Документи на парламентарните комисии
7 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29 януари 2014 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9 септември 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно доклада за изпълнението относно регулаторната рамка в областта на електронните комуникации
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27 май 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12 март 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18 септември 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2012 г.
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14 април 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно нова търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13 април 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно „Европейския широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж”
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Правна информация