Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Crețu Gabriela" kohta leiti 5 vaste(t)  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11. veebruar 2009
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3. detsember 2008
pdf  word 
ARVAMUS
Valge raamat EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahju hüvitamise kohta
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11. september 2008
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve projekt
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21. aprill 2008
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12. november 2007
pdf  word 
ARVAMUS
Sugupoolte võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine arengukoostöös
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Õigusalane teave