Документи на парламентарните комисии
4 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Färm Göran"  
Göran Färm
PE 492.829v03-00
20 септември 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа
Комисия по бюджети
Göran Färm
PE 473.803v02-00
7 ноември 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно молбата на Хърватия за членство в Европейския съюз
Комисия по бюджети
Göran Färm
PE 472.222v02-00
7 ноември 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно преразглеждането на Европейската политика за съседство
Комисия по бюджети
Göran Färm
PE 445.944v02-00
21 септември 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност
Комисия по външни работи
Правна информация