Документи на парламентарните комисии
6 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3 октомври 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно междинния преглед на Стокхолмската програма
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17 юли 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно Европейска перспектива за пътниците: съобщение относно правата на пътниците за всички видове транспорт
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25 юни 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията
Комисия по икономически и парични въпроси
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23 март 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно възможните политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия
Комисия по икономически и парични въпроси
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22 ноември 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно данъчната система и развитието — сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчната система
Комисия по икономически и парични въпроси
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1 октомври 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите
Комисия по икономически и парични въпроси
Правна информация