

 ***I

LIBEKinga Gál

Разисквания19:00 - 23:00

Решение на Съда на Европейския съюз от 8 април относно запазването на данни (C 293/12 и C 594/12)

Срок

Културни и религиозни различия по света

Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията

A7-0089/2014

 ***I

ECONAndreas Schwab

Срок

Европейски фондове за дългосрочни инвестиции

A7-0211/2014

 ***I

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

  Четвъртък, 17

Разисквания08:30 - 11:50

Превози на отпадъци

A7-0069/2014

 ***I

ENVIBart Staes

Условията, които трябва да бъдат спазвани за упражняване на професията на автомобилен превозвач (Регламент (ЕО) № 1071/2009)

O-000032/2014

КомисиятаTRAN

Удължаване на задържането от страна на държавите членки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави отвъд 18-месечния период в нарушение на директивата за връщане

Срок

Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

ЕС—Албания: Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране (присъединяване на Хърватия)

A7-0266/2014

 ***

AFETNikola Vuljanić

Договореността с Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

A7-0257/2014

 ***

LIBERoberta Metsola

Договореността с Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

A7-0168/2014

 ***

LIBERoberta Metsola

Срок

Европейски фондове за дългосрочни инвестиции

A7-0211/2014

 ***I

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони

A7-0379/2013

 ***I

TRANGesine Meissner

Срок

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2015 година - Раздел I - Парламент

A7-0277/2014

BUDGSalvador Garriga Polledo

Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията

A7-0089/2014

 ***I

ECONAndreas Schwab

Превози на отпадъци

A7-0069/2014

 ***I

ENVIBart Staes

Срок

Нови психоактивни вещества

A7-0172/2014

 ***I

LIBEJacek Protasiewicz

Срок

Наказуеми деяния и прилагани наказания в областта на трафика на наркотици

A7-0173/2014

 ***I

LIBETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Срок

Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония

A7-0244/2014

AFETAlojz Peterle

Срок

Културни и религиозни различия по света

Срок

Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна

Срок

Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Срок

Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС

Разисквания15:00 - 16:00

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава - максимум един час (член 122 от Правилника за дейността)

Срок

Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан

Срок

Положението на някои уязвими общности в Сирия

Срок

Положението в Северна Корея

Време за гласуване 16:00 - 17:00
(след приключване на предходните разисквания)

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 16 април 2014 г.Правна информация