Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
7 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29 Ιανουαρίου 2014
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9 Σεπτεμβρίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την έκθεση υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27 Μαΐου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12 Μαρτίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18 Σεπτεμβρίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2012
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14 Απριλίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13 Απριλίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τα ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου