Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 20 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Wallis Diana"  
1 2
Diana Wallis
PE 418.146v02-00
30. marca 2009
pdf  word 
STANOVISKO
k 25. výročnej správe Komisie o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva (2007)
Výbor pre petície
Diana Wallis
PE 418.180v02-00
13. februára 2009
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Výbor pre právne veci
Diana Wallis
PE 414.306v02-00
4. novembra 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu rozhodnutia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci […]
Výbor pre právne veci
Diana Wallis
PE 407.827v02-00
7. októbra 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k správe o podvodných „adresárových spoločnostiach“ (petícia 45/2006)
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Diana Wallis
PE 405.918v03-00
1. júla 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k novej úlohe a povinnostiam Parlamentu pri uplatňovaní Lisabonskej zmluvy
Výbor pre právne veci
Diana Wallis
PE 400.486v02-00
31. marca 2008
pdf  word 
STANOVISKO
o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013
Výbor pre právne veci
Diana Wallis
PE 394.065v02-00
20. decembra 2007
pdf  word 
STANOVISKO
k vytvoreniu rámca činností zástupcov záujmových skupín (lobistov) v európskych inštitúciách
Výbor pre právne veci
Diana Wallis
PE 390.448v03-00
9. októbra 2007
pdf  word 
STANOVISKO
o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva (2005) – 23. výročná správa
Výbor pre petície
Diana Wallis
PE 386.692v02-00
5. októbra 2007
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti
Výbor pre právne veci
Diana Wallis
PE 390.367v02-00
26. júna 2007
pdf  word 
STANOVISKO
o Zelenej knihe o revízii spotrebiteľského acquis
Výbor pre právne veci
1 2
Právne oznámenie