Documenten van de parlementaire commissies
3 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Hall Fiona"  
Fiona Hall
PE 502.182v02-00
20 maart 2013
pdf  word 
ADVIES
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 443/2009 teneinde de modaliteiten vast te stellen voor het bereiken van de 2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe personenauto's te verminderen
Commissie industrie, onderzoek en energie
Fiona Hall
PE 487.943v03-00
20 juni 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Fiona Hall
PE 487.944v02-00
6 juni 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Juridische mededeling