Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 3 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Quisthoudt-Rowohl Godelieve"  
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
PE 418.105v02-00
3. februára 2009
pdf  word 
STANOVISKO
k stavu transatlantických vzťahov v dôsledku volieb v USA
Výbor pre medzinárodný obchod
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
PE 380.720v02-00
8. novembra 2006
pdf  word 
STANOVISKO
o makroekonomickom vplyve zvyšovania ceny energie
Výbor pre medzinárodný obchod
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
PE 357.691v03-00
31. augusta 2005
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok (REACH), o založení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice č. 1999/45/ES a nariadenia (ES)
Výbor pre medzinárodný obchod
Právne oznámenie