Documenten van de parlementaire commissies
5 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11 februari 2009
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financieel beheer betreft
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3 december 2008
pdf  word 
ADVIES
inzake het Witboek betreffende schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingingsregels
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11 september 2008
pdf  word 
ADVIES
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21 april 2008
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12 november 2007
pdf  word 
ADVIES
inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen en versterking van de positie van vrouwen binnen de ontwikkelingssamenwerking
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Juridische mededeling