Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 5 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11. februára 2009
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3. decembra 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k Bielej knihe o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11. septembra 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21. apríla 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12. novembra 2007
pdf  word 
STANOVISKO
k rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Právne oznámenie