Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
6 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Pietikäinen Sirpa"  
Sirpa Pietikäinen
PE 514.633v02-00
3 Οκτωβρίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος της Στοκχόλμης
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Sirpa Pietikäinen
PE 489.552v02-00
17 Ιουλίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Sirpa Pietikäinen
PE 483.735v02-00
25 Ιουνίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την οδηγία 2007/14/ΕΚ
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Sirpa Pietikäinen
PE 456.822v02-00
23 Μαρτίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τις επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Sirpa Pietikäinen
PE 448.751v02-00
22 Νοεμβρίου 2010
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τη Φορολογία και ανάπτυξη – συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Sirpa Pietikäinen
PE 439.439v02-00
1 Οκτωβρίου 2010
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου