Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 3 Οκτώβριος 2016 - Πέμπτη 6 Οκτώβριος 2016 246k

  Δευτέρα 3

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

A8-0263/2016

DEVENorbert Neuser

Πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών από τη Συρία που βρίσκονται στον Λίβανο

Προθεσμία

Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη

O-000099/2016

ΕπιτροπήDEVE

Αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας, αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών

O-000112/2016

ΕπιτροπήDEVE, ENVI, INTA, AGRI, ITRE

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 4

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

A8-0165/2015

 ***I

LIBEDennis de Jong

Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

A8-0267/2015

 ***I

INTAMarietje Schaake

Πανηγυρική συνεδρίαση12:00 - 12:15

Ομιλία του Ban Ki-moon, Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την σύναψη της Συμφωνίας του Παρισιού

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:15 - 14:15

Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

A8-0280/2016

 ***

ENVIGiovanni La Via

Αίτηση άρσης ασυλίας του Γιώργου Γραμματικάκη

A8-0279/2016

JURIAntónio Marinho e Pinto

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015

A8-0270/2016

BUDGGeorgios Kyrtsos

Προθεσμία

Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/001 FI/Microsoft

A8-0273/2016

BUDGPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/002 SE/Ericsson

A8-0272/2016

BUDGEsteban González Pons

Προθεσμία

Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

A8-0165/2015

 ***I

LIBEDennis de Jong

Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

A8-0267/2015

 ***I

INTAMarietje Schaake

Προθεσμία

Συμφωνία Ευρωπόλ - Κίνας περί στρατηγικής συνεργασίας

A8-0265/2016

 *

LIBEClaude Moraes

Προθεσμία

Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

A8-0263/2016

DEVENorbert Neuser

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Η μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ο αντίκτυπός τους, καθώς και προοπτικές για μελλοντικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος

Η κατάσταση στο Καλαί

Κάρτα InterRail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια

Το μέλλον των τηλεπικοινωνιών, η θεμιτή χρήση και οι κλήσεις εντός της ΕΕ

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust

O-000092/2016

ΣυμβούλιοLIBE

O-000093/2016

ΕπιτροπήLIBE

Προθεσμία

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9

O-000115/2016

ΕπιτροπήECON

  Τετάρτη 5

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 11:50

Προπαρασκευή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

A8-0267/2016

 *

JURIAngel Dzhambazki

Προσχώρηση του Καζαχστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

A8-0268/2016

 *

JURIAngel Dzhambazki

Προσχώρηση της Κορέας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

A8-0266/2016

 *

JURIAngel Dzhambazki

Προθεσμία

Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust

Προθεσμία

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Συρία

Η ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία

Η κατάσταση στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία

Προθεσμία

Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22)

O-000103/2016

ΣυμβούλιοPPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD

O-000104/2016

ΕπιτροπήPPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας

Προθεσμία

Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

A8-0237/2016

ENVIChristel Schaldemose

  Πέμπτη 6

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου

A8-0262/2016

JURIHeidi Hautala

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Συρία

Προθεσμία

Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22)

Προθεσμία

Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

A8-0237/2016

ENVIChristel Schaldemose

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου

A8-0262/2016

JURIHeidi Hautala

Προθεσμία

Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11

Προθεσμία

Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507

Προθεσμία

Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810

Προθεσμία

Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810

Προθεσμία

Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τελευταία ενημέρωση: 5 Οκτώβριος 2016Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου