Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 3 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Klinz Wolf"  
Wolf Klinz
PE 371.848v02-00
27. novembra 2006
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní hlasovacích práv akcionárov spoločností, ktoré majú svoje sídlo v členskom štáte a ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES
Výbor pre hospodárske a menové veci
Wolf Klinz
PE 357.767v02-00
13. júla 2005
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou s mení a dopĺňa smernica 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov
Výbor pre hospodárske a menové veci
Wolf Klinz
PE 353.287v03-00
15. marca 2005
pdf  word 
STANOVISKO
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinnom audite ročných účtovných uzávierok a konsolidovaných účtov a o zmene a doplnení smerníc Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS
Výbor pre hospodárske a menové veci
Právne oznámenie