Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
5 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Estaràs Ferragut Rosa"  
Rosa Estaràs Ferragut
PE 522.800v02-00
17 Δεκεμβρίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τη διαχείριση της επιστροφής: συνεργασία με τρίτες χώρες, αποτελεσματική εφαρμογή συμφωνιών και πρακτική εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την επιστροφή
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Rosa Estaràs Ferragut
PE 514.699v02-00
16 Οκτωβρίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Rosa Estaràs Ferragut
PE 494.699v04-00
29 Οκτωβρίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. xxx/2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Rosa Estaràs Ferragut
PE 456.852v02-00
24 Μαρτίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Rosa Estaràs Ferragut
PE 430.606v02-00
24 Φεβρουαρίου 2010
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου