Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
5 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11 Φεβρουαρίου 2009
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3 Δεκεμβρίου 2008
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11 Σεπτεμβρίου 2008
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21 Απριλίου 2008
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12 Νοεμβρίου 2007
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την Ισότητα των Φύλων και την Χειραφέτηση των Γυναικών στην Αναπτυξιακή Συνεργασία
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου