Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Färm Göran" kohta leiti 4 vaste(t)  
Göran Färm
PE 492.829v03-00
20. september 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu
Eelarvekomisjon
Göran Färm
PE 473.803v02-00
7. november 2011
pdf  word 
ARVAMUS
Horvaatia taotlus Euroopa Liiduga ühinemiseks
Eelarvekomisjon
Göran Färm
PE 472.222v02-00
7. november 2011
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine
Eelarvekomisjon
Göran Färm
PE 445.944v02-00
21. september 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega
Väliskomisjon
Õigusalane teave