Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Wallis Diana" kohta leiti 20 vaste(t)  
1 2
Diana Wallis
PE 418.146v02-00
30. märts 2009
pdf  word 
ARVAMUS
Komisjoni 25. aastaaruanne ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2007)
Petitsioonikomisjon
Diana Wallis
PE 418.180v02-00
13. veebruar 2009
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius
Õiguskomisjon
Diana Wallis
PE 414.306v02-00
4. november 2008
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2001/470/EÜ, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk
Õiguskomisjon
Diana Wallis
PE 407.827v02-00
7. oktoober 2008
pdf  word 
ARVAMUS
Raport eksitavate „kataloogiettevõtete” kohta (petitsioon 45/2006)
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Diana Wallis
PE 405.918v03-00
1. juuli 2008
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa Parlamendi uus roll ja kohustused Lissaboni lepingu rakendamisel
Õiguskomisjon
Diana Wallis
PE 400.486v02-00
31. märts 2008
pdf  word 
ARVAMUS
EÜ tarbijapoliitika strateegia 2007–2013
Õiguskomisjon
Diana Wallis
PE 394.065v02-00
20. detsember 2007
pdf  word 
ARVAMUS
Huvide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamine
Õiguskomisjon
Diana Wallis
PE 390.448v03-00
9. oktoober 2007
pdf  word 
ARVAMUS
Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2005) – 23. aastaaruanne
Petitsioonikomisjon
Diana Wallis
PE 386.692v02-00
5. oktoober 2007
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes
Õiguskomisjon
Diana Wallis
PE 390.367v02-00
26. juuni 2007
pdf  word 
ARVAMUS
Roheline raamat ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta
Õiguskomisjon
1 2
Õigusalane teave