Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Rühle Heide"  
Heide Rühle
PE 496.425v03-00
29 Νοεμβρίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Heide Rühle
PE 445.757v03-00
2 Σεπτεμβρίου 2010
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού του 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο – Όλα τα τμήματα
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου