Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 3 lipca 2017 r. - Czwartek, 6 lipca 2017 r. 246k

  Poniedziałek, 3

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

A8-0185/2017

 ***I

INTASorin Moisă

Normy europejskie dla XXI wieku

A8-0213/2017

IMCOMarlene Mizzi

Termin

Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C

O-000045/2017

KomisjaENVI

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 4

Debaty09:00 - 11:50

Podsumowanie maltańskiej prezydencji Rady

Termin

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Uroczystość w hołdzie Simone Veil12:00

Uroczystość w hołdzie Simone Veil

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Przedłużenie mandatu Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

Mianowanie członka Komisji Europejskiej – Mariya Gabriel (BG)

Umowa ramowa między Unią Europejską a Kosowem dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych

A8-0207/2017

 ***

AFETUlrike Lunacek

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/001 ES Castilla y León mining

A8-0248/2017

BUDGMonika Vana

Normy europejskie dla XXI wieku

A8-0213/2017

IMCOMarlene Mizzi

W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych

A8-0235/2017

ECONBernd Lucke

Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa

A8-0221/2017

PECHRenata Briano

Terminy przedawnienia odnoszące się do wypadków drogowych

A8-0206/2017

JURIPavel Svoboda

Termin

Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym

A8-0210/2017

JURIEmil Radev

Termin

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

A8-0185/2017

 ***I

INTASorin Moisă

Termin

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Termin

Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych

A8-0193/2017

 ***I

INTAJarosław Wałęsa

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2017 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2016

A8-0229/2017

BUDGJens Geier

Termin

Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw

A8-0214/2017

IMCOPascal Durand

Termin

Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa

A8-0222/2017

AFETCristian Dan Preda

Termin

Prywatne firmy ochroniarskie

A8-0191/2017

AFETHilde Vautmans

Termin

Warunki pracy i niepewność zatrudnienia

A8-0224/2017

EMPLNeoklis Sylikiotis

Debaty15:00 - 24:00

Termin

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018

Plan obrony UE i przyszłość Europy

Termin

Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE do 2025 r.

Termin

Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych

A8-0249/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Wybór Arabii Saudyjskiej na członka Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ

Termin

W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych

A8-0220/2017

AFET, CULTElmar Brok, Silvia Costa

Termin

Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

A8-0216/2017

AFETAndrey Kovatchev

Termin

Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego

A8-0230/2017

 ***II

CONT, LIBEIngeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

  Środa, 5

DEBATY PRIORYTETOWE09:00 - 11:50

Przygotowania do szczytu państw G20 w dniach 7 i 8 lipca 2017 r.

Pezentacja programu prac estońskiej prezydencji Rady

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Porozumienie przyjęte w Kigali dotyczące poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

A8-0237/2017

 ***

ENVIKateřina Konečná

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, którego celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej

A8-0241/2017

 ***

ENVIAdina-Ioana Vălean

Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zalecenie)

A8-0232/2017

 ***

AFETElena Valenciano

Termin

Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja)

A8-0233/2017

AFETElena Valenciano

Protokół ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem

A8-0215/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Termin

Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego

A8-0230/2017

 ***II

CONT, LIBEIngeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

Termin

Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji

A8-0239/2016

 ***I

IMCOKaja Kallas

Termin

Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C

Termin

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018

Termin

Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych

A8-0249/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Termin

W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych

A8-0220/2017

AFET, CULTElmar Brok, Silvia Costa

Termin

Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

A8-0216/2017

AFETAndrey Kovatchev

Termin

Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji

A8-0234/2017

AFETKati Piri

Termin

Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR

A8-0170/2017

 ***I

AFET, DEVE, BUDGEduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego

Termin

Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE

A8-0226/2017

REGIYounous Omarjee

Niedawne pożary lasów w Portugalii i w Hiszpanii:

Termin

Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE

A8-0225/2017

 *

ECONMichael Theurer

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem

O-000057/2017

KomisjaINTA

  Czwartek, 6

Debaty09:00 - 11:50

Wspólna debata - Traktatu z Marrakeszu - udostępnianie utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną osobom słabowidzącym

Termin

Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

A8-0097/2017

 ***I

JURIMax Andersson

Termin

Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

A8-0102/2017

 ***I

JURIMax Andersson

Termin

Polowania na wieloryby w Norwegii

O-000058/2017

KomisjaENVI

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji

A8-0234/2017

AFETKati Piri

Termin

Powołanie komisji specjalnej ds. terroryzmu oraz zakres jej kompetencji, jej liczebność i okres sprawowania przez nią mandatu

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR

A8-0170/2017

 ***I

AFET, DEVE, BUDGEduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

Termin

Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

A8-0097/2017

 ***I

JURIMax Andersson

Termin

Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

A8-0102/2017

 ***I

JURIMax Andersson

Termin

Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE

A8-0225/2017

 *

ECONMichael Theurer

Termin

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju

A8-0239/2017

ENVISeb Dance

Termin

Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE

A8-0226/2017

REGIYounous Omarjee

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

O-000029/2017

O-000044/2017

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2017Informacja prawna