Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 5 ar "6. parlamentārais sasaukums, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
2009. gada 11. februāra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
2008. gada 3. decembra
pdf  word 
ATZINUMS
par Balto grāmatu par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām saistībā ar EK konkurences noteikumu pārkāpšanu
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
2008. gada 11. septembra
pdf  word 
ATZINUMS
par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
2008. gada 21. aprīļa
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
2007. gada 12. novembra
pdf  word 
ATZINUMS
par dzimumu līdztiesību un sieviešu lomas pastiprināšanu attīstības sadarbībā
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Juridisks paziņojums