Dokument från parlamentsutskotten
5 träff(ar) för "6:e valperioden, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11 februari 2009
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3 december 2008
pdf  word 
YTTRANDE
över vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11 september 2008
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21 april 2008
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12 november 2007
pdf  word 
YTTRANDE
om jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Rättsligt meddelande