Dokument från parlamentsutskotten
20 träff(ar) för "6:e valperioden, Wallis Diana"  
1 2
Diana Wallis
PE 418.146v02-00
30 mars 2009
pdf  word 
YTTRANDE
över kommissionens tjugofemte årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2007)
Utskottet för framställningar
Diana Wallis
PE 418.180v02-00
13 februari 2009
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Utskottet för rättsliga frågor
Diana Wallis
PE 414.306v02-00
4 november 2008
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område
Utskottet för rättsliga frågor
Diana Wallis
PE 407.827v02-00
7 oktober 2008
pdf  word 
YTTRANDE
över betänkandet om vilseledande reklam från bolag som ger ut företagskataloger (framställning 45/2006)
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Diana Wallis
PE 405.918v03-00
1 juli 2008
pdf  word 
YTTRANDE
över parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget
Utskottet för rättsliga frågor
Diana Wallis
PE 400.486v02-00
31 mars 2008
pdf  word 
YTTRANDE
över EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013
Utskottet för rättsliga frågor
Diana Wallis
PE 394.065v02-00
20 december 2007
pdf  word 
YTTRANDE
över att utveckla en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner
Utskottet för rättsliga frågor
Diana Wallis
PE 390.448v03-00
9 oktober 2007
pdf  word 
YTTRANDE
om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2005) tjugotredje årsrapporten
Utskottet för framställningar
Diana Wallis
PE 386.692v02-00
5 oktober 2007
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet
Utskottet för rättsliga frågor
Diana Wallis
PE 390.367v02-00
26 juni 2007
pdf  word 
YTTRANDE
över grönbok om översynen av konsumentregelverket
Utskottet för rättsliga frågor
1 2
Rättsligt meddelande