Документи на парламентарните комисии
5 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11 февруари 2009 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление
Комисия по заетост и социални въпроси
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3 декември 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно Бялата книга относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Европейската общност
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11 септември 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21 април 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12 ноември 2007 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно равенството между половете и овластяването на жените в сътрудничеството за развитие
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Правна информация